SAL7384, Act: V°413.3 (751 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°413.3  
Act
Date: 1491-03-16

Transcription

2020-07-04 by fernand BERTRAND
Item ydeken vande(n) dale heeft geloeft lijnken(e)/
sgret(er)s vi(½) stuv(er)s tussche(n) dit en(de) s(in)te jansmesse/
naistcomen(de) te betalen(e) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) eod(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters