SAL7384, Act: V°423.4-V°424.1 (765 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°423.4-V°424.1  
Act
Date: 1491-03-23

Transcription

2020-08-19 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien geport voir den raide vand(er) stadt/
tussche(n) golijne van cav(er)chon die voir den selve(n) raide/
ontboden hadde janne van thiene(n) inde(n) schepstoel/
t(er) eenre en(de) den selve(n) ja(n)ne t(er) ande(re) aengaen(de) den/
xv rinsgulden(en) en(de) xvi stuv(er)s gevallen tsint jans(mis)s[e]
//
lestleden vanden huyse geheeten zwerte(n) leeu metten/
toebehoirte(n) gelegen inde scepstrate d(air)af deselve jan/
hem opten xxix[ten] dach van mey lestlede(n) guedi(n)ge/
en(de) vestich(eit) dede voir scepen(en) van loven(e) De welke/
gevalle(n) rinte men den selve(n) golijne alsnu besitte(r)/
vande(n) selve(n) ond(er)pande eysschende was oft bij/
gebreke van betaling(e) men hem dair voe(r) uutpand(en)/
woude nochtan dat die gevallen wae(re)n voir en(de)/
eer sijne(n) coop dien hij tegen den voirs(creven) ja(n)ne van/
dien erve gedaen hadde inne ghinck want hij/
boet te bewijsen oft hem ontkint wordde dat zijne(n)/
coop ende aenveerde(n) navolgen(de) den vorweerd(en) en(de)/
der come(n)scap tusschen hem en(de) ja(n)ne in dien gesciet/
yerst sculdich was inne te gaene te kersmesse lestled(en)/
nade(n) voirs(creven) s(in)t jansmesse oick lestlede(n) als die rinte/
viele wair bij hij nyet sculdich en was den chijs/
oft co(m)mer gevalle(n) voir dingaen vand(en) aenveerden/
vand(en) goed(en) zijns coeps te betalen het en hadde bij/
expresse moete(n) bevorwert sijn t(er) (contra)rien des jan niet/
en soude conne(n) bewijsen gesciet te sijne Ende aldus/
sustineerde hij dat jan die sijn vercoepe(r) was/
sculdich soude sijn sijn gecochte goede te suve(re)n en(de)/
te lossen van allen co(m)me(re)n d(air)op gevalle(n) ten tijde alse/
hij golijn die uuyt saken van sijne(n) coepe aenveerde/
Dair tegen de selve jan antweerden(de) gaff te kynne(n)/
als mocht hij v(er)coepe(r) sijn en(de) de gene die golijne/
de guedi(n)ge gedaen mocht hebben soe en was/
sijn vorweerde niet dat deselve golijn dat ten/
voirs(creven) sint jansmesse soude hebben aenveert/
mair yerst te kersmesse d(air)nae Des hij hem/
gedroech tott(er) vorweerde(n) d(air)aff gemaect Ende/
oick soe was jan scrijne de ghene die tselve erve/
tege(n) hem janne d(air) te vo(r)en gecocht hadde en(de)/
uut sake(n) van dien coope besat hoe wel hij/
noyt tott(er) gueding(en) comen en was en(de) al mochte/
golijn mette(n) selve(n) ja(n)ne scrijne ov(er)comen sijn/
om sijne(n) t(er)mijn van inne comen(e) te anticipe(re)n en(de)/
dat alsoe deselve golijn d(air)inne tsint jans(mis)s[e]/
voir den voirs(creven) kersmesse was gecome(n) dat/
hadde deselve golijn tege(n) de(n) selve(n) ja(n)ne scrijne/
afgecocht Niet te myn want hij jan van thiene(n)
//
alleg(eer)de d(air)aff ten selve(n) ts(in)t jansmesse noch bate/
noch profijt gehadt te hebben(e) noch oick gebruyck/
Soe sustineerde hij ut(er)lijck oick ongehoud(en) te zijne/
van af te moete(n) doene en(de) te betalen de voirs(creven) xv/
rinsgulden(en) en(de) xvi stuv(er)s ten selve(n) tsint jansmesse/
gevallen met meer woerd(en) in wed(er)sijde(n) geallegeert/
namelijck bijde(n) voirs(creven) golijne dat hij nyema(n)de/
te volge(n) en hadde dan zijne(n) voirs(creven) coepe(r) ja(n)ne/
van thiene(n) al mocht hij den afcoop gemaect hebbe(n)/
tege(n) den voirs(creven) ja(n)ne scrijne tsint jansmesse te vo(r)en/
int voirs(creven) erve te moege(n) come(n) Es get(er)mineert/
bijd(en) raide vand(er) stadt dat de gene die d(air)af/
ten selve(n) sint jansmesse lestlede(n) de hue(r) getogen/
oft tgebruyck en(de) profijt gehadt heeft deselve/
rinte ten selve(n) tsint jansmesse gevalle(n) dair q(ue)stie/
af es drage(n) en(de) betale(n) sal ende den selve(n) golijne/
die afdoen en(de) d(air)af los houde(n) het en wa(r)e dat/
inden coop die golijn vande(n) selve(n) goede(n) gedaen/
heeft and(er)s bevorw(er)t wa(r)e den welke(n) men/
navolgen soude In cons(ili)[o] opidi h(er)meys sub(stitu)[to]/
hove burg(imagistr)[is] p(rese)ntib(us) m(ar)tii xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters