SAL7384, Act: V°444.2 (801 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°444.2  
Act
Date: 1491-04-11

Transcription

2020-09-04 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) executeurs die vercocht hebben/
meeste(re)n pete(re)n van walem raidt en(de) meest(er) vand(er)/
rekencame(re)n ons genadig(er) hee(re)n srooms conincx/
en(de) eertsh(er)toge(n) ph(ilip)s zijns zoens de voirs(creven) xxviii(½)/
boende(re)n lants d(air)mede zij vand(en) pe(n)ni(n)g(en) d(air)aff/
comen(de) gelost hebben aende(n) selve(n) meeste(re)n pete(re)n/
xxiii sacken corens erffelijck die hij hadde opde/
selve land(en) en(de) opt hoff ten busdo(m)me mette(n) lande(n)/
moelen(en) vive(re)n en(de) alle(n) ande(re)n toebehoirte(n) gelege(n)/
te wese(n)beke t(er) plaetsen geheete(n) heyst voirt en(de)/
desgelijcx oick vier gulden(en) rijd(er)s erffelijck die de/
voirs(creven) meest(er) peet(er) aende voirs(creven) goede oick hadde/
hebben geloeft den selve(n) meeste(re)n pete(re)n dat zij/
bynne(n) twee jae(re)n naistcomen(de) hem setten sulle(n)/
en(de) bewijsen vive(n)twintich oft dertich rinsguld(en)/
erff(elijck) t(er) quiti(n)g(en) den pe(n)ninck xviii op goede/
loffelike pande oft borge(n) bynne(n) d(er) stadt oft/
ba(n)mijlen van loven(e) gelege(n) oft geseten te dien/
ynde dat deselve meest(er) peet(er) aen die rinte/
sall moege(n) verhale(n) ende recouvre(re)n sijn gebreck/
oft hij enich bevonde van rinte(n) oft lasten staen(de)/
opde voirs(creven) eygen(en) lande bove(n) negen ziste(re)n core(n)s/
d(er) maten van bruessele erfpachts d(air)op hij die gecocht/
heeft Op welken last van verbintenissen de/
voirs(creven) executeurs vand(er) selv(er) rinte(n) sulle(n) moege(n)/
dispone(re)n behoud(en) den selve(n) meeste(re)n peete(re)n sijn/
voirs(creven) int(er)est van zijne(n) gebreke(n) voirs(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters