SAL7384, Act: V°488.2-R°489.1 (870 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°488.2-R°489.1  
Act
Date: 1491-05-09

Transcription

2020-11-08 by fernand BERTRAND
Item jacop bone sone wijlen arnts in p(rese)ntia heeft/
gekindt en(de) gelijdt dat he(m) bij hee(re)n amelrijcke de/
campo g(ar)diaen des goidshuys vande(n) mynd(er)bruede(re)n/
bynne(n) loven(e) volcomelijck vernuecht zijn alsulke(n)/
vijff en(de) eene(n) halve(n) rinssche gulden(en) lijfpen(sien) vand(en)/
elff rinsgulden(en) op de stadt van loven(e) staen(de) ten/
live desselfs jacops en(de) van wijle(n) qui(n)tens boens/
zijns brued(er)s dairaff deselve jacop guedinge/
gedaen heeft den voirs(creven) wijlen qui(n)ten(e) zijne(n)/
brued(er) martii xix lxxxii nae uuytwijsen den/
reg(ist)re(n) en(de) scepen(en) br(ieven) d(air)aff wesen(de) Dairaff den selve(n)/
jacoppe hoe wel de guedinge alsdoen bij hem gedaen/
was alnoch quame(n) de pe(n)ni(n)gen van twee en(de)/
eene(n) halve(n) rinsgulden(en) die he(m) alsnu de voirs(creven)/
h(er) amelrijck betaelt heeft de welke twee en(de) eene(n)/
halve(n) rinssche guld(en) vand(en) vijff en(de) eene(n) halve(n) rinsguld(en)/
deselve h(er) amelrijck jairlijcx trecken(de) sal wesen en(de)/
tot sijne(n) behoef soe lange deselve jacop livich ende/
leven(de) sal wesen want hij die pe(n)ni(n)gen dairaff/
betaelt en(de) alsnu uutgereyct heeft Dies heeft/
de voirs(creven) h(er) amelrijck [renu(n)c(ians)] geloeft den voirs(creven) jacoppe/
te betalen(e) vijff rinsgulden(en) te twintich stuv(er)s fort(is)/
monete xviii februarii naistcomen(de) in alsoe v(er)re/
de voirs(creven) jacop dien dach ov(er)leven(de) es en(de) and(er)s/
nyet Scelden(de) deselve jacop de(n) selve(n) h(e)r(e)n amelrijcke
//
tot behoef van he(m) selve(n) ende oick vand(en) goidshuyse/
vand(en) mynd(er)brued(er)s voirs(creven) volcomelijcke quite van/
dien vijff en(de) eene(n) halve(n) rinsgulden(en) verthien(de) van/
allen den rechte dat hij d(air)aen hebben mochte/
Promitt(ens) null(atenus) alloqui aliquo iure sp(irit)uali vel se(cu)lari/
sed war(andizare) prout cor(am) buetsele vyncke maii ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters