SAL7384, Act: V°491.1-R°492.1 (879 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°491.1-R°492.1  
Act
Date: 1491-05-13

Transcription

2020-11-02 by fernand BERTRAND
Item jan van duerne sone wijle(n) reyners wonen(de)/
te cortbeke ov(er)loe in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekindt/
genome(n) te hebben van baudewijne jorijs als procur(eur)/
en(de) rintmeest(er) vande(n) hee(re)n canonicke(n) vand(er) nyeuw(er)/
fundatien ind(er) kercken van s(in)te pet(er)s te loven(e) de/
thiende van cortbeke ov(er)loe met hue(re)r toebehoirte(n)/
den selve(n) hee(re)n canonicke(n) toebehoiren(de) gelijckerwijs/
deselve jan deselve thiende ald(air) gehoude(n) heeft/
en(de) alsoe v(er)re deselve hee(re)n inde selve thiende gericht/
zijn Te houden te hebben en(de) te gebruycken van s(in)t/
jansmesse nu naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van negen/
ja(r)en lanck due(re)nde deen nae dande(r) sond(er) middel/
v(er)volgen(de) Elcx jairs te weten(e) de twee yerste ja(r)en/
elcx jairs om en(de) voe(r) vijfftich pet(er)s te xviii stuv(er)s/
tstuck en(de) drie plecke(n) voir elcke(n) stuv(er) tderde jair/
om en(de) voe(r) tsestich gelijcke pet(er)s en(de) de vijff ja(r)en/
d(air) naistcomen(de) elcx jairs om en(de) voe(r) tseventich/
gelijcke pet(er)s en(de) dnegenste en(de) leste jair om en(de)/
voe(r) tachtentich gelijcke pet(er)s Ende voirtmeer elcx/
jairs den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde om en(de) voe(r) vijfthien/
mudde(n) rocx pag(abilis) cu(m) va(n)no mate en(de) pacht van/
loven(e) en(de) noch elcx jairs om en(de) voe(r) tweelff ma(n)dele(n)/
stroes Te weten(e) tvoirs(creven) gelt deen hellicht dairaff/
te kersmesse ende dand(er) hellicht s(in)te jansmesse/
baptiste(n) te betalen(e) en(de) te loven(e) te leve(re)n den voirs(creven)/
hee(re)n oft hue(re)n rintmeeste(re)n ten tijde wesen(de) Ende/
tvoirs(creven) coren deen hellicht d(air)aff te kersmesse en(de)/
dande(r) hellicht s(in)t jansmesse te betalen(e) ende te/
cortbeke voirs(creven) den prochiaen ald(air) te leve(re)n en(de) tvoirs(creven)/
stroe alle ja(r)e te lichtmesse te betalen(e) en(de) ald(air) te leve(re)n/
den voirs(creven) prochiaen quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] Met vorweerde(n)/
oft yemant hem wed(er)spenich maecte inde voirs(creven)/
thiende te betalen(e) dair de voirs(creven) hee(re)n inne gericht/
zijn dat in dien gevalle deselve hee(re)n dat v(er)volge(n)/
sulle(n) op hue(r) coste(n) nae dat de voirs(creven) thiendene(re) tselve/
gecundicht sal hebben It(em) es voirt vorweerde oft/
de voirs(creven) thiendene(re) e(n)nige schade hadde aen de voirs(creven)/
thiende van hagelslage tempeesten oft gemeyne(n)
//
orloege dat de voirs(creven) hee(re)n he(m) d(air)af cortsel oft restoer/
doen sullen gelijck regenoeten bove(n) ende beneden/
Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) buetsele vynck/
maii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters