SAL7384, Act: V°516.3-R°518.1 (921 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°516.3-R°518.1  
Act
Date: 1491-05-26

Transcription

2020-12-12 by fernand BERTRAND
Dit naer volgen(de) es tghene dat henrick vand(er) most/
wilt bested(en) ende verdinge(n) int geheele te weten(e)/
Een roye muers aen de dorpstrate porte t(er)/
uulaken? wert de leveri(n)ge en(de) dwercken op/
alle conditie(n) pointe(n) elck op tsijne soe hier nae/
volght en(de) gescreve(n) staet
//
Item inden iersten soe salmen grave(n) tfondament/
op hare(n) cost d(air)men hem dat wijsen sal iiii voete(n)/
wijt t(er) diepten soe dat behoeve(n) sal en(de) noot zij t(er)/
visentatien vand(en) meest(er) en(de) sal tselve fondament/
ond(er) ind(en) gront van buyte(n) steeke(n)de freyten hebbe(n)/
uuytspri(n)gende soeme(n) meest mach nae gelege(n)theyt/
vand(en) eertrijke ald(air) bevond(en) ten mi(n)sten ii(½) voete(n)/
breet versterve(n)de t(er) selv(er) dicten den fondame(n)te bove(n)/
gescreve(n) en(de) ond(er) deerde en(de) elck van desen op thien/
voete(n) nae een en(de) bynne(n) desgelijcx deselve freyte(n)/
iiii voete(n) springen(de) t(er) selv(er) dicten en(de) versterve(n)de soe/
men hem dat wijsen sal als ande(re)n dair staen(de)/
Item al dit fondament sal wesen van witte/
oft van grauwen steene(n) goet goet groote stucke(n) en(de)/
hert van steene nyet erdechtich mair van cleynen/
stucken machmen raseren wel en(de) werckelijck soe/
dat behoirt en(de) van goede(r) moertele d(air)toe dienen(de)/
niet mag(er)der dan dat behoirt t(er) visentacien als/
vo(r)e/
Item voirt salmen leve(re)n alle de kareelen d(air)toe/
dienen(de) goet cuysbair goet wel gebacken sond(er)/
e(n)nigen bleeckaert vand(en) fondame(n)te opwaert xii/
voeten oft d(air)omtr(int) luttel min oft meer nae tgeleyc /
vand(en) ande(re)n en(de) niet myn ende bynne(n) en(de) buyten/
den snede laten somen hem dat wijsen sal v(er)sterve(n)de/
tot op ii(½) voeten ende dat dan meer es dan twee/
steene(n) dicke sal van buyten tegen gaen tot d(air)/
de canteelen beghynne(n) en(de) dit sal al tsamen/
wel en(de) reynlijck gemetst wesen wel te looten/
en(de) wel te geband(en) met sijne(n) canteelen spletgaten/
en(de) busgate(n) van goede moertele d(air)toe dienen(de) soe dat/
behoirt/
Item men sal leve(re)n alle de leepen aende spletgate(n)/
beyde buyten en(de) bynne(n) nae dbert datmen hem/
d(air)af geve(n) sal van goeden cuysbaren witten steene/
reyn gehouwen en(de) hert van steene en(de) wel geegt/
t(er) dicten van eene(n) halve(n) steene wairaff dat cortste/
hoot ten mi(n)sten lanck moet wesen eene(n) halve(n) voet
//
en(de) dlancste te minsten eene(n) voet en(de) alle de spleetgate(n)/
buyten en(de) bynne(n) drie voete(n) hooge oft d(air)omtrint luttel/
myn oft meer en(de) buyte(n) drie vierendeel tcortste hoot/
en(de) vijff vierendeel dlancste hoot/
Item salmen leveren alle den eegsteen totten canteelen/
dienen(de) wit goet goet wel gehouwen ende reyne/
en(de) hert van steene en(de) wel geegt dairaff dat cortste/
hoot lanck wesen moet sesse dumen ende dat/
lancste xii dume(n) en(de) eene(n) halve(n) steen dicke aen/
elcke(n) canteel alsoe vele eegsteens als nu gemaect/
staet/
Item noch salmen leve(re)n alle tafelmet(er) wijt opde/
canteele(n) en(de) inde spletgaten ond(er) en(de) bove(n) opd(en)/
canteel van twee steene(n) breet van goed(en) gave(n) cuysbare(n)/
steene en(de) wel geegt ende reynlijck gehouwen hert/
van steene elck van twee stucken op luttel nae/
even groot tusschen iiii en(de) vijff dume(n) dicke/
ten minsten gecramt aen een wel en(de) werckelijc/
soemen hem dat wijsen sal en(de) alle de splegate(n)/
steene ond(er) ende bove(n) eene(n) halve(n) voet langer/
op elck sijde dan de gaten ald(air) staen(de) t(er) dicten gelijc/
als aen dand(er) nu staet gemetst/
Item voirt salmen leve(re)n ende maken een busgat/
daer des noot zij nae dbert datmen hem d(air)aff/
maken sal/
Item de voirs(creven) henrick vand(er) most wilt dit/
verdingen op neren en(de) een yegelijck diet v(er)dinge(n)/
wilt sal sijne(n) eysch int heymelijck doen Ende/
soe wie den ned(er)sten eysch doet die salme(n) den/
slach geve(n) op dat den voirs(creven) henr(icke) gelieft Ende/
de selve die den slach heeft die sal hebben/
eene(n) rinssche guld(en) van xx stuv(er)s voir sijne(n)/
palmslach en(de) sal moege(n) neeren voir yemant el/
met eene(n) rinsscheguld(en) en(de) nyet min maer met meer/
op dat hem belieft en(de) sal hebben tsijne(n) profijte/
voir elke(n) rinsguld(en) een gelte wijns van vier/
stuv(er)s
//
Item de voirs(creven) henrick sal sculdich sijn half de/
pe(n)ni(n)ge te gheve(n) t(er) stont op alsoe datmen hem borg(en)/
stelle henrick(e) goet genoech sijnde vand(en) pe(n)ni(n)gen/
en(de) dwerck te maken oft doen te maken(e) in alsulke(n)/
wesen als vo(r)e vercleert es ende oft dair e(n)nich/
gebreck inne wa(r)e selen sculdich sijn deselve borge(n)/
henrick(e) vand(er) most te voldoene d(er) stadt genoech/
sijnde/
Item die dit werck verdingen sal sal sculdich/
sijn t(er) stont te beghinne(n) en(de) hem selve(n) te besorgen(e)/
van hulpen en(de) van stoffen in tijts om gedaen te/
hebben(e) ten tijde als den voirs(creven) henr(icke) bevolen es/
en(de) oft d(air) e(n)nich gebreck inne wa(r)e van des(en) pointe(n)/
ende alle(n) pointen voirs(creven) en(de) deselve henrick opd(en)/
selve(n) werckman v(er)reyken oft op sijn borgen alle/
costen en(de) lasten die d(air)op loepen mochten Ende /
h(ier)voe(r) sijn borge des voirs(creven) arnts jan van hug(ar)d(en)/
ende henr(ick) bacx Et p(ri)ma Ende de voirs(creven)/
heylwich voe(r) de hellicht vand(en) so(m)men voirs(creven)/
arnde noch comen(de) en(de) voe(r) de voldoeni(n)g(e) d(er)/
selv(er) cedulle(n) so v(er)re dat huer aengaen soud(e)/
moege(n) heeft zij tot eene(n) borge gestelt he(re)n reyne(re)/
vand(er) elst prochiaen d(er) kercken van s(in)te jacops/
die deselve nae voeg(en) en(de) vormen voirs(creven) geloeft/
heeft renucie(re)nde alle p(ri)vilegien arnde te voldoen(e) en(de) te/
volbri(n)gen(e) soe v(er)re dat d(er) weduwen aengaet als bove(n) Et/
heylwig(en) promisit eu(n)d(em) r(e)leva(r)e inde(m)pne(m) cor(am)/
kersmake(re) vynck maii xxvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters