SAL7384, Act: V°518.2-R°519.1 (925 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°518.2-R°519.1  
Act
Date: 1491-05-26

Transcription

2020-12-28 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecomen bijde(n) raide vand(er) stadt/
tusschen cornelijse van b(er)ghen t(er) eenre en(de) willem(me)/
van lele als procur(eur) hee(re)n en(de) meeste(re)n lodewijck(e)/
roelants docteur in rechte(n) ende raidt ons(s) genad(ichs)/
he(re)n in brabant t(er) ande(r) zijd(en) Aldair de voirs(creven)/
cornelis te kynne(n) gaf hoe hij ov(er)lange(n) tijt v(er)volcht/
hadde den voirs(creven) hee(re)n en(de) meeste(re)n lodewijck(e) [om] te/
hebbe(n) betaling(en) van alsulcke(n) acht mudde(n) corens/
erffelijck tsjaers als deselve meest(er) lodewijck hem/
sculdich was ende dat van twee jae(re)n v(er)schene(n)/
nae inhoudt zijnd(er) br(ieven) die hij ald(air) exhibeerde en(de)/
dede blijk(en) welke rint(en) van acht mudd(en) sjaers/
deselve cornel(is) heffen(de) en(de) houden(de) was op de goede/
desselfs meest(er)s lodewijcx te ganspoel gelege(n) ond(er)/
wiltsele geheet(en) ten eechoute Seggen(de) voirts hoe/
dat hij om betaling(en) d(er) selv(er) rinten te hebbe(n) geprocedeert/
soude hebbe(n) op sijn pand(en) d(air)af meest(er) lodewijck/
voirs(creven) hem in tijd(en) voirled(en) de conde hadde doen/
doen bij steven(e) den rademake(r) van wiltsele/
dat tegr en(de) e(n)nige(n) sijne(n) medebruede(re)n scepen(en) ald(air)/
en(de) eene(n) vorste(r) dat tgreyn dwelck hij hem tacht(er)/
mocht wesen aldair stont ond(er)wet ende dat
//
de voirs(creven) meest(er) lodewijck d(air)nae hadde ae(n)genome(n)/
om alh(ier) bijd(er) wet te comen(e) en(de) van hue(re)n gescille(n) in/
weersijd(en) beslicht te wordden(e) aengaen(de) den cortsele/
en(de) and(er)ssins Dwelck deselve meest(er) lodewijck namaels/
weyg(er)de en(de) de voirs(creven) cornelis dit siende dat hij/
hem sijn betali(n)ge aldus voirginck heeft hij den/
voirs(creven) steven(e) eene(n) va(n)d(en) scepen(en) van wiltsele alhier/
beclaecht en(de) sijn alh(ier) in rechte gecompareert ald(air)/
de voirs(creven) cornelis sijne(n) eysch als vo(r)e gedaen heeft/
Seggen(de) voirts dat hij hem niet en meynde te cortten(e)/
aengesien dat erfrinte(n) wa(r)en en(de) van dien niet/
sculdich en wa(r)e te cortten(e) Dair tege(n) de voirs(creven)/
wed(er)p(ar)tie sustineerde de (contra)rie seggen(de) de voirs(creven) steve(n)/
wes gewijst w(er)de dat cornelis(en) volge(n) soude mett(er)/
mi(n)ne(n) oft recht(e) d(air) wa(r)e hij bereet toe navolgen(de)/
d(er) settinge(n) ond(er) hem als scepen(e) en(de) sijne(n) medebrued(er)s/
gebuert core(n) te doen leve(re)n de(n) selve(n) cornelise en(de)/
de procur(eur) des voirs(creven) meest(er) lod(ewijcx) te weten(e) wille(m)/
van lele luttel oft niet d(air)toe seggen(de) ten daige va(n)/
rechte d(air)nae volgen(de) als hem dachbesceyd(inge) was/
and(er)s dan tgheene des bij steven(e) voirs(creven) geseecht/
mocht wesen Es get(er)mineert en(de) uutgesproke(n) de(n)/
voirs(creven) p(ar)tien ind(er) manie(re)n voirs(creven) gehoirt sijnde en(de)/
v(er)staen bijd(er) selv(er) wet dat den voirs(creven) cornelise/
van b(er)ge(n) volge(n) sulle(n) de hellicht va(n)d(en) pacht(en)/
d(air) twee jae(re)n d(air)van questie es te weten(e) acht/
mudde(n) eens en(de) dat dande(re) acht mudd(en) reste(re)nde/
sulle(n) blive(n) staen(de) ond(er) de wet dair die gestelt/
sijn tott(er) tijt dat de voirs(creven) meest(er) lodewijck en(de)/
cornelijs in desen nairde(r) gehoirt sulle(n) sijn om/
d(air)entinde(n) te gescieden(e) aengaen(de) den selve(n) cortsele/
en(de) and(er)ssins als beho(r)en soude en(de) dat bi(n)ne(n) acht/
oft xiiii daige(n) d(air)nae Act(um) in cons(ili)[o] opidi maii/
xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters