SAL7385, Act: R°134.2-V°135.1 (270 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°134.2-V°135.1  
Act
Date: 1491-10-06
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
arnoldu(m) kyp ad om(n)ia et singula bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)ditar(ia)/
domicelli henrici de kersbeke ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra/
lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)sionibus/
domibus curt(ibus) t(er)ris arabilibus prat(is) pascuis silvis
//
vineis censu trecensa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis/
pro p(ro)missionibus sat(is)factionis et wara(n)dizationis/
consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequitur/
in hec verba Condt zij allen lieden dat jonch(e)r/
henr(ic) van kersbeke sone wijlen he(re)n jans van kersbeke/
ridders ter eenre ende arnoldus kyp zone wijlen/
jans ter ande(r) zijde(n) sijn comen voir scepen(en) van/
loeven(en) hier nae bescreven kennen(de) ende lijden(de)/
dat zij met malcande(re)n overcomen sijn eensworden/
der coma(n)scap vorweerden ende conditien hier nae/
begrepen die zij malcande(re)n elc hue(re)r soe verre/
hem dat aencleeft geloeft hebben voir hen ende/
hue(re)n nacomeli(n)gen tonderhouden ende te voldoene/
Inden yersten heeft de voirs(creven) jonch(e)r henrick den/
voirs(creven) arnoldo wettelic vercocht ende de selve/
arnoldus tegen den selve(n) jonch(e)r henricke gecocht/
tweendertich amen wijns goet ende cusbair uut/
vollen cuypen te leve(re)n te wyntijde te betalen(e)/
erfpachts leens die de selve henrick hadde/
aen ende op acht boende(re)n wijng(ar)ts diversen/
p(er)soenen toebehoiren(de) gelegen opten roesselberch/
te wetene op elc vie(re)ndeel wijng(ar)ts een/
vie(re)ndeel vand(en) amen wijns tsamen gehoude(n) voir/
een vol leen vanden hertoghe van brabant/
Geloven(de) de selve henrick den voirs(creven) arnold(us)/
van dien altijt genoech te doene soe wanneer/
hem yet te nauwe gedaen wae(r) ende den/
voirs(creven) erfwijnpacht voir ombelast leen te/
warande(re)n ende den voirs(creven) arnold(us) dair/
inne tot zijnd(er) manissen te goeden ende te/
erven voe(r) den stadhoude(r) ende mannen van/
leene des hertogen van brabant alsoe dat/
den voirs(creven) arnold(us) vast ende zeker sijn moeghe
//
ende tot dien den voirs(creven) arnold(us) ov(er) te leve(re)n de oude/
brieve ende behoefte dair mede den selven erfwijn/
pacht comen es tot den geslechte vanden busdo(m)me/
henricx van kersbeke voirs(creven) van zijnd(er) moed(er) zijde(n)/
ende oic de registren vanden ontfanghe ende/
possessien vanden selve(n) erfwijnpachte Geloven(de)/
voirt de voirs(creven) henrick te vervangen(e) jonche(re)n/
godgaff hee(r) tot here ende henricke va(n) steyvoirt/
van dyest sijn neven dat zij onder hue(r) zegele/
ende brieve de voirs(creven) coma(n)scap zullen believen/
ende geloven bij hue(re)r trouwen ende ee(re)n in eedts/
stadt als schiltbortige ma(n)nen dat zij den voirs(creven)/
arnold(us) ende zijnen erven ende nacomeli(n)gen tot/
eeuwigen dagen de voirs(creven) pachts zulle(n) laten/
gebruycken zonder dat zij oft enich van hen/
oft ande(r) in hue(re)n name hem d(aer)aen enich belet/
oft hynder zullen doen oft bij ande(re)n doen doen/
oft laten geschieden bij enigen rechte gheestelijck/
oft weerlijck bij wat tytle dat gebue(re)n soude/
moegen Item es oic vorweerde dat de voirs(creven)/
arnold(us) den voirs(creven) erfwijnpacht geheelijck vanden/
tegewoirdigen jae(re) ende sasuyne vanden wijntijde nu/
sijnde ende oic trest dat de besitters vanden onderpanden/
vanden jae(re) lestleden ende oic dair te vae(re)n sculdich moege(n)/
sijn ende d(aer)aff dontfanck tot henricx handen niet/
comen en es volgen zullen den voirs(creven) arnold(us) tot/
zijnen vrijen wille te beke(re)n dairaff de rentmeest(er)s/
des voirs(creven) jonch(e)r henricx onder de p(ro)curatie die hij/
dairaff van henricke heeft die heffen doen sal op/
zijnen gewoenliken salar(is) vanden rest te nemen en(de)/
al tot profijte des voirs(creven) arnold(us) Item ter ander zijde(n)/
sal de voirs(creven) arnoldus den voirs(creven) jonche(re)n henricke
//
in vergeldingen vanden voirs(creven) coma(n)scap erfwijnpachte(n)/
ende resten voirs(creven) uutreycken ende betalen de/
so(m)me van duysent ende tweehondert gemeyn rinsgulden(en)/
te wetene twintich stuv(er)s voe(r) den rinsgulden(en) ende/
drie plecken voe(r) den stuv(er) ge(re)kent in gulden(en) oft silve(re)n/
pe(n)ni(n)gen ten prijse als die opden dach van heden te/
loeven(en) gemeynlijck cours ende loop hebben om die/
te moegen bekee(re)n inden last van zijnen gevanc/
kenisse oft anderssins alsoe hem dat best gelieve(n)/
sal Hier wae(re)n ov(er) (christ)iaen de nausnyde(re)/
ende jan vand(er) donct Gedaen int jair ons/
hee(re)n duysentvierhondert neghene(n)tachtentich op ten /
vijfsten dach der maent van septembri [Et h(ab)uit que(re)las] hiis/
int(er)fuerunt tymple nausnyde(re) octobr(is) vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-28 by Agata Dierick