SAL7385, Act: R°179.2-V°179.1 (351 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°179.2-V°179.1  
Act
Date: 1491-10-31

Transcription

2018-07-12 by kristiaan magnus
Allen den gheene(n) dat h(er) machiel absoloens ridde(r)/
in p(rese)ntia heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteyt gegeve(n) zond(er) enich wed(er)roepe(n)/
joh(ann)ese aers als procur(eur) en(de) voirgange(r) des godshuys/
van s(in)te berbele(n) dale ind(er) stadt van thiene(n) inden/
name ende tot behoeff desselfs godshuys en(de) allen/
ande(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) voirgangers die namaels van/
wegen desselfs godshuys geco(m)mitteert sulle(n) moege(n)/
wordden om van nu voirtaene opte bue(re)n en(de) tonfange(n)/
en(de) te hantplichten gelijck desselfs godshuys p(ro)pre/
goede de rinten ende erfgoeden nae bescreve(n) Ind(en)/
yersten eene(n) hollansgulden(en) goet en(de) ginghe erffelijck/
vallen(de) tsinte remeysmesse aen en(de) op drie dach(mael)/
lants wijle(n) toebehoiren(de) gielise vand(en) lue en(de) sijne(n)/
nacomelinge(n) gelegen te wynge voir thoff vand(en) lue/
tusschen de goede henr(ix) spapen de strate ald(aer) gaende/
vande(n) selve(n) hove ter kercken nae inhoudt d(er) scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) bij ov(er)bringen(e) d(er) scepen(en) van wynge/
vand(er) daet duysent vierhond(er)t negenthien junii/
duodecima d(aer)aff wesende It(em) een mudde harts/
corens tsjaers maten van thiene(n) erfpachts vallen(de)/
tsint andriesmesse aen en(de) op een hoff met zijne(n)/
toebehoirte(n) alsoet gelegen es toerbeke bove(n) de wijlichst(ra)te/
tusschen rixens van oirbeke gelege in deen zijde/
en(de) pet(er)s guedens beempt in dand(er) zijde wijle(n) toebe/
hoiren(de) ja(n)ne de dreyhere en(de) henr(icke) sijne(n) sone nae/
inhoudt der scepen(en) brieve(n) van thiene(n) bij div(er)sen/
laten van hocxem ov(er)bracht vand(er) daet duysent/
driehondert tseventich septe(m)br(is) t(er)cia d(aer)aff wesende/
It(em) noch een vie(re)ndeel van ond(er)halve(n) boend(er) beempts/
oft d(aer)omtr(ent) alsoet gelege(n) es bij ned(er)lynthe(r) op sh(er)toge(n)/
gracht tussche(n) de goede des co(m)mandeurs va(n) walsb(er)ge
//
t(er) eenre zijden en(de) rixens van oirbeke vand(en) ande(r)/
zijden wijle(n) toebehoiren(de) ja(n)ne dieme(n) heet de/
zwertveeghe(re) en(de) pete(re)n van loven(en) nae inhout/
der brieve(n) der eygengenoete(n) tsh(er)toge(n) van brabant/
ond(er) thiene(n) vand(er) daet duysentdriehondert/
achtentseventich vijff daige in april ende/
vori deselve rinten ende erfgoeden te panden/
te dagen in meliori forma ende oick de selve/
te v(er)volge(n) te bedinge(n) te wynne(n) te moege(n) v(er)sette(n)/
v(er)coepen aliene(re)n oft and(er)ssins d(aer)aff te dispone(re)n/
nae goet duncken(e) vande(n) selve(n) godshuyse [et g(e)n(er)alit(er) et sp(eci)alit(er) (et)c(etera)] gelijck/
de voirs(creven) h(er) machiel selve soude hebbe(n) moege(n)/
doen promittens rat(um) absq(ue) calculo cor(am) berghe/
vynck octobr(is) ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick