SAL7385, Act: R°33.1-V°34.1 (66 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°33.1-V°34.1  
Act
Date: 1491-07-16

Transcription

2020-07-30 by kristiaan magnus
Eene deylinge ende sceydinge gechiet ende gemaict/
zijnde tusschen gielise van cav(er)soen ende annen baten/
geheete(n) vand(er) straten zijnd(er) huysvrouwen t(er) eenre jacoppe/
de prince ende katlijnen baten geheeten vand(er) straten/
zijnd(er) huysvrouwen ende zuster der voirs(creven) annen t(er) ande(re)/
ende gielise stuerbout ende ursselen baten geheeten/
vand(er) straten zijnd(er) huysvrouwen ende zuster der voirs(creven)/
gesuste(re)n t(er) derder zijden op ende van allen den/
erfgoeden rinten ende pachten naebescreve(n) die hen/
toecomen ende verstorven zijn bij ende nae de doot/
ende aflivich(eit) wout(er)s wijlen baten geheeten vand(er)/
strate(n) ende katlijne(n) wijlen van woluwe zijnd(er)/
huysvrouwen vader ende moeder der voirs(creven) gesuste(re)n/
ende oic nae de doot ende aflivicheyt van wijle(n)/
beat(ri)cen josijnen ende berbelen baten geheete(n) vand(er)/
straten gesuste(re)n oic wettige dochte(re)n als zij leefden/
des voirs(creven) wijlen wout(er)s baten geheeten vand(er) straten/
ende katlijne(n) wijlen van woluwe zijnd(er) huysvrouwe(n)/
ende zuste(re)n der voirs(creven) gesuste(re)n baten geheeten vand(er)/
straten te deylen/
Soe sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) gielise van/
cav(er)soen ende annen baten geheete(n) vand(er) straten zijnd(er)/
huysvrouwe(n) de erfgoede rinten ende pachten naebescr(even)/
Ierst [bt] een woenhuys dwelc eene(n) stal plach te zijne/
gelegen inde borchstrate bij tstraetken van he(re)nt Item/
eene(n) beempt gelegen te he(re)nt t(er) plaetssen geheete(n) he(re)ntbroeck/
tussche(n) de goede wout(er)s wijle(n) blanckart ende willems/
vande(n) leempoele [at] Item een stuxken lants gelegen te/
he(re)nt bijde wintmoelen bijde goede roeloffs wile(n) roelofs/
geheete(n) opt kerchoff [opde(n) co(m)mer va(n) eene(n) halst(er) have(re)n opgehoept en(de) vii(½) grot(en) in gelde erff(elijke) rinte(n) en(de) pachts t(er)mi(ni)s de t(ercia)] Item eene(n) beempt alsoe dien/
gelegen es te velthem aende strate dairmen t(er)
//
bueken weert gaet acht(er) de kercke aldair It(em) een boend(er)/
lants gelegen opt lancvelt neven de heerstrate aldair en(de)/
tstraetken te wiltsele weert gaende [It(em) xii roede(n) wij(n)g(ar)ts geleg(en) opd(en) vildriesch] Sub iu(r)e prius/
t(er)mi(ni)s debit(a) p(er)solven(dum) Item thien stuv(er)s erffelijck op huys/
ende hoff joes wijng(ar)ders gelege(n) inde veedeweystrate It(em)/
negen stuv(er)s erffelijck op thuys goirts de leeu gelegen inde selve/
strate Item eene(n) peet(er) erffelijck opt huys jans wijle(n) vanden/
berghe ketelbuet(er)s gelegen opde biest jegen den kerchoff aldair/
Item xvi stuv(er)s erffelijck op een huys gelegen inde borchstrate/
naist den rooden leeu It(em) twee coirvorste(n) gulden(en) erffelijck/
op een huys stevens wijlen vanden berghe nu t(er) tijt toebeh(oirende)/
zijne(n) erfgename(n) gelegen inde borchstrate Item een mudde/
rocx erfpachts op een huys ende hoff gelegen inde borchstrate/
naist den goeden des voirs(creven) gielis van cav(er)soen toebehoiren(de)/
den erfgename(n) pet(er)s wijle(n) cybels Item een croene erffelijck/
op eene(n) beempt gelegen te he(re)nt inde meerstrate wijlen/
toebehoiren(de) pete(re)n vrancx Item thien plecke(n) erff(elijck) op een/
plecke erfs gelege(n) opde biest int straetken acht(er) den hert/
Item een mudde rocx erfpachts vande(n) drie gelijcken/
mudden rocx erfpachts op zeke(r) erfgoede gelegen te/
wackerzeele dairaff dande(r) twee mudden voirs(creven)/
den voirs(creven) jacoppe de prince en(de) gielise stuerbout/
en(de) hue(re)n huysvrouwe(n) in hue(r) deylinge gevallen zijn/
Item eene(n) rijd(er) erffelijck aen janne rabbot te meerbeke/
ende zijne(n) medeborgen Item sesse rinsgulden(en) erff(elijck)/
aen gielise ende joese van cav(er)soen v(er)cregen bijd(en) voirs(creven)/
wijlen bate(n) baten geheeten vand(er) straten Item vier/
rinsgulden(en) ende eene(n) halve(n) erffelijck aen arnde wijle(n)/
de prince ende golijne van cav(er)chon Item twee/
rinsgulden(en) erffelijck aen janne van cav(er)soen Item/
twee pet(er)s erffelijck aen ada(m)me van cav(er)soen Item een/
croene ende twintich plecke(n) erffelijck aen ende op een/
huys ende hoff met zijne(n) toebehoirten gelegen inde/
borchstrate tege(n) ov(er) de borchschole toebehoiren(de) den kinde(re)n/
jans wijlen vand(er) phalisen tusschen de goede(n) joes de
//
rivo ter eenre ende der kinde(re)n [erfgename(n)] jacops wijlen van/
ravescote ter ande(r) zijden It(em) xxvi stuv(er)s erffelijck aen/
gheerde de moer ende zijne(n) medeborgen Item drie rinsgul(den)/
ende vijftich plecken erff(elijck) aen en(de) op de stadt van loven(en)/
Item twee rinsgulden(en) xiii stuv(er)s een plecke erffelijck/
aen ende op een huys ende hoff met zijnd(er) toebehoirten/
der weduwe(n) [erfgenamen] jacops wijle(n) van ravescote gelege(n) inde/
borschstrate tegen ov(er) de borchschole voirs(creven) It(em) twee/
mudden rocx erfpachts op zeke(r) goede gelege(n) te goetham inde p(ro)chie/
[van thieldock] It(em) seven rinsgulden(en) [goet ende ginghe] te twintich stuv(er)s tstuck mu(n)ten/
telken t(er)mijne van betalingen in borsen gemeynlijck/
gaende ende seventhien gelijcke stuv(er)s erffelijck alle/
jae(re) sint jansmesse baptisten te betalen aen ende op/
twee huysen neven een gelegen inde borchstrate d(aer)aff/
deen geheeten de vettewae(r) compt opden hoeck vand(en)/
leyden aldair met alle(n) hue(re)n toebehoirten tusschen de/
selve leyde op deen zijde ende de goede gielis van/
cav(er)soen t(er) poirten weert op dander zijde ende oic/
aen ende op een cleyn huysken acht(er) de selve twee huyse(n)/
gelegen uutcomende met eene(n) ganghe opde leyde voirs(creven)/
tusschen detvoirs(creven) huys geheete(n) de vettewae(r) op deen/
zijde ende de goede wijle(n) meest(er)s henricx wijle(n)/
meys op dande(r) zijde comende acht(er)werts aend(en) hoff/
vanden huyse gielis van cav(er)soen voirs(creven) Alsoe de voirs(creven)/
woute(r) wijlen baten geheeten vand(er) straten en(de) adam/
van opthielt in hue(re)n leven(en) die te besitten plagen/
ende welke voirs(creven) huysen ende oic tvoirs(creven)/
cleyn huysken dair acht(er) gelegen met hue(re)n toebeh(oirten)/
den voirs(creven) gielise stuerbout ende zijnd(er) huysvr(ouwe) in/
hue(r) deylinge gevallen zijn Met sulker cond(itien) dat/
de voirs(creven) gielis stuerbout ende zijn huysvr(ouw) en(de) hue(r)/
nacomelingen de voirs(creven) erfrinte van seven rinsgulden(en)/
ende seventhien stuv(er)s zulle(n) moegen lossen en(de) afquijte(n)/
alst hen gelieven sal tot div(er)sen stonden mair niet/
myn dan de twee rinsgulden(en) d(aer)aff telken male/
ende elke(n) rinsgulden(en) d(aer)aff met achtien bourgoenssche/
gulden(en) goet ende ginghe te twintich stuv(er)s tstuck
//
bone et fort(e) monete p(ro)nu(n)c curren(tes) voer elke(n) der zelv(er)/
bourgoenssche gulden(en) ge(re)kent ac cum hanc quoq(ue)/
et sat(is) prout cor(am) h(er)meys nausnyde(re) julii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-31 by Agata Dierick