SAL7385, Act: R°339.3-V°339.1 (646 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°339.3-V°339.1  
Act
Date: 1492-02-04
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-10-06 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
petru(m) ruwiers ad om(n)ia et singula bona i(m)mobilia
//
et hereditaria ghijselberti lobbe ubicu(m)q(ue) locor(um)/
tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a)/
in mansionibus domibus curtibus terr(is) ar(abilibus)/
prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redditib(us)/
et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is) recognitio(n)ib(us)/
et promissionibus conscript(is) in l(itte)ris scabinorum/
lovanien(sium) quaru(m) tenor sequitur in hec verba It(em)/
ghijsbrecht lobbe nu t(er)tijt meye(r) van haecht in/
p(rese)ntia heeft genomen ende bekint genomen/
te hebben(e) van clase scribaen ende pete(re)n caluwart/
als momboirs peters ruwiers sone wijlen/
arnts thuys ende thoff metten boegarden en(de)/
ande(re)n zijne(n) toebehoirten gelegen inde plaetse/
te haecht metten huyse gelegen tegen over de/
achterste poirte metten hove ende bogarden d(aer)toe/
behoe(re)nde desgelijcx oick alle de wynnen(de) lande/
beempden ende eeusselen de welke arnt wijle(n)/
ruwiers in zijne(n) leven(en) toebehoirden ende dair/
uut hij gestorve(n) es behalve(n) de twee bloke aen/
den kareelhove(n) en(de) den twee bosschen metten/
huyse inde smeetstrate de welke ghijsbrecht/
niet hebben en sal Te houden te hebben en(de) te/
wynne(n) van halfmerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van xii jae(re)n lang deen nae dande(r) sonder/
middel vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n) de/
voirs(creven) wynnen(de) lande om ende voe(r) thien mudd(en)/
rogs loeven(sche) pacht ende loeven(sche) mate s(in)te andries(mes)s[e]/
te betalen(e) te loeven(en) oft te mechelen te leve(re)n/
dairt de momboirs gelieve(n) sal quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
It(em) de voirs(creven) beempde en(de) eussele jairlijcx om en(de)/
voe(r) xxxi pet(er)s te liiii pl(a)c(ken) tstuck s(in)te m(er)tens(mes)s[e] vallen(de)/
en(de) ombegrepe(n) te lichtmesse volbetaelt te sijne quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] (et)c(etera) p(ro)ut h(abetu)r febr(uarii) iiii[ta] li(br)[o] lxxxii Et h(ab)uit q(ue)relas/
hiis int(er)f(uerunt) b(er)ge hove februarii iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-28 by Agata Dierick