SAL7385, Act: R°358.3-V°358.1 (677 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°358.3-V°358.1  
Act
Date: 1492-02-11

Transcription

2020-01-07 by kristiaan magnus
Item willem vander dijlen als procure(u)[r] vanden mo(m)bo(r)en/
der kinde(re)n henricx wijlen van vlaende(re)n vande(n) naebedde/
geleydt zijnde totte(n) goede(n) johan de la hault gelege(n) te/
wavre ende ande(r) ende die he(m) mett(er) stadt br(ieven) gescreve(n)/
aen de(n) meye(r) van wavre hadde doen leve(re)n en(de) dach van/
rechte p(ar)tie(n) doen betheeken(en) te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) tot welcke(n) daige rombout/
frerart als mo(m)boir vand(er) prochie kercke(n) van wave(r)
//
comp(ar)e(re)nde ende hen oppone(re)nde tegen willems des geleidde(n)/
versueke ende aensprake meynde selve te p(ro)cede(re)n vand(er)/
schult van xxiiii r(ins)gul(den) die hij als mo(m)boir vand(er) kercke(n)/
wege(n) eyschste opde selve goede p(rese)nte(re)nde te thoenen met/
der wet van wavre dat alle de goede have ende erve desselfs/
de la hault wettelijck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van wavre/
getransporteert veroblig(er)t ende verbonden wae(re)n bijden/
selve(n) de la hault totter voirs(creven) kercke(n) schult behoef ende/
om die d(aer)aen te verhalen ende dat al voir ende eer tvoirs(creven)/
beleyt gedaen was Op dwelck de voirs(creven) geleidde ov(er)gaf/
ende consenteerde d(er) wederp(ar)tien dat de te thoene(n) met/
certificacie(n) onder den zegel der wet van wavre om de coste(n)/
vander wet te scouwe(n) ende wes bij sulcke(n) certificatie(n)/
bleke d(aer)mede soude hij op en(de) af gaen Ende nae dien de/
selve mo(m)boir op heden met certificatie(n) voirs(creven) dat hadde/
doen blijcke(n) soe dat willem de geleydde des te vrede(n)/
was soe heeft de selve willem geconsenteert en(de)/
overgegeve(n) dat de selve mo(m)boir p(ro)cede(re)n sal bij alsoe dat/
hij die goede bynne(n) drie weken naistcomen(de) ter execucie(n)/
stelle(n) sal vercoope(n) ende der kercke(n) schult d(aer)aen neme(n)/
mette(n) coste(n) van rechte sonder meer ende dat hij dan met/
zijne(n) beleyde aen tsurplus come(n) en(de) zijn schult verhale/
moeghe cor(am) abs(oloens) berghe et plu(r)ibus aliis in scampno/
febr(uarii) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick