SAL7385, Act: R°36.1-R°38.1 (68 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°36.1-R°38.1  
Act
Date: 1491-07-16

Transcription

2019-11-30 by kristiaan magnus
Item sijn bleve(n) ende gevalle(n) den voirs(creven) gielise stuerbout/
ende urssele(n) baten geheeten vand(er) straten zijnd(er) huysvr(ouwe)/
in hue(r) deylinge de erfgoeden rinten ende pachten nabescr(even)/
Ierst twee huysen neve(n) een gelegen inde borchstrate/
dairaff deen geheete(n) de vettewae(r) compt opden hoeck/
vand(en) leyen aldair met allen hue(re)n toebehoirten tussche(n) de/
selve leye op deen zijde ende de goede gielis va(n) cav(er)soen/
t(er) poirten weert op dander zijde met oic eene(n) cleyne(n)/
huysken(en) acht(er) de selve twee huysen gelegen uutcomende/
met eene(n) gange opde leye voirs(creven) tusschen tvoirs(creven) huys/
geheete(n) de vettewae(r) op deen zijde ende de goede wijle(n)/
meest(er)s henricx wijlen meys op dande(r) zijde comende/
acht(er)werts aenden hoff vanden huyse gielis va(n) cav(er)soen/
voirs(creven) alsoe de voirs(creven) wout(er) wijlen baten geheeten vand(er)/
straten ende adam van opthielt bynne(n) hue(re)n leven(en) die te/
besitten plagen ende welke voirs(creven) twee huysen ende/
oic tvoirs(creven) cleyn huysken dair acht(er) gelegen met hue(re)n
/
opden co(m)mer ende last dair te voe(re)n uutgaende/
ten behoirlike(n) tijde te betale(n) behalve(n) dien nochtan/
dat de voirs(creven) gielis van cav(er)soen en(de) sijn huysvr(ouw) ende/
hue(r) nacomeli(n)gen sculdich sulle(n) zijn te dragen tot hue(re)n/
laste de hellicht van alsulke(n) thien stuv(er)s erff(elijck) als de/
tresorie van s(in)te g(er)truyden te loven(en) jairlijcx en(de) erffelijck/
heffende mach zijn aen ende op deen vand(en) voirs(creven)/
twee huysen gelege(n) ald(er)naist tvoirs(creven) hoechuys geheeten/
de vettewae(r) op deen zijde en(de) tvoirs(creven) huys gielis/
van cav(er)soen t(er) poirte(n) wert op dande(r) zijde ende/
den selve(n) gielise stuerbout en(de) sijn goede voirs(creven) vand(er)/
selv(er) eend(er) hellicht ontlasten Ende voirtane op/
eene(n) voirde(re)n co(m)mer van vijfthien rinssche gulden(en)/
goet ende ginghe te weten(e) twintich stuv(er)s mu(n)ten/
telken t(er)mijne van betalingen in borsen gemeynlijck/
gaende voir elke(n) der selv(er) rinssche gulden(en) ge(re)kent/
ende seventhien gelijcke stuv(er)s erffelijckes rinten/
alle jae(re) sint jansmesse baptisten te betalen(e) te wetene/
de seven rinsgulden(en) ende seventhien stuv(er)s [erff(elijck)] d(aer)aff
//
den voirs(creven) gielise van cav(er)soen ende annen baten geheeten/
vand(er) straten zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) hue(re)n erve(n) ende nacomeli(n)gen/
ende dande(r) acht rinsgulden(en) erffelijck dairaff den voirs(creven)/
jacoppe de prince ende katlijne(n) baten geheeten vand(er) staten/
zijnd(er) huysvr(ouwe) ende hue(re)n erve(n) ende nacomeli(n)gen he(re)ditarie/
infutur(um) Met sulker conditien ende vorweerden dat de/
voirs(creven) gielis stuerbout en(de) urssele baten geheeten vand(er) strate(n)/
en(de) hue(r) nacomeli(n)gen de voirs(creven) vijfthien rinssche gulden(en)/
ende seventhien stuv(er)s erffelijck zullen moegen lossen en(de)/
afquijten alst hen gelieven zal tot div(er)sen stonde(n) mair/
nyet myn dan de twee rinsgulden(en) d(aer)aff telken male en(de)/
elken rinssche gulden(en) d(aer)aff met achtien bourgoensche gulden(en)/
goet ende ginghe te weten(e) twintich stuv(er)s bone et/
fort(e) monete p(ro)nu(n)c curren(tibus) voir elken der zelv(er) bourg(oens)[sche]/
gulden(en) ge(re)kent ac cum Item twee huysen ende/
hoven met hue(re)n toebehoirten gelege(n) inde borchstrate tussche(n)/
de goede adriaens van haenwijck op deen zijde ende/
thuys geheete(n) den beer op dande(r) zijde strecken(de) acht(er)w(er)ts/
tot opde dyle aldair loepende It(em) drie dachmale(n)/
lants luttel min oft meer gelege(n) te he(re)nt opt boudens/
velt aende buekestrate It(em) een half boend(er) en(de) xvi roede(n)/
lants oft d(aer) omtrint alsoe die gelegen zijn ter bueken/
op douwagen It(em) een dachmael lants luttel myn oft/
meer alsoet gelege(n) es inde heerlich(eit) van haeght opt/
hoeghvelt acht(er) de molen t(er) hadocht It(em) ond(er)half/
dachmael lants luttel myn oft meer alsoet gelegen is/
te wackerzeele in een block comen(de) metten eenen/
ynde opde lake It(em) xli roede(n) lants luttel myn oft meer/
gelijc die gelegen zijn te wackerzeele opte wat(er)lede/
Item een block wynnens lants houdende een half/
boend(er) oft dair omtrint geheete(n) t(er) straten block gelege(n)/
te thieldonck neve(n) de strate geheete(n) de huerincstrate/
It(em) een dachmael lants luttel myn oft meer gelegen/
inde p(ro)chie van he(re)nt opt langrode velt aende goede/
sheilige(n) geests van he(re)nt It(em) een and(er) dachmael lants
//
luttel myn oft meer gelege(n) inde p(ro)chie van he(re)nt/
opt langrode velt It(em) een half boend(er) lants luttel/
myn oft meer gelege(n) inde p(ro)chie van erps opt schoenar/
denbosch bijde strate geheeten tweebroecstrate aende/
goede scloest(er)s van oudreghem It(em) een half boend(er)/
lants luttel myn oft meer gelegen opt selve velt aende/
goede scloest(er)s van gruene(n)dale It(em) een dach(mael) beemps/
luttel myn oft meer gelegen te he(re)nt int hemelrijcke/
bijd(er) beken aldair opden co(m)mer ende last d(aer)te voe(re)n/
uutgaende ten behoirlijcken tijde te betalen(e) Item/
een mudde corens erfpachts aen ende op zeke(r) goede/
ende ond(er)pande gelegen te wackerzeele It(em) eene(n)/
halve(n) rijder erff(elijck) aen den colne(re) Item twee rinssche/
gulden(en) erffelijck aen ende op zeke(r) goede ende/
ond(er)pande gelegen te egenhoven toebehoiren(de) den/
kinde(re)n ende erfgenamen robeerts wijle(n) va(n) raesborch/
Item een croene erffelijck aen gheerde va(n) doirne/
ende zijn medeborgen Item sesse croene(n) erff(elijck)/
aen ende op de stadt van loven(en) vallen(de) halff/
opten yersten dach van junio ende half opten/
yersten dach van decembri It(em) drie rinssche gulden(en)/
ende vijftich plecke(n) erff(elijck) aen ende op de selve/
stadt van loven(en) vallen(de) alle jae(re) opte(n) ix[te(n)] dach/
van meye Item eene(n) rinsgulden(en) en(de) veertich/
plecken erff(elijck) aen ende op een huys ende hoff met/
zijne(n) toebehoirten gelege(n) inde borch strate tegen/
ov(er) de borchschole toebehoiren(de) den kinde(re)n jans/
wijlen vand(er) phalisen tusschen de goede joes de/
rino t(er) eenre en(de) der kinde(re)n [erfg(enamen)] jacops wijle(n) van/
raveschote t(er) ande(r) zijden Item twee rinsgulden(en)/
erff(elijck) aen henr(icke) de hont ende henr(icke) ende/
willem(me) cleynarts It(em) xlii stuv(er)s erffelijck aen/
willem(me) en(de) symoene van breetzijp It(em) twintich/
stuv(er)s erff(elijck) aen ende op een huys ende hof met
//
zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) inden ham toebehoiren(de) ad(ri)ane/
van zallaken It(em) xxvi stuv(er)s erffelijck aen ende op de/
ca(m)me geheete(n) ten boonen gelege(n) inde sluystrate It(em) xxii/
stuv(er)s erffelijck aen ende op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande/
gelege(n) te rotselair toebehoiren(de) den kinde(re)n van indehoven/
welke xxii stuv(er)s erff(elijck) gielis van cav(er)soen voirs(creven) ende/
anne baten geheete(n) vand(er) strate(n) zijn huysvrouwe bekint/
hebbe(n) [bijd(en) [voirs(creven)] woute(re)n wijlen baten geheete(n) vand(er) strate(n) vercrigen en(de)] den voirs(creven) gielise stuerbout en(de) urssele(n) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
in hue(r) deylinge gevalle(n) te zijne hoe wel die inden/
erfbrieff dairaff gemaict onder den gemeyne(n) zegel des/
scependoms van rotselair vand(er) daet duysentvierhond(er)t/
tseve(n)tich xvii dage in septembri v(er)erft staen op giel(is)/
van cav(er)soen voirs(creven) Bekynnen(de) de selve gielis van/
cav(er)soen ende anne baten geheeten vand(er) strate(n) zijn/
huysvr(ouwe) voir hen ende hue(re)n nacomeli(n)gen dat/
zij inde voirs(creven) erfrinte van xxii stuv(er)s gheen actie recht/
noch int(er)est en hebbe(n) noch sculdich en zijn te hebben/
hoe wel de voirs(creven) gielis van cav(er)soen gelijc voe(r)/
nae uutwijsen vanden voirs(creven) erfbrieve d(aer)inne gegoet/
es ende d(aer)aff tot behoeff desselfs gielis stuerbout/
ende zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) hue(re)r erve(n) en(de) nacomeli(n)gen/
behoirlijck renu(n)tie(re)nde ende v(er)thijende Item twee rinsgulden(en) [xiii stuv(er)s een plecke] erff(elijck) aen ende op een huys ende hoff/
met zijne(n) toebehoirte(n) der weduwe(n) [erfgenamen] jacops wijle(n) va(n)/
raveschot gelege(n) inde borch strate tegen ov(er) de borchschole/
voirs(creven) It(em) eene(n) rijd(er) erff(elijck) aen gheerde de moer van/
wackerzeele ende sijn medeborgen Item eene(n) halve(n)/
rijd(er) lijftochte(n) van alsulke(n) eene(n) rijd(er) lijfpen(sien) die jan va(n)/
ghempe te houthev(er)le ende ande(r) zijn medeborgen/
sculdich zijn staende ten live der voirs(creven) katlijne(n) bate(n)/
en(de) ten live urssele(n) baten geheete(n) vand(er) straten hue(re)r zust(er)/
d(aer)aff den voirs(creven) jacoppe de prince en(de) katlijne(n) baten/
zijnd(er) huysvr(ouwe) dander hellicht vande(n) selve(n) rijder/
lijftochte(n) toebehoiren(de) es Welke(n) rijd(er) lijftochte(n) voirs(creven) nae/
daflivich(eit) vand(en) eene(n) vanden twee pensionar(isen) voirs(creven)
//
geheelijck toecomen zal den lancstleven(de) van hen/
beyden hanc quoq(ue) et sat(is) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick