SAL7385, Akte: R°371.2-V°371.1 (700 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°371.2-V°371.1  
Act
Datum: 1492-02-17

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen voe(r) den rade vand(er)/
stadt tusschen ja(n)ne pynnock natuerlijck t(er) eenre/
ende ja(n)ne van oucle t(er) ande(r) zijde(n) aengaen(de) der/
hue(re)n vanden huyse geheeten den bonte(n)osse gelege(n)/
inde steenstrate den selve(n) ja(n)ne toebehoiren(de) d(aer)aff/
deselve jan eysschen(de) was van eene(n) jae(r) v(er)schene(n)/
s(in)t jansmesse lestleden xxxviii rinssche gulden(en)/
gelt alsnu loep hebben(de) Dair tege(n) de voirs(creven) jan/
van oucle excipieerde dat dese hueringe ten p(ri)se/
voirs(creven) tsjaers geschiet was ten tijde vand(en) lichten/
gelde en(de) dat hij d(aer)mede qualijck toecome(n) soude/
ende belast wesen betalen(de) deselve hue(r) nader/
valuatien vand(en) pe(n)ninge(n) nu cours hebben(de) en(de)/
in dien gescoten wesen over de hellicht en(de) meer/
Te voirde(r) want men ter wairheyt niet bevi(n)den/
en soude dat tvoirs(creven) huys bove(n) de xx guld(en)/
tsjaers in tijden voirleden gegoud(en) hadde tot wat/
prijse tgelt gegaen mocht hebben bege(re)nde d(aer)o(m)me/
in dien redelijcken afslach en(de) moderac(ie) alsmen/
bevi(n)den soude nae gelegenth(eit) der saken behoi(r)ende/
Dairop de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie bliven(de) bij hue(r) voirneme(n)/
heeft gesustineert als bove(n) de (contra)rie ende es alsoe/
den selve(n) p(ar)tien hierop bijde(n) rade gelet sijnde/
get(er)mineert en(de) uutgesproken dat de voirs(creven) jan/
van oucle gestaen sal vand(er) hue(re)n vand(en) huyse/
dair questie af es met twintich rinssche guld(en)
//
in gevalueerden gelde nad(er) ordinantien lestw(er)ve(n)/
gebuert te voird(er) want als voe(r) de voirs(creven)/
hueringe gelijck de p(ar)tie bekinde ten tijde/
vanden lichten gelde gesciet was Ende oft/
den voirs(creven) ja(n)ne pynnock dochte dat hij/
meerd(er) profijt ten naiste(n) valdage vand(er) hueri(n)g(en)/
soude moege(n) doen dan op twintich gulden(en)/
ind(er) weerd(en) als voe(r) dat hij tselve huys op/
dat he(m) beliefde soude moege(n) alsdan ov(er)nemen/
en(de) soude deselve jan van oucle tselve huys/
moete(n) laten volgen in cons(ili)[o] opidi februarii/
xvii
Nagekeken doorKarel Embrechts , kristiaan magnus
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-13 door Agata Dierick