SAL7385, Act: R°449.1-V°450.1 (835 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°449.1-V°450.1  
Act
Date: 1492-03-30

Transcription

2018-11-07 by kristiaan magnus
It(em) steven kymps sone wijle(n) henricx en(de) lijsbeth/
dekens sijn huysvrouwe in p(rese)ntia hebbe(n) genome(n) en(de)/
bekint genomen te hebben van pete(re)n van dormale als/
procur(eur) jouffr(ouwe) m(ar)grieten wittema(n)s weduwe joes wijle(n)/
absoloens thoff der zelv(er) weduwen gelegen inde p(ro)chie/
van haeght geheeten thoff ter hofstadt met allen den/
wi(n)nen(de) landen den selven hove toebehoiren(de) soe verre/
henrick ylkarts voe(r) gheert de moer nae en(de) d(aer)nae/
peet(er) vlemi(n)ck die goede in pechtingen gehoude(n) hebbe(n)/
uutgenome(n) drie boende(re)n lants die de voirs(creven) weduwe/
te heurw(er)ts behult ende dair inne de voirs(creven) wynne(n)/
gheene(n) sacht hebben en sullen te weten(e) de zesse dach(malen)/
geheeten t(er)welant gelegen int wercht(er)broeck in eenen/
stucke ende noch zesse dachmale(n) geheeten de/
langestreke comende metten eene(n) ynde int wercht(er)broeck/
voirs(creven) It(em) de voirs(creven) wynnen hebben voirt/
genomen als voe(r) zesse dachmale(n) beempts te/
weten(e) den boeg(ar)t aent voirs(creven) hoff gelegen groot zij(n)de/
omtrint twee dachmale(n) It(em) den brune(n)poel oic/
g(ro)[o]t zijnde omtrint twee dachmale(n) ende noch/
twee dachmale(n) gelegen opde lake gehete(n) den cloet/
Te houden ende te hebben van halfm(er)te a(nn)[o] lxxxix/
stilo braban(tie) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanck due(re)nde/
deen dander zonder middel vervolgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynnen te weten(e) de voirs(creven) wi(n)nen(de) landen om/
ende voe(r) de hellicht vanden vruchten opde selve/
lande jairlijcx wassende Ende es vorweerde/
dat de wynne(n) der weduwe(n) hellicht jairlijcx/
tott(er) wynne(n) laste leve(re)n sulle(n) int schue(r) soe wa(n)neer die/
opt velt gedeylt sal wesen ende altijt dyerste voeder/
voir de weduwe ende soe voirtaene tot dat vollev(er)t/
sal zijn ende tcoren leve(re)n dairt de weduwen/
gelieve(n) sal It(em) voirt es bevorwert dat de voirs(creven) wed(uwe)/
inden oeght aldair setten sal eene(n) van hue(re)n dienaers/
die de bande slaen sal en(de) anders behulpich zijn/
d(aer)aff zij de dachue(re)n betale(n) sal ende de wynne(n) sulle(n)
//
hem den montcost geven It(em) de voirs(creven) wynne(n) sulle(n) de/
voirs(creven) lande wynnen werven ende mesten wel en(de) loffelijck/
gelijck reengenoeten boven ende beneden en(de) thue(re)n/
afsceyden(e) alsoe vele lants met t(er)wen ende rogge besaeyt/
laten als den art begrijpen sal ten meesten p(ro)fijte vande(n)/
lande ende alsoet der wed(uwe) gelieve(n) sal It(em) de wynne(n)/
sulle(n) de storte ende brake eens o(m)medoen ende thue(re)n/
afsceyden(e) vi dach(malen) braken wel ende loffelijck mesten/
Item es vorweerde dat de wynne(n) jairlijcx besorge(n) sulle(n)/
ende gecrigen buyte(n) shoefs ende bringen inden hove om/
aldair te slijten(e) lxxv mandele(n) stroes dair aff de weduwe/
de vijftich betalen sal ende de wynnen xxv It(em) es vorw(er)de/
dat de weduwe voirs(creven) allet ooft wassende inden boeg(ar)t alleene/
hebben en(de) te heurwerts trecken sal dwelc de wynne(n)/
jairlijcx der selv(er) wed(uwe) te loven(en) vue(re)n zullen Ende dooft/
jairlijcx wassende bi(n)nen den hove dat selen de wed(uwe)/
ende de wynnen te gelijcke deylen behalven als voe(r)/
dat de selve wynnen der weduwen hellicht oic te loven(en)/
t(er) weduwe(n) huys vue(re)n sulle(n) It(em) es voirt bevorwert/
dat de wynne(n) jairlijcx leve(re)n sulle(n) vijftich bussele(n) walms/
om de huysingen mede te decken(e) Ende alsmen aldair/
dect oft plect alsdan sulle(n) de wynne(n) den wercliede(n)/
den montcost geven ende de weduwe sal de dachue(re)n/
betalen en(de) de wynne(n) moete(n) den leem halen It(em) de/
wynne(n) sulle(n) thue(re)n laste houde(n) de voirs(creven) huysi(n)gen vand(er)/
und(er)ster rijckele(n) nedewerts Ende oft dair enige wande(n)/
gebroken wordden van des wynne(n) beesten die sulle(n) de/
wynne(n) r(e)pare(re)n oic thue(re)n laste It(em) tduyfhuys ende/
den p(er)tstal sulle(n) volgen der voirs(creven) weduwen en(de)/
alle dande(r) gelijc zij dat gehouden ende gehadt/
heeft It(em) de voirs(creven) wynne(n) sulle(n) thue(re)n laste houde(n)/
wel ende loffelijck de wege ende straten omtrint/
den goeden liggen(de) alsoe dat de weduwe noch hue(r)/
goede dair bij gheen scade en lijde(n) desgelijcx ruyme(n)/
ende veegen alle ryolen grechten wat(er)leyden ende/
and(er)ssins It(em) de voirs(creven) wi(n)nen sulle(n) gehouden zij(n) te/
setten(e) jairlijcx opde voirs(creven) goede hondert leven(de) poten
//
ende bij alsoe zij op derve niet en vallen sal/
de weduwe die elders betale(n) behalven datse de/
wynne(n) setten ende verdoirnen zulle(n) It(em) de/
wynne(n) sulle(n) der weduwe(n) houde(n) jairlijcx den t(er)mijn/
due(re)nde ende vueden twee verken(en) ende zesse capuyne/
de welke de weduwe hen leve(re)n zal It(em) de voirs(creven)/
wynne(n) sullen houden hue(re)n t(er)mijn due(re)nde hondert/
scapen ende dmest d(aer)aff beke(re)n opt lant alsoe wel/
opde verste als opde naeste It(em) de wynne(n) sulle(n) de wed(uwe)/
doen jairlijcx zesse carweyden met hue(re)n wagen(en) en(de)/
p(er)den soe verre de weduwe dat beg(er)t Ende des sal de/
weduwe hue(re)n wyn jairlijcx geven vijff ellen lakens/
bij alsoe de wynne de divisie desselfs joes d(aer)op sette(n)/
sal oft hem gelieft It(em) de wynne(n) sulle(n) de eerde vue(re)n/
opt voirs(creven) lant dairs meest behoeft ende soe verre/
datt(er) gheene en wae(r) soe sulle(n) de wynne(n) mergel moete(n)/
hale(n) opde cuyle dair de weduwe hem dien coepen sal/
It(em) de wynne(n) moeten inden wynt(er) de loemen opde/
wouwers slaen opde hofgrecht ende elders alsoe dat/
de weduwe dairbij gheen scade en lijde ende elc/
dachmael der voirs(creven) vi dachmale(n) beempts jairlijcx/
om ende voe(r) xxii stuv(er)s gedragen(de) tsamen zesse/
rinsgulden(en) xii stuv(er)s jairlijcx sinte m(er)tensmesse/
te betalen(e) der voirs(creven) weduwen den t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)m It(em) de voirs(creven) wynne(n) hebben gekint/
dat de voirs(creven) weduwe joes wijle absoloens hen/
alsnu in p(re)sten geleent heeft onderhalf mudde rocx/
tot brootcoren(en) It(em) noch drie mudde(n) ende vi halste(re)n/
ende een molevat g(er)sten om d(aer)mede te besaeyen zesse/
boende(re)n ende drie dachmale(n) lants It(em) noch vier/
mudden ende een half mudde lang(er) even(en) om d(aer)mede/
te besaeyen(e) viii(½) boende(re)n lants It(em) noch tweelf/
halste(re)n boene(n) welc greyn voirs(creven) de voirs(creven) wi(n)ne(n) gelooft/
hebbe(n) der voirs(creven) weduwen te restitue(re)n ten naesten/
oeghste nu naistcomen(de) vand(en) vruchte(n) die zij vand(en)/
voirs(creven) goeden inne doen sullen ende dat eer zij
//
enich gebruyck vanden selven sullen moegen neme(n)/
It(em) hebben voirt geloeft de voirs(creven) wynnen der voirs(creven)/
weduwen te betalen de so(m)me van xxv rinsgulden(en)/
tot sulke(n) t(er)mijne als tusschen arnde van vroenhove(n)/
procur(eur) der voirs(creven) weduwen ende den voirs(creven) wynne(n)/
dairaff genomen sijn Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera)/
cor(am) berghe hermeys m(ar)tii penult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick