SAL7385, Act: R°455.2-V°455.1 (843 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°455.2-V°455.1  
Act
Date: 1492-04-03

Transcription

2019-05-20 by kristiaan magnus
Allen den genen die dese onse open(en) brieven sulle(n) sien oft/
hoiren lesen ende besund(er)t eerwerdigen edele(n) voirsienige(n)/
hee(r)en m(ijn) hee(re)n cancell(ie)r en(de) ande(re)n vand(en) raide ons(er) gened(ichs)/
hee(re)n in brabant borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raidt/
der stadt van loeven(en) saluyt en(de) alle vrientscap/
Doen condt ende te weten(e) c(er)tifice(re)nde en(de) verclae(re)nde/
mits desen dat wij op heden in vollen raide hebben/
gedeputeert en(de) geordineert reyne(re)n van lyefkenrode/
onsen medegeselle in raide ende janne vasont onse(n)/
secretar(is) om van onsen wegen en(de) inden name/
van des(er) stadt ende alle der ingeseten(en) der selv(er)/
voir de voirs(creven) hee(re)n vand(en) voirs(creven) raide te compare(re)n/
tegen huygen do(m)meloe ende hebben den selven/
en(de) claese van heyst ende elken van hen besundert/
volcomen macht ende sunderlinge bevel gegeven/
/ ende geven met desen alsulken brieven oft/
obligatien als de voirs(creven) huyghe p(re)tendeert te/
hebben op dese stadt oft op de ingeseten(en) inde(n) name/
der selv(er) voir de welke hij ons oft enige van/
ons heeft doen dagen voir den voirs(creven) raide/
te kynne(n) oft te ontkynne(n) dairop te antwerde(n)/
ende voirts te vae(re)n ende te doene alle tgene/
des wij doen mochten soe verre wij alle tsamen/
tegewoirdich ende voir oegen wae(re)n En(de) hebben/
geloeft en(de) geloven met desen inden name als/
voe(r) goet vast en(de) van weerden te houden al tgene/
des bij hen oft den eene(n) van hen in des(er) en(de) des/
dien aencleven mach gedaen es ende voirts/
gedaen sal wordden Des torcond(en) hebben wij/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raidt der stadt van/
loeven(en) voirs(creven) den zegel ten saken der selv(er)/
stadt desen l(ette)ren doen h aenhangen a(nn)[o] xiiii[c]/
xci aprilis t(er)cia
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick