SAL7385, Act: R°68.2-V°68.1 (136 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°68.2-V°68.1  
Act
Date: 1491-08-09

Transcription

2020-06-19 by kristiaan magnus
Want henrick de hane inden name van hem selven/
als man ende mo(m)boir m(ar)griete(n) robijns zijnd(er) huysvrouwen/
ende van wegen arnt robbijns die uut crachte van scepen(en)/
brieven van loven(e) ov(er)lang gepasseert houden(de) en(de) besitten(de)/
sijn vier mudden rocx goet ende paiabel met wanne/
ende vlogele wel bereyt der maten van ov(er)ijssche/
Te wetene zesse halste(re)n der selv(er) maten voir elc/
mudde ge(re)kent jairlijcx ende erffelijcx pachts alle jae(re)/
opten xxi dach van julio te betalene en(de) inde p(ro)chie
//
van ov(er)ijssche t(er) lanen te leve(re)n aen ende op de goede/
nabescreven gelegen inde p(ro)chie van ov(er)ijssche Te weten(e)/
aen ende op drie boende(re)n lants luttel min oft meer/
gelege(n) opden ijsschersche(n) wech neven de plaetse geheete(n)/
gheertsrode tussche(n) de goede gheerts vande(n) hove ende/
de voirs(creven) plaetse geheete(n) gheertsrode sch scloest(er)s van/
tsh(er)togendale It(em) aen ende op een boend(er) lants luttel/
myn oft meer gelege(n) voir de poirte adams henricx/
tussche(n) de goede henricx voeght ende eene(n) boeg(ar)t/
scloest(er)s van tsh(er)toge(n)dale hem alle de selve goede/
en(de) ond(er)pande behoirlijck heeft doen leve(re)n ende/
den kinde(re)n ende erfgename(n) (christ)iaens wijle(n) va(n)/
woelmont ende hue(re)n wynne(n) dach va(n) rechte/
alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) oft zij hen tegen de selve leveri(n)ge/
hadde(n) wille(n) oppone(re)n doen bescheyden met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r) va(n) vilvoirde(n)/
oft zijne(n) stadhoude(r) tov(er)ijssche en(de) den meye(r) van/
scaetbroeck tov(er)ijssche voirs(creven) en(de) elke(n) van hen besundert/
Aldair de voirs(creven) gedaighde niet gecompareert/
en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen den/
voirs(creven) henricke de hane inden name als voe(r)/
altijt compare(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe hebben de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijck heeft gebleken/
bij resc(ri)pte jans van linkebeke stadhoude(r) smeyers/
van vilvoirde(n) ind(en) meyerien van ov(er)ijssche de/
voirs(creven) leveringe ende dachbescheydinge behoirlijck/
geschiet te zijne vonneslijck gewijst wair/
de wed(er)partie des voirs(creven) henricx de hane/
inden name als voe(r) niet en compareerde voe(r)/
den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den/
selve(n) henr(icke) vande(n) voirs(creven) goede(n) ende ond(er)pande(n)/
houde(n) soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) [en(de)] leveri(n)ge(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in scampno aug(usti) ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick