SAL7385, Act: R°79.3-R°80.1 (164 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°79.3-R°80.1  
Act
Date: 1491-08-27
Languages:Nederlands,Latinum

Transcription

2019-10-31 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) mediant(ibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit arnoldu(m)/
de vroenhove(n) tamq(uam) p(ro)curatore(m) domicelle m(ar)garete wittemans/
rel(i)c(t)e judoci quond(am) absoloens ad [o(mn)ia (et) si(n)g(u)la] bona i(m)mobilia et he(re)ditaria will(el)mi/
scats [reneri minte(n) et he(n)rici coppens] ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) ext(ra) in p(at)ria braban(tie)/
sit(a) in mansionibus domibus curt(ibus) t(er)ris ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis/
vineis censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is)/
recognitionibus et promissionibus (con)script(a) in l(itte)ris scabinoru(m)/
lovanien(sium) quaru(m) tenor sequitur in hec verba Condt sij alle(n)/
liede(n) dat willem scats woenen(de) te buedinge(n) in tegewoirdich(eit)/
der scepen(en) van loven(en) gestaen heeft genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebben van he(re)n hectoren pauwels prieste(r) als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe)/
beatricen weduwe henricx wijlen wittema(n)s de lande beemde en(de)/
en(de) huysingen gelegen te buedingen toebehoiren(de) der voirs(creven) wed(uwe)/
Te houden te hebben en(de) te wy(n)nen van halfm(er)te lestleden eenen/
t(er)mijn van sesse jae(re)n deen nae dande(r) vervolgen(de) elcx jairs/
d(aer)enbynne(n) de voirs(creven) lande om en(de) voe(r) twintich mudde(n) rocx/
goets ende payabels met wa(n)ne ende vede(re)n wel bereyt der
//
maten van leeuwe en(de) de voirs(creven) beemde die hij alnoch/
gehouden heeft om ende voe(r) tseventich schilde tstuck te/
vijfthien stuv(er)s drie pl(a)c(ken) voir elken stuv(er) ge(re)kent alle/
jae(re) tvoirs(creven) coren ts(in)[te] andries(mis)s[e] apostels te betalen(e) en(de) te/
buedingen opder voirs(creven) jouffr(ouwe) sold(er) te leve(re)n ende tvoirs(creven) gelt/
half ts(in)[t] jansmisse en(de) half tsintem(er)tensmisse desgelijcx te betalen(e)/
telken t(er)mijne als vervolghde schout d(aer)af jairlijcx sal/
moete(n) betalen vier hollan(sche) gulden(en) in afcortingen d(er) voirs(creven) so(m)me(n)/
vande(n) co(m)me(r) uuyten goede gaen(de) It(em) vande(n) voirs(creven) twintich/
mudde(n) rogs sal de voirs(creven) wynne betalen aen div(er)se buyte(n)/
pachte(n) drie mudde(n) die hem aen tvoirs(creven) coren jairlijcx corte(n)/
selen En(de) oft d(aer) e(n)nich gebreck last oft scade gebuerde mits der/
betalinge(n) vande(n) voirs(creven) co(m)me(re)n die sal de wynne moete(n) drage(n)/
It(em) de voirs(creven) wynne sal de voirs(creven) lande geheelijc wy(n)ne(n) en(de)/
werve(n) gelijc reengenoote(n) boven en(de) beneden It(em) de wynne sal/
de vliete(n) veghen en(de) ruyme(n) tot sijne(n) last alsoet gewoenlijck/
es het en wae(re) dat sund(er)linge gebode quame(n) van m(ijn) genad(ichs)/
he(re)n wegen dat sal willem doen r(e)pare(re)n en(de) de voirs(creven) wed(uwe)/
saelt he(m) corten ten yersten t(er)mijne die hij sculdich sal sijn/
Ende liet hij e(n)nige scade d(aer)op come(n) dat sal hij oft sijne(n)/
borge(n) moeten dragen op hue(re)n cost ende desgelijcx sal hij/
houden de st(ra)ten en(de) boedem(en) tot sijne last It(em) de voirs(creven) wy(n)ne/
sal de huysinge houden in goeden state vander ond(er)sten rijkele(n)/
ned(er)weert wel en loflijc soe ande(r) wynne(n) doen en(de) alsoet behoirt/
en(de)dat te doen(e) gelijc gewoenlijck es It(em) noch sal hij jairlijcx v(er)decke(n)/
aende voirs(creven) huyse twee hondert walme(re)n tot sijne(n) laste sonder/
e(n)nige(n) cost oft last der voirs(creven) jouffr(ouwe) en(de) d(aer)af besceyt doen En(de)/
wairt dat hij te nauwe dede op deen jair dat sal d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) te baten comen op dande(r) Item noch es vorwerde wairt/
sake datmen moest maken e(n)nige ty(m)meringe oft nyeuwe daken/
dat sal de wynne doen make(n) ende verlegge(n) opd(er) voirs(creven) jouffr(ouwe)/
cost en(de) sij saelt he(m) cortte(n) ten yersten t(er)mijne d(aer) nae volgen(de)/
It(em) oft geviele dat de beemde verdroncken oft met welden/
wate(r) overvloten oft met hagel verslagen wae(re)n oft and(er)ssins/
oft oick de core(n)vruchte(n) inden velde mits donde(r) hagelslage/
oft oick ind(er) schue(re)n verdorven mits volke van wapen(en) d(aer)af/
sal de voirs(creven) jouffr(ouw) cortsel doen gelijck reengenoote(n) boven
//
ende beneden It(em) sal de wynne laten de lande gemest en(de) gewonne(n)/
tsijne(n) afscheyden soe hij die vant It(em) de wynne sal tsijnen afscheyd(en)/
de lande hier nae bescreve(n) laten besaeyt met wynt(er)coren(en) wel/
en(de) loflijc gelijck regenoote(n) Te weten(e) yerst een half boend(er)/
opden cleyne(n) qui(n)tens couth(er) It(em) noch vijf dachmalen gelege(n)/
opt velt voir tshove(n) en(de) een half boender opt molevelt It(em)/
de lande h(ier) nae volgen(de) sal hij laten tot sijne(n) afscheiden(en) met/
roggestoppel en(de) o(m)me gheackert om gerste d(aer) inne te saye(n)ne/
te weten(e) drie en(de) een half dach(mael) gelegen op catte velt/
geheeten de eerweerthage en(de) twee en(de) een half dach(mael)/
belege(n) opt buedinghens couthe(r) It(em) de lande h(ier) nae bescr(even)/
sal hij laten te brake te weten(e) twee boend(er) oft d(aer)omtri(n)t alsoet/
d(aer) strect belegen opde hage couthe(r) It(em) noch een dach(mael) opd(en) hille(m)sberch/
It(em) noch drie dach(mael) opde hegge en(de) een dach(mael) bijd(er) p(er)soens hoff van/
buedinge(n) It(em) vanden lande gelegen opden hillemsberch die leech/
liggen d(aer) mach de voirs(creven) jouffr(ouw) hue(re)n wille mede doen sond(er)/
e(n)nich segge(n) vanden wynne oft e(n)nige afcortinge Ende alle dese/
vorwerden conditie(n) ende geluften heeft de voirs(creven) wynne der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) geloeft gestentich en(de) van weerde(n) te houde(n) ende te/
voldoene talle(n) t(er)mijne(n) als die valle(n) en(de) verschine(n) sullen/
en(de) telken t(er)mijne als vervolgde schout ende d(aer) voe(r) sijn borge(n)/
des voirs(creven) willems als principael sculde(re)n ombesund(er)t en(de) onv(er)scheyde(n)/
en(de) elck voir al reyne(r) minten sone wijlen henricx en(de) henrick/
coppens de jonge sone henricx de welcke de voirs(creven) willem geloeft heeft/
scadeloes te houden(e) en(de) tontheffen(e) En(de) oft yema(n)t d(er) selver/
borge(n) aflivich wordde soe heeft geloeft de voirs(creven) wille(m) eene(n)/
ande(re)n in sijn stadt te setten(e) den t(er)mijn dueren(de) d(aer)mede de/
voirs(creven) jouffr(ouw) te vreden sal moege(n) wesen en(de) eest dat(er) d(er)/
voirs(creven) jouffr(ouwe) oft den wy(n)ne belieft te scheyden(e) dat sullen/
sij moegen doen te drie jae(re)n opdat e(n)nich van hen opseecht/
een half jair te voe(re)n Hier wae(re)n over peter vand(er) hoeve(n)/
en(de) goessen tybe scepen(en) te loeven(en) gemaict int jaer ons he(re)n duysent vierhondert viere(n)tachtentich opden sesten dach/
der maent van septembri Et h(a)buit q(ue)relas hii int(er)fueru(n)t/
hove naus(nydere) aug(usti) xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick