SAL7385, Act: V°179.2-R°180.1 (352 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°179.2-R°180.1  
Act
Date: 1491-10-31

Transcription

2019-09-03 by kristiaan magnus
Wij goirt vanden berge ende jan vynck scepen(en)/
d(er) stadt van loven(en) doen cond en(de) kenlijck dat voir/
ons en(de) in ons(er) tegewoirdich(eit) op heden comen zijn/
de p(er)sone(n) naebescreve(n) te weten(e) he(re)n jan boyen/
pytancier des goidshuys van p(er)cke gheert van/
duer p(ri)est(er)en jouffr(ouw) katlijne ysax weduwe/
jans wijle(n) van cugge(n)bosch beatrix valx wed(uwe)/
geerts wijle(n) van erpe gehet(en) lucas en(de) denijs/
laukens en(de) hebben gecleert geconsenteert ende/
gewillecort elck van hen soe v(er)re dat hen aengaet/
dat zij te vreden zijn alsulck(er) rinte(n) als zij hebben/
jairlijcx op de stadt van dieste oft huer borgen/
vallen(de) te(n) t(er)mijne(n) in hue(r) br(ieve) begrepen van nu/
voirtaene te hebben(e) ende te heffen(e) de selve huer/
rente opde stadt van loven(en) en(de) vand(er) selv(er) stadt/
van loven(en) huer vestich(eit) in dien ond(er) d(er) stadt/
zegel oft and(er)ssins te nemen(e) ind(er) maten zij d(aer)aff/
mett(er) selv(er) stadt ov(er)come(n) zijn Sijn insgelijcx te/
vreden deselve huer br(ieve) die zij hebben opde stadt/
van dieste spreken(de) oft huer borg(en) de voirs(creven) hue(re)n
//
rint(en) aengaen(de) ter stont te casseren(e) ende te nyeute/
te doen(e) ende d(er) selv(er) stadt van dieste die ov(er)geven(e)/
soe wa(n)neer hij van hue(re)n pachte(n) tot desen dage/
gevallen v(er)nuecht en(de) betaelt sullen wesen en(de)/
hebben deselve p(er)sone(n) en(de) elck van hen tselve geloeft/
in ald(er) manie(re)n voirs(creven) tacht(er)volgen(e) sond(er) fraude/
en(de) argelist alsoe dat genoech sal moege(n) wesen/
In kennessen vand(en) welke(n) hebben wij goirt va(n)d(en)/
berghe en(de) jan vynck voirs(creven) onse zegelen hier aen/
doen hangen opten lesten dach octobr(is) anno xiiii[c]/
een en(de) negentich
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-28 by Agata Dierick