SAL7385, Act: V°198.2-R°200.1 (392 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°198.2-R°200.1  
Act
Date: 1491-11-15

Transcription

2019-09-03 by kristiaan magnus
Vand(er) battacien gebuert bij jouffr(ouwe) katlijne(n) colveners/
weduwe jans wijle(n) willems gedaen inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tegen henricke/
schuerbroet dair tegen zij als verweerdersse/
aldair in rechte steet ten iersten male vand(en)/
p(er)soen henricx willems den welken deselve/
schuerbroet op zijn zijde ond(er) meer ande(r) als/
getuyge tege(n) hue(r) leyden woude en(de) meynde/
te moege(n) leyden Dair tege(n) deselve weduwe/
meynde neen ende bezund(er)t aengaen(de) den/
pointe dair mede de selve schuerbroet in/
sijnd(er) aenspraken huer belaste(n) woude mette(n)/
aenveerden van wijle(n) jans willems huers/
mans have en(de) van int sterfhuys nae zijn doot/
gebleve(n) te zijne ende alsoe in zijn scult gehoud(en)/
te wesen en(de) den voirs(creven) schuerbroet als zijne(n)/
borge(n) d(aer)om te moete(n) lossen vand(er) borchtocht/
dair voe(r) hij schuerbroet desselfs wijle(n) jans/
willems huers mans borge bleve(n) was in/
div(er)s(en) manie(re)n hoepte zij dat deselve henrick
//
willems d(air)aff gheen conde dragen en soude te/
voird(er) gem(er)ct want die selve die tuge(n) soude/
oick als borge desselfs wijle(n) jans willems/
zijns brued(er)s hem selve(n) d(aer)inne oft ind(er) gelijck(er)/
saken af oft aen zwe(re)n en(de) profijte oft omp(ro)fijte/
doen mochte want belaste hij de weduwe in/
desen met zijne(n) getugenissen het gelijcke want/
hij gelijck voe(r) oick borge was voe(r) zijne(n) brued(er)/
mocht hem te voordele gebue(re)n vand(en) selve(n) henr(icke)/
schuerbroet en(de) ande(re)n borge(n) elck in des and(er)s/
sake van borchtochte(n) en(de) lossinge(n) want dat voe(r)/
gewijst wae(r) den eene(n) te vordeele wae(r) nae int/
gelijcke den ande(re)n geleert Op dwelck de voirs(creven)/
schuerbroet alt(er)ce(re)nde hoepte ende meynde wae(r)/
henrick willems bij sijne(n) eede dorste houden/
dat hij in dit stuck henr(ick) schuerbroet aengaen(de)/
wynner noch verlieser en wae(r) nu noch in toecomen(de)/
tijde dat hij billicx sijn conde drage(n) soude he(m)/
des gedragen(de) totten rechte Dair tegen de/
weduwe sustine(re)nde neen ende seggen(de) bijd(en)/
reden(en) voirs(creven) dat deselve henrick willems/
die bekinde actie van borchtochte(n) te hebben op/
zijne(n) brued(er) en(de) voe(r) hem te laste te staen niet sculdich/
en wae(r) d(aer)inne te tuygen e(m)mer op tpoint vand(en)/
aenveerde(n) vand(er) have(n) oft int sterfhuys gebleve(n)/
te zijne het en wae(r) dat hij he(m) namaels mette(n)/
gelijcke(n) pointe(n) tege(n) huer selve(n) niet behulpen en woude/
mair d(aer)aff renu(n)tie(re)n in welcken gevalle zij te/
vreden soude moege(n) sijn hem zijn conde te moege(n)/
laten dragen Es gewijst bij scepen(en) vonness(en)/
t(er) manissen smeyers wair henrick willems/
bij sijne(n) eede cleert dat hij in dese sake henr(ix)/
schuerbroet aengaen(de) wynner noch verlieser en/
es nu noch in toecomen(de) tijde(n) dat dan deselve/
henrick sijn conde dragen sal Ende deselve henrick/
d(aer)op bij eede ond(er)vraecht sijnde en(de) getuyght hebben(de)/
dat hij in des voirs(creven) henr(ix) schuerbroet sake wynner
//
noch verlieser en es nu noch in toecomen(de) tijd(en)/
nochtan d(aer)toe vuegen(de) waert dat henr(ick) schoerbroet/
tgedinge wonne mette(n) getuygenisse vand(en)/
aenveerde(n) vand(er) have(n) en(de) int sterfhuys gebleve(n)/
te zijne hij als borge van zijne(n) brued(er) soude/
oick dan op hue(r) meyne(n) te spreken ende en/
schouts niet quijte mair meynde he(m) aen hue(r)/
te v(er)richte(n) om tot sijnd(er) lossinge(n) te come(n) Ende/
als de scepen(en) voirt in desen gemaent zijn/
geweest bijde(n) meye(r) oft henrick willems/
inde depositie principael sijn conde drage(n)/
soude soe schuerbroet meynde ja oft niet/
soe de weduwe sustineerde neen mits den/
aenhancsele d(er) voirs(creven) depositien d(aer) m(er)kelijck/
bij bleeck dat desselfs henricx willems/
getugeniss(en) int principael vand(en) ae(n)veerd(en)/
vand(er) have(n) en(de) int sterfhuys gebleve(n) te zijne/
he(m) selve(n) prouffijtelijck en(de) batelijck soude/
moege(n) sijn Hebbe(n) zij met hue(re)n vonnisse/
de calangie vande(n) selve(n) henr(icke) willems gehoude(n)/
te he(m)w(er)t ende insgelijcx d(aer)nae de gelijcke calaingie/
en(de) battacie de deselve weduwe gedaen/
heeft en(de) bijde(n) gelijcken reden(en) voirs(creven) opde/
p(er)sone(n) van denijse laukens gielijse de vos/
ja(n)ne de walsche woute(re)n van holsbeke als/
executeurs henricx wijle(n) van holsbeke en(de)/
anth(onis) van wynge die de voirs(creven) schuerbroet/
alle oick leyden woude als getuygen in zijnd(er)/
saken nochtan dat zij oick alle soe de weduwe/
seyde borg(en) wae(re)n en(de) te laste stonde(n) voe(r)/
den voirs(creven) wijle(n) ja(n)ne willems en(de) he(m)/
inde(n) gelijcke(n) soude(n) moege(n) willen behulpe(n)/
tegen hue(r) inde pointe(n) voirs(creven) en(de) d(aer)enbove(n)/
oick de p(er)sone(n) van g(er)de den draye(re) den/
gardiaen vand(en) mi(n)d(er)bruede(re)n en(de) arnde de/
becke(re) die hij oick leyden woude op zijn zijde/
nochtan dat zij alle drie ende elck bezund(er)t/
de(n) selve(n) wijle(n) ja(n)ne hue(re)n man seke(r) sculde(n)/
van scepen(en) brieve(n) oft ande(r) eysschen(de) wae(re)n
//
soe de weduwe seyde ende die alle he(m) selve(n)/
aenswe(re)n en(de) vordel in hue(re)r depositien oft elck/
in des and(er)s depositie aengaen(de) den aenverd(en)/
vand(er) have(n) oft int sterfhuys gebleve(n) te sijne/
doen mochten dwelck alsoe soe sij hielt gheenss(ins)/
en behoirde Ende als alle de ande(r) getuygen/
des voirs(creven) henricx schuerbroet aenlegg(er)s ov(er)hoirt/
sijn geweest en(de) d(aer)nae oick alle alsulke(n) getuyge(n)/
als de weduwe d(aer)tege(n) op hue(r) sijde heeft wille(n)/
leyden en(de) deselve aenlegge(r) p(er)siste(re)nde in zijn/
yerste voirneme(n) gemeynt heeft he(m) te moege(n)/
behulpen met den voirs(creven) getuyge(n) d(aer)af ond(er) de/
voirs(creven) battacie de scepen(en) met hue(re)n vonnesse/
de calangie te he(m)w(er)t gehoude(n) hadde(n) en(de) v(er)sueken(de)/
d(aer)mede te moege(n) voirts vare(n) en(de) hen te leyde(n)/
oft d(aer)af d(er) scepen(en) vonnesse bijde(n) reden(en) voe(r) genoech/
bij hem in dien gealligeert en(de) de voirs(creven) weduwe/
t(er) (contra)rien gemeynt heeft neen bijde(n) reden(en) bij hue(r)/
gealligeert Soe hebben de scepen(en) van loven(en)/
t(er) manissen smeyers gewesen met vonnesse/
soe v(er)re de voirs(creven) getuyge(n) dorsten houde(n) bij hue(re)n/
eede dat sij wynners noch verliesers en sijn nu/
noch in toecomen(de) tijde(n) van des(er) saken noch de/
selve weduwe noch de hue(r) vand(en) gelijcke(n) stucke(n)/
en(de) saken niet en souden willen moyen noch ae(n)spreke(n)/
dat zij in dien gevalle hue(r) beste conde souden/
moegen dragen in scampno coram om(n)ib(us) dempto/
vynck nove(m)br(is) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick