SAL7385, Act: V°444.1-R°445.1 (826 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°444.1-R°445.1  
Act
Date: 1492-03-28

Transcription

2019-05-20 by kristiaan magnus
Achtervolgende der termi(n)atien vander stadt/
tusschen gheerde van eertijck ende joh(ann)ese/
taelmans als meyere van lynthere uuytge/
sproken februarii ultima lestleden sijn wed(er)/
comen vore den selven raide de selve gheert/
van eertrijck ter eenre ende jacop wittema(n)s/
als procuroer vanden selven joh(ann)ese ter/
andere zijden aldair deselve gheert dede/
lesen deselve terminatie ende oick twee/
missiven van deser stadt die hij zeder/
hadde moeten synden aenden selven meye(r)/
uuyt dien dat hem egheen executie vand(er)/
selv(er) termi(n)atien en was gebuert ende oick/
ov(er)mits dien dat deselve joha(n)nes voe(r)/
tselve gewijsde alhier in hachten ten/
versueke vanden selven gheerde wesen(de)/
sonder desselfs gheerts consent uuytgelate(n)/
was geweest Dwelck soe nyet en behoirde/
dair deselve gheert alnoch versocht den/
selven joh(ann)ese in hachten te hebben(e) tot/
dat hij deselve terminatie in al soude/
hebben voldaen hoopende dat dat/
soe behoirde Dair tegen deselve/
jacop als procuroer antwerden(e) dat de/
terminatie stont op tvoldoen ende instaen/
vanden goeden achtervolgende der wairh(eit)/
dairop gehoirt soe meynde hij dat/
gheert cleren soude wes hem gebrack/
/ navolgende sgheens des de waerheyt/
gecleert mocht hebben ende he(m) dair inne/
accorderende mynlijck oft bij recht was zijn/
meester bereet sonder last van vroente/
te voldoen(e) met meer woirden in wed(er)/
zijden ogedaen Es uutgesproken ende/
getermineert dat deselve joha(n)nes gehoud(en)/
soude sijn deselve termi(n)atie te voldoene/
oft dair voe(r) in hachten te gaene tot hij/
die voldaen hadde in consilio opidi m(ar)tii/
xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick