SAL7385, Act: V°450.3-V°451.1 (836 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°450.3-V°451.1  
Act
Date: 1492-03-31

Transcription

2018-11-07 by kristiaan magnus
It(em) bernardt ende henrick leema(n)s gebruede(re)n/
jaquemart thoma ende berbele leema(n)s zijn wijff
//
zuster der voirs(creven) gebruede(re)n welke jaquem(ar)t/
nu absent zijnde de selve gebruede(re)n ende zuster/
hierinne geloeft hebben ad monic(i)o(n)em subsc(ri)ptoru(m)/
executoru(m) te vervangen marie rombouts weduwe/
jans wijlen labelijns docht(er) pet(er)s wijlen rombouts/
die hij hadde van marien wijlen slabax zijne(n) wive/
ende claes labelijns hue(r) sone in p(rese)ntia hebben/
gekindt ende gelijdt dat hen bijd(en) eerwerdigen/
hee(re)n meeste(re)n claese hellis meeste(re)n adriaene [vacat]/
doctoiren ind(er) heilig(er) godheyt inde stat vanden/
eerwerdigen hee(r) meeste(re)n giel(ise) fabri insgelijcx/
doctoir ind(er) heylig(er) godheyt welc meester/
gielis met arnoldo van kets den ouden executeur/
es vanden testamente ende utersten wille katlijne(n)/
wijlen moelesleg(er)s wettige werdynne desselfs/
arnoldi Welke executeurscap de selve hee(r) en(de)/
meest(er) gielis mits zijnd(er) groet(er) siecten getra(n)sporteert/
heeft den voirs(creven) hee(re)n ende meeste(re)n claese ende/
adriaene ende insgelijcx oic bijd(en) selven arnold(o)/
van kets als mede executeur vande(n) selve(n) testame(n)te/
uut crachte vand(en) clausule(n) vanden selve(n) testamente/
bijd(en) voirs(creven) katlijnen moelesleg(er)s gemaict met (con)sente/
vand(en) selve(n) arnold(i) vand(er) daet der gebuerten ons/
hee(re)n duysentvierhondert lxxxviii januarii xii/
dair notar(is) aff was her lod(ewijck) roekeloes ende/
besund(er)t vand(en) clausule(n) d(aer)inne beg(re)pen luyden(de) aldus/
It(em) es den wille vand(en) testatresse(n) voirs(creven) dat/
alsoe verre als marike(n) hue(r) docht(er) storve eer zij/
geprofessijt wae(r) in enig(er) orden(en) oft tot huwelik(er)/
state te come(n) dat alsdan alle de goede have ende/
erve bevonden acht(er) der selv(er) marien sulle(n) ae(n)veerdt/
wordde(n) bij hue(r) mo(m)boren ende gedistribueert bijd(en)/
selve(n) mo(m)boren deen hellicht totten erfgenamen/
van katlijne(n) hue(re)r moeder zijde(n) niet nae dat zij/
nairde(r) sijn van bloede ende geslecht mair nae
//
dat zijs meest behoeven(de) zijn want zijt hen/
laet niet als hue(re)n erfgename(n) mair in aelmoessen(en)/
Ende dese distributie sal staen t(er) discretien vanden/
mo(m)boe(re)n uutgereyct ende betaelt een zeke(r) so(m)me/
van pe(n)ni(n)gen vand(er) welker zij inden name als/
voe(r) als vanden maecheli(n)gen ende bloede vand(er)/
selv(er) moeder zijden bestaen(de) des wel te vreden/
zijn ende hen als des wel behoeven(de) groetelijck/
bedancken(de) zijn ende dat de selve executeurs/
hen dairinne wel ende deughdelijck te he(n)werts/
hebbe(n) gequete(n) ende hen aengaen(de) tselve testame(n)t/
en(de) des d(aer)aen cleeft volcomelijck hebben volbracht/
Scelden(de) d(aer)om de goede voirs(creven) acht(er) de selve testatresse/
gebleve(n) dair zij als mage der selv(er) oft and(er)ssins/
utu saken vanden selven testamente enichssins inne/
gericht soude(n) moegen zij(n) nu oft namaels volcomel(ijc)/
quijte voir he(n) ende hue(re)n nacomeli(n)gen va(n) alle(n)/
actien ende rechte(n) die zij d(aer)toe soude(n) moege(n)/
eyssche(n) oft hebbe(n) in enig(er) manie(re)n Ende oic insgelijcx/
de selve executeurs van al tgene des zij uut/
sake(n) van enigen regime(n)te bewinde heffen oft/
leggen vanden selve(n) goede(n) enichssins gehadt/
moegen hebbe(n) Promitt(entes) null(atenus) alloqui sed/
war(ans) prout cor(am) berghe nausnyde(re) m(ar)tii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick