SAL7385, Akte: V°457.2-V°458.1 (846 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°457.2-V°458.1  
Act
Datum: 1492-04-03

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
pete(re)n hanssens als mo(m)boir zijns wijfs aenlegge(r) t(er) eenre/
ende claese m(er)chant verweerde(r) t(er) ande(re) aldair de voirs(creven)/
peet(er) inden name als voe(r) hem eysschen(de) was hond(er)t/
xxxvi rinsgulden(en) eens de welke de selve claes maii xv/
libro lxxxvi in des(er) came(re)n ge(re)gistreert staen(de) geloeft soude/
hebbe(n) voe(r) wet en(de) scepen(en) nae inhoudt desselfs regist(er)s/
janne wijle(n) de coni(n)ck bege(re)nde die nae der hant/
op geleeght te hebbe(n) Dairtegen de voirs(creven) claes
//
hem verwonderde dat de voirs(creven) gelufte niet te/
nyeute gedaen en was bij wijle(n) janne de coni(n)ck/
seydt dat hij den selven janne d(aer)aff wel en(de) dueghdel(ijck)/
vernueght hadde te voirde(r) want hij p(rese)nteerde te/
thoenen des nae volght Te weten(e) dat de voirs(creven)/
jan de coni(n)ck int jair van lxxxvi hem ontboet/
bijd(en) borg(er)meest(er) doen ter tijt wesen(de) arnde vande(n) hove/
eysschen(de) de voirs(creven) schult ende dat claes ontboden/
zijnde die bekinde ende alsdoen zeke(r) redelike(n)/
dagen d(aer)aff gebuerden nae inhoudt vand(en) registre/
voirs(creven) Ende als de dagen verstreken wae(re)n wed(er)om/
quam deselve jan de coni(n)ck aen arnde borg(er)meest(er)/
voirs(creven) bege(re)nde orloff om den selve(n) claese te doen/
houden uut saken vand(en) voirs(creven) geluften en(de) dat/
arnt claese doen d(aer)aff wairschoude ten ynde dat/
hij hem v(er)nuege(n) soude oft hij soude trecht in dien/
moete(n) late(n) geschien Seyde voirt deselve claes he(m)/
des oic gedragen(de) als voe(r) totte(n) selve(n) borg(er)meest(er) dat/
dair nae de selve borg(er)meest(er) quam te gemoete den/
voirs(creven) janne hem vragen(de) hoe stadi met claese/
heeft hij u vernueght oft wes es d(aer)aff en(de) dat de/
coni(n)ck voirs(creven) hem doen antwerde claes heeft my/
vernueght en(de) al mocht de voirs(creven) sijn p(ar)tie allege(re)n/
wairom de selve claes de voirs(creven) gelufte niet en dede/
doode(n) als hij hem vernueght hadde Dairaff p(rese)nteerde/
de selve claes zijne(n) eedt oic ten heyligen dat hij/
niet en wiste dat de voirs(creven) coni(n)ck tselve op/
dboeck hadde doen teeken(en) hopen(de) wair hij des/
gethoene(n) conste dat hij der aenspraken des voirs(creven)/
pet(er)s ongehouden soude wesen Ende nae dien/
de wethouders den selve(n) claese tot zijne(n) thoene in/
dese(n) hebben gewesen tot eene(n) zeke(re)n gelegen(en) daghe/
bij hem d(aer)toe genome(n) ende de selve zijns v(er)mets/
ind(er) mate(n) voirs(creven) genoech volcome(n) es besund(er)t
//
dat de voirs(creven) jan de coni(n)ck in sijne(n) tijde voir/
arnde voirs(creven) als borg(er)meest(er) bekint hadde vande(n)/
selve(n) claese d(aer)af v(er)nueght te zijne Hebbe(n) de/
selve wethoude(re)n uutgesproken en(de) get(er)mineert/
op al gelet hebbende p(ar)tien in wed(er)sijd(en) voirde(r)/
gehoirt dat peeter hanssens met zijne(n) v(er)volghe/
op claese m(er)chant van zijnd(er) geeyscht(er) schult/
verdoelt es ende dat dairaff de selve claes/
ongehoude(n) sal bliven nae dat de wairheyt/
gedragen heeft opde p(rese)ntatie vand(en) eede voirs(creven)/
dien de selve claes gep(rese)nteert heeft in consilio/
opidi aprilis t(er)cia
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-13 door Agata Dierick