SAL7385, Act: V°464.1-R°465.1 (853 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°464.1-R°465.1  
Act
Date: 1492-04-06

Transcription

2019-05-19 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tusschen/
henr(icke) de ruyssche(re) janne van ophem henricke de vroede/
ende janne scoesitte(re) als bedesetters ende inden name/
sdorps van bierbeke ter eenre ende arnde vanden/
broecke ende marien moelema(n)s die nu getrout heeft/
willem(me) vand(er) leyen ter ande(r) zijden aengaen(de) der/
(con)t(ri)butien van hue(re)n goede(n) gelegen onder den selve(n) dorpe/
vande(n) pe(n)ni(n)gen die tselve dorp te geven mocht hebbe(n)/
uut saken vande(n) lesten getracteerden peyse dair van/
de selve vanden dorpe p(re)tendeerden dat zij medegelde(n)/
soude(n) ende elc van hen gelijc ande(r) medeingeseten(en)/
boven ende benede(n) al oft zij dair sittende wae(re)n/
te voirde(r) want zij vanden yersten t(er)mijne betaelt/
hadden gelijc ingeseten(en) sdorps ende oic mits dien/
dat de selve voir de leste divisie aldair gesete(n) wae(re)n/
ende alhier gevlucht Hoe wel zij naden crijghe/
alhier sijn bleve(n) sittende ende alsoe sculdich de/
geheele paeye vand(en) selven pe(n)ningen des getracteerde/
peys te dragen als ingeseten(en) aldair ind(er) maten/
voirs(creven) Dairtegen de voirs(creven) verweerd(er)s te/
kennen gaven al mochte(n) zij hir voirmaels dair/
geseten hebben soe wae(re)n zij alsnu ingeseten(en)/
van des(er) stadt ende hier omtrint woenen(de) hopen(de)/
alsoe te gestaene van hue(re)n ongevrijdden goeden/
aldair liggen(de) gelijc ande(re)n ingeseten(en) alhier/
Nemen(de) tot hue(re)r baten een zeker t(er)minatie/
tande(re)n tijden in desen gegeven staende ge(re)gistreert/
inde middelste came(r) d(aer)mede zij hielden al mochte(n)/
zij inden yersten t(er)mijn der selv(er) gesett(er) pe(n)ni(n)gen/
vanden peyse ge(con)dempneert zijn dat zij nochta(n)/
van hue(re)n goeden dair gelege(n) gestaen soude(n) als ingeseten(en)/
alhier van des noch te betalen(e) soude moegen zijn/
Ende nae dien de selve bedesetters ondervraight/
bijd(er) wet oft zij enige(n) ande(re) lasten zedert bijd(en)/
lande geconsenteert oft ande(r) ind(er) selv(er) setti(n)gen/
/ gesedt hadden ende zij antwerde(n) neen p(rese)nte(re)nde d(aer)aff/
bij eede genoech te doene Es get(er)mineert ende/
uutgesproken bijd(er) selv(er) wet op al gelet zijnde dat/
soe verre de voirs(creven) bedesett(er)s hue(re)n gep(rese)nteerden eedt/
daden ende p(ar)tie(n) des beg(er)de dat de voirs(creven)/
p(er)soenen vand(er) geheeld(er) so(m)men vand(en) getracteerd(en) peyse/
van hue(re)n goeden ald(aer) gesedt sulle(n) wordden en(de) nae/
hue(r) gelegentheyt van dien gelijc ande(r) ingeseten(en)/
aldair bove(n) ende beneden en(de) oft zij aldair/
geseten wae(re)n behalven vand(en) beeden en(de) lasten/
zedert bijden lande geconsenteert dat zij in dien/
(con)t(ri)bue(re)n zullen van hue(re)n ongevrijdden goeden gelijc/
ingeseten(en) van des(er) stadt aldair ongevrijdde goede/
hebbende Behalve(n) oic oft de voirs(creven) verweerd(er)s/
seggen woude(n) ind(er) so(m)men ende quoten vand(en) selve(n)/
getracteerde(n) peyse belast te zijne buyten reden(en) ende/
ande(re)n boven ende beneden nae hue(r) advena(n)t dat/
zij d(aer)aff in wed(er)sijden gehoirt soude(n) worden om/
dairinne te gescieden(e) als nae recht behoire(n) soude/
in consilio opidi aprilis sexta
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick