SAL7385, Act: V°505.2-R°506.1 (906 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°505.2-R°506.1  
Act
Date: 1492-05-02

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) doen condt dat/
philips de hont sone claes wijlen/
willems ingeseten(en) poirte(r) op heden/
datu(m) van desen voir ons comen es/
ende gestaen heeft in prope(re)n p(er)sone/
ende heeft geconstitueert gesedt/
volcome(n) macht procu(r)atie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) he(re)n ja(n)ne gielissone prieste(r)/
en(de) lieven(e) danielssone van coude/
kercke bode d(er) eerweerdig(er) univ(er)siteyt/
in des(er) stadt aut Te mane(n) teyssche(n)/
opte bue(re)n en(de) tontfangen aen sijn/
pechtene(re)n die sijn goed(en) rinten en(de)/
successien he(m) aengecome(n) en(de) v(er)storve(n)/
van wijlen sijne(n) vad(er) ende brued(er)/
saliger gedachten ter plaetsen van/
dreyssche(n) ende duynelant en(de) d(aer)/
omtrint den t(er)mijn van seve(n) jae(re)n/
ende nae dat hem die verstorve(n)/
sijn van he(m) gehouden hebben allet/
tghene des zij oft enich van hen/
dairaff duechdelijck sculdich en(de)/
belanck sijn Ende ofts noot zij/
dair voe(r) te panden te dagen te/
beleyden die met rechte te v(er)volg(en)/
/ te defende(re)n in aenleggers oft ver/
weerders stadt alle questien gedingen/
ende gescillen dair uuyt spruytende/
te lit(is)conteste(re)n te reco(n)venie(re)n te bedinge(n)/
te wynnen te verliesen alle gescriften/
ende libellen ov(er) te geven ende te/
nemen componen(di) quitan(ciam) dandi/
Ende voirt den selven pechtene(re)n/
hue(r) pechtingen van dien op dat sijt/
bege(re)n ende bereet sijn te betalen te/
continue(re)n ende te prolonge(re)n eene(n)/
t(er)mijn des zij metten voirs(creven) procur(eur)s/
oft procur(eur) overcome(n) sullen voe(r) den/
selven prijs zij die gehouden hebbe(n)/
ende oft he(n) die niet lange(r) alsoe/
en geliefde te houden deselve goed(en)/
met kerckgeboden oft anderssins nae/
costume vand(er) banck ald(aer) ten hoochste(n)/
meesten en(de) zekerste vesticheit te/
bestaeyen Promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) hove nausnyde(re) maii/
s(e)c(un)da
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick