SAL7386, Act: R°190.2-V°190.1 (378 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°190.2-V°190.1  
Act
Date: 1492-11-17

Transcription

2019-12-20 by Jos Jonckheer
Want her arndt wijten prieste(r) religieulx des godshuys/
van p(er)cke als proeft desselfs godshuys geleydt sijnde nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
henricx wijle(n) van coude(n)berge geheete(n) de pape thomaes/
wijle(n) kerincx willems wijlen de h(er)toge (christ)offels wijle(n) van/
haeght arnts wijle(n) wants henricx kennema(n)s jans/
kennema(n)s soens des voirs(creven) henricx en(de) ph(ilip)s van haeght/
soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n) van deser/
stadt gescreve(n) aenden meye(r) van haeght oft sijne(n) stadh(ouder)/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den/
kinde(re)n en(de) erfgenamen des voirs(creven) wijle(n) henricx va(n) coude(n)/
berghe en(de) thomase kerincx de(n) weduwen en(de) kinde(re)n des voirs(creven)/
wijle(n) willems de hertoge en(de) (christ)ofels wijle(n) van haecht/
den kinde(re)n en(de) erfgename(n) des voirs(creven) wijle(n) arnts wants/
den voirs(creven) janne kennema(n)s en(de) ph(ilip)e van haecht dach/
van rechte alh(ier) te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) oft zij dair tege(n) hadden willen oppone(re)n/
doen besceyden ten welken dage nyemant come(n) en es/
noch oick p(ro)cur(ator) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loven(en) ter manissen smeyers nae/
dat hen bij rescripte hubrechts cleyma(n)s geheete(n) sluyte(n)/
meyers van haecht behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringe en(de) dach besceydinge gesciet te sijne gewesen/
hebbe(n) voir een vonnesse wair de wederpartie/
des voirscreven(en) geleydden niet en compareert voe(r)
//
den opstaene smeyers ende der scepen(en) datme(n)/
den selve(n) geleydden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveringen/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen es In/
scampno nove(m)br(is) xvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-06-25 by Jos Jonckheer