SAL7386, Act: R°331.2-V°332.1 (629 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°331.2-V°332.1  
Act
Date: 1493-03-02

Transcription

2019-09-03 by Jos Jonckheer
Vanden gedinghe dat geweest es inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) tusschen ja(n)ne de bussain/
meye(r) van houthain le vaul t(er) eend(er) ende henry bosquet/
poirte(r) van loeven(en) t(er) ande(re) aengaen(de) eenen wege van/
sint(er) claes ten bae(re)n dair de scepen(en) van houthain de(n)selve(n)/
poirte(r) uuyt leri(n)g(en) dier van nyvele hoe(re)n hoofde inne/
gecondempneert hadden vo(n)nislijc te voldoene bynnen/
seke(re)n doen toecomen(de) daig(en) den voirs(creven) meye(r) ind(en) name/
vand(en) hee(re) van dat hij geslage(n) soude hebben marien
//
godfrain ende damidd(en) huer(er) docht(er) boven dien dat/
zij in rechte hangen(de) wae(re)n d(air)af zij aend(en) selven/
meye(r) de clachte gedaen hadden soe hij dede segghen/
om bet(er)nisse d(air)aff te hebben oft in gebreke van/
dien sij souden die clachte doen aen thooge gerichte/
voir dwelc deselve henr(ick) aengetast hadde geweest/
ende ph(ilip)s vanden heetvelde als hee(re) van houthain hem/
aengesproke(n) hadde voir den voirs(creven) sijne(n) meye(r) ende/
scepen(en) seggen(de) dat hij thoene(n) woude dat henry/
die vr(ouwen) geslagen hadde en(de) bij ontkynne(n) van henr(ick)/
dat ph(ilip)s tot zijne(n) thoene in dien gewijst was/
en(de) ten naisten daige van rechte hij sijn thoenisse bracht/
hadde en(de) getuyght met vijff oft zesse p(er)soenen/
dat henr(ick) gedaen hadde tvoirs(creven) exces en(de) geslaghen/
de voirs(creven) twee vrouwen ende dat die getugen gehoirt/
wae(re)n geweest nae costume en(de) usaige van dier banck/
ende dat bij vo(n)niss(e) van dobbelen raide vand(en) hoofde/
te weten(e) den scepen(en) van nyvele gewijst was dat de/
voirs(creven) henr(ick) t(er) bet(er)niss(en) doen soude den voirs(creven) wech tot s(in)t(er)/
claes ten bae(re)n bynnen xiiii daig(en) en(de) xiiii nachte(n) ende/
datmen niet bevi(n)den en soude dat hangen(de) tselve proces/
dat henr(ick) oyt te kynne(n) gaf dat hij was poirte(r) van loeve(n)/
Dese pointe(n) en(de) ande(re) den voirs(creven) meye(r) dienen(de) tot zijnder/
co(n)clusie(n) Te weten(e) dat henr(ick) gere(n)voyeert soude w(er)den/
inde banck om tvoirs(creven) vo(n)niss(e) te [vol]doene oft ten mi(n)sten/
d(air)inne alnoch geco(n)dempneert en(de) in alle(n) cost(en) van rechte/
p(rese)nteerde de meye(r) te thoenen(e) oft hem ontkindt w(er)dde/
D(air) tegen deselve henr(ick) ter (contra)rie(n) sustine(re)nde bij div(er)sen reden(en)/
h(ier) nae volgen(de) die hij insgelijcx oft hem die ontkint w(er)dd(en)/
p(rese)nteerde te thoenen en(de) metten mi(n)sten te gestaen(e) Ierst/
dat de voirs(creven) ph(ilip)s des dijsendaigs nae derthiendach/
lestleden hem dede in hachte(n) stellen te houthain voirs(creven)/
en(de) dat henr(ick) ten selve(n) daige den voirs(creven) meye(r) des/
voirs(creven) ph(ilip)s gaff den tweetsten brief d(air)mede hij bewees/
te wesen(e) poirte(r) vand(er) stadt van loeven(en) gedroech hem oic/
des totten twee missive(n) aenden selve(n) meye(r) gescreve(n) den/
yersten gedateert voir den selve(n) derthiendach en(de) den tweetste(n)/
opten derthienavont dat voir des dijsendaighs nae derthie(n)dach/
de meye(r) van houthain oft zijn vorste(r) leydde henr(ick) uuyt(er)
//
vroenten metten veete(re)n aenden voet tot inde halle ald(air)/
hem vragen(de) ald(air) voe(r) twee scepen(en) oft hij bekynnen woude/
geslagen te hebben(e) marien godfrain ende dat henr(ick) antw(er)de/
dat dat soe niet bevond(en) en soude werdd(en) en(de) dat hij niet/
beraden en was ald(air) te dingen(e) ende dat dat al was/
buyte(n) gebanne(n) d(er) vyerscae(re)n sonder voirspreke Item als/
de scepen(en) tvo(n)niss(e) wesen dat henr(ick) geanwert hadde/
dat zij op hem niet te wijsen(e) en hadden want hij hem/
niet verantw(er)t en hadde op ph(ilip)s eysch noch oic op sijne(n)/
thoen in henr(icx) absen(cien) gedaen ende dat hij dair niet en/
hadde willen staen te rechte Item dat de scepen(en) des/
ande(re)n daighs te weten(e) des goensdaigs d(air) nae gehoirt/
hadden ph(ilip)s thoenesse in absen(cien) van henr(ick) ende den/
selve(n) geva(n)gen wesen(de) ende dat de scepen(en) voir de scep(enen)/
van nyvele huer hoot droegen bynnen den derden daige/
dat deselve henr(ick) gelijc voe(r) geleydt hadde geweest inde/
voirs(creven) halle zonder dat de voirs(creven) henr(ick) oyt gea(n)tweerdt/
hadde inde geba(n)nen vyerschae(re) ende dat de scepen(en)/
niet en hadd(en) wille(n) gaen tot hue(re)n hoofde ph(ilip)s en/
hadde he(n) moeten geloven oft zij d(air)af e(n)nige r(e)proche(n)/
oft scad(en) hadd(en) hem d(air)af tontheffen(e) Op welcke/
pointe(n) beyd(en) p(ar)tien tot hue(re)n thoen gewijst zijnde de/
meye(r) genoech thoende sijn v(er)meten pointe(n) Ende henr(ick)/
t(er) (contra)rien thoende ierst dat ph(ilip)s henr(ick) dede vangen o(m)tr(int)/
des dijsendaigs nae derthiendach en(de) dat ten selve(n) daige/
henr(ick) den meye(r) gaff den tweetsten versuecbrief vand(er) stadt/
aengaen(de) d(er) coe die hij als poirte(r) uuytscreef en(de) dat de/
meye(r) dien niet opdoen en woude sond(er) wijn d(air)aff te/
hebben Thoende voirts metten scepen(en) hoe zij verstaen/
hadd(en) dat dese br(ieven) bleven wae(re)n ond(er) de stadt van loven(en)/
ten tijde vand(er) questie(n) die was tussche(n) p(ar)tien voe(r) deselve/
stadt Thoende voirts hoe hij des dijsendaigs nae derthien/
dach bijd(en) voirs(creven) meye(r) oft zijne(n) vorste(r) geleydt was uute(n)/
gevanckeniss(en) metten yse(re)n aend(en) voet tot inde halle ald(air)/
en(de) dat ph(ilip)s d(air) vraechde henr(ick) oft hij bekynne(n) woude/
dat hij geslagen hadde marien godfrain en(de) dat doen/
dyser af was ende henr(ick) antwerde dat dat niet bevo(n)d(en)/
en soude werdden en(de) dat dat gesciet was alleene voir
//
twee scepen(en) dair henr(ick) gheenen voirspreke en hadde/
ende dat des ande(re)n daigs d(air)nae in absen(cien) van henr(ick)/
ph(ilip)s tot zijne(n) thoene gewesen was dwelc alsoe droech/
des(er) alleene aengaen(de) pyra de sart vorste(r) dien geva(n)gen/
hadde die oic cleerde als hij henr(ick) geva(n)g(en) sijnde vraechde/
oft hij dair gaen woude antw(er)de neen Thoende noch/
als henr(ick) inde banck bracht was en(de) ph(ilip)s tvo(n)nis/
beg(er)de de scepen(en) denselve(n) ph(ilip)e vraechden hij es poirte(r)/
van loeven(en) compt ons d(air)af e(n)nig(en) last oft ghij ons d(air)aff/
uuytdragen wilt ende dat ph(ilip)s d(air)op antweerde ja/
en(de) dat zij doen tvo(n)nisse wijsden tegen den poirte(r)/
gelijc voe(r) thoende voirts dat des meyers getuygen/
in absen(cien) van henr(ick) gheeedt en(de) gehoirt werdd(en) dat dat/
huer(er) banck(en) costume was en(de) en sagen henr(ick) niet ind(en)/
gevanckeniss(en) mair hoird(en) wel segge(n) dat hij geva(n)g(en)/
was en(de) dat tproces soe dartikel van dien begrijpt/
en(de) in huer(er) costume(n) gedrage(n) werdt ten hoofde en(de) d(er)/
aensprake gebuerde en(de) henr(ick) dat ontkynde dair en/
wae(re)n mair twee scepen(en) bij Welck(er) thoen aldus in/
wersijden geleydt en(de) in w(er)sijden ind(er) sak(en) geconcludeert/
sijnde de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers gewijst/
hebben voir een vo(n)nisse dat henry bosquet vand(er)/
procedue(re)n vo(n)nisse tegen hem te houthain le vaul/
gesciet en(de) gegeven ongehouden sal zijn ende heeft/
de hee(re) van houthain hem yet teysschen(e) dat hij dat/
doen mach nae recht alh(ier) soe dat behoirt Act(um) in/
scampno cor(am) o(m)nibus dempto pynnock m(ar)tii s(e)c(un)da
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-11 by Jos Jonckheer