SAL7386, Act: R°544.1-R°546.1 (926 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°544.1-R°546.1  
Act

Transcription

2020-10-12 by Jos Jonckheer
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
he(n)ricu(m) de heymo(m)mez tamq(uam) executorem testame(n)ti/
et ultime volu(n)tat(is) d(omi)ni joh(ann)is marotton p(res)b(yte)ri ubicu(m)q(ue)/
locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a)/
in mansionibus domibus curtibus t(er)ris arabilibus prat(is)/
pascuis silvis vineis censu t(re)censa redditibus/
et suis p(er)tinen(tibus) univ(er)sis pro c(er)tis recognitionibus/
et p(ro)missionibus consc(ri)ptis in l(itte)ris scabinoru(m) lovanien(sium)/
quaru(m) tenor sequit(ur) in hec verba Condt sij allen/
lieden dat her jan marotton prieste(r) deken der kercke(n)/
van sinte pet(er)s te ludick renu(n)cie(re)nde tot des naebescre/
ven es den p(ri)vilegien der eerweerdigher univ(er)siteyt/
van loeven(e) ende allen ande(re)n heeft bekint sculdich/
te sijne henricke van heymo(m)mez willem(me) piret ende/
lodewijcke van heymo(m)mez als executeurs van sijne(n)/
testamente en(de) uuyt(er)sten wille acht duysent nobele/
in goude der mu(n)ten des coninx van ynglant tot huer(er)/
manissen oft des eens van hen bringer sbriefs te/
betalen als v(er)volchde schout Ter meerder sekerheyd(en)/
justificatien ende sterckenissen van des voirs(creven) he(re)n/
jans testamente ende uuyt(er)sten wille bij hem gemaect/
oft die hij namaels sal willen maken op dat die/
te p(er)fecter te vaster ende gestentichlijcker ond(er)houde(n)/
worden ende hoi(r)en voirtganck hebben in allen hue(re)n/
pointen clauselen en(de) articulen ende te dien ynde/
ende meyni(n)g(en) dat nae uutwijsen vand(en) tractate/
tusschen de edelen en(de) goede steden vand(en) lande/
van brabant voirmaels gemaect en(de) den pointe/
d(air)inne begrepen rue(re)nde dat eenyegelijck dien/
het gelieft georloft es testame(n)te te maken(e) die/
sal mogen vastigen voe(r) de wetten vand(en) selven/
steden (et)c(etera) Ende voirts nae begrijp vanden/
pointe vand(en) incompst ons(er) princessen dair bij/
tvoirs(creven) tractaet es geapprobeert en(de) geco(n)firmeert/
de selve executeurs oft deen van hen tallen tijden
//
alst hem gelieft hem metten voirs(creven) beky(n)ne ende i dese(n)/
brieve sal oft sullen mogen doen leyden tot allen den/
goeden have vliegen(de) erve ende erve des voirs(creven)/
hee(re)n jans wair die gelegen sijn oft bevonden sullen/
mogen worden in woeni(n)gen huysen hoven wynnen(de)/
landen beempden eeussele(n) bosschen chijsen rinten pachten/
wate(re)n wouwe(re)n en(de) allen hue(re)n toebehoirten Ende/
metten selven beleyde nae sijn doot tselve sijn testame(n)t/
ende uuyt(er)sten wille ende begeert d(air)inne hij bevo(n)d(en)/
sal werd(en) aflivich geworden te sijne te doen vol/
bringen volvue(re)n volschien acht(er)volgen ende t(er) executien/
stellen in allen sijnen conditien clausulen ende articule(n)/
ende elken besundert sond(er) e(n)nich wed(er)seggen Ende/
oft ten tijde van sijnd(er) aflivicheyt niet bevonden en/
werde vanden goeden d(air)aff nae gheruert wort/
oft e(n)nigen van dien anders bij hem gedisponeert/
oft die in al oft in deele bij hem verhandelt/
verandert verthiert oft v(er)cocht te sijne soe/
heeft hij v(er)cleert ende begheert alsnu voir alsdan/
voir sijn testame(n)t uuyt(er)sten wille en(de) begheerte/
gesont van herten ende voirdachter verste(rf)nissen/
volbracht te hebben(e) ende crachteloos ond(er)houden/
te worden voldaen en(de) acht(er)volcht des hier nae/
volcht inden yersten acht(er)volgen(de) soe hij seyde der/
affectien ende begheerten van eenighen wijlen sijne(n)/
ouders aflivich sijnde heeft hij gegeven gelaten gemaect/
gheout gheaffecteert ende geordineert bij formen/
ende manie(re)n van testamente ende uuyt(er)sten/
wille ende mits desen gheeft hij laet maect/
out affecteert ende ordineert alle sijn goede/
voirs(creven) beruerlijck ende omberuerlijck wair die/
gelegen sijn oft bevonden sullen wordden in/
droeghen in naten nae zijn doot blivende en(de)
//
d(air)aff hij anders gelijck voe(r) niet gedisponeert ende/
gedaen en sal hebben puerlijck om goidswille en(de)/
in gherechter aelmoessen(en) lodewijcken zone henricx/
van heymo(m)mez scholier canonick ende coste(r) der kercke(n)/
van sinte peters te ludick ende oick marien ende/
johannen dochte(re)n desselfs henricx van heymo(m)mez/
geprocreeert ende gesusciteert uuyten lichame alijten/
wettige weerdynne desselfs henricx en(de) voirt/
den ande(re)n kinde(re)n die bijden voirs(creven) henricke/
uuyten lichame der voirs(creven) alijten sijns wijfs/
geprocreeert ende gesusciteert sullen worden/
Ende den wettighen kinde(re)n die van eenighen/
der selver kinde(re)n comen waren ofter e(n)nighe weren/
die alleene in huer(er) ouders handen stadt ende/
gedeelte staen(de) inden gevalle oft die selve ouders/
alsdan aflivich wae(re)n overmits sunderlingher affectie(n)/
liefden ende gunsten die hij te henweert draecht/
in gelijcken portien ende deelen den selve(n) kinde(re)n/
ende kints kinde(re)n in huer(er) ouders gedeelte staende/
tot hue(re)n orbe(re) ende prouffite te deylen(e) deylen(e)/
Ende namaelijc de goede chijse rinten ende/
pachten naebescreven yerst alle sijn goede te/
geldenaken en(de) d(air) omtrint metten toebehoirten/
ende den wynnenden landen beempden/
bosschen eeusselen rinten opcomi(n)gen van gelde/
hem ald(air) e(n)nichssins in sijnen leven(en) toebehoiren(de)/
ter estimatien van hondert mudden corens der/
maten van loeven(en) jairlijcx Oick [thuys metten landen eeussele(n) bossche(n) beempd(en) rinten en(de) ande(re)n hue(re)n toebehoirten toffus gelege(n) indestima(n)tie en(de) weerd(en) van vijftich mudde(n) core(n)s loven(scher) mat(en) jairlijcx] It(em) alle sijn/
goede landen beempden rinten van wat/
natue(re)n die sijn te nodewez taynines marilles/
nordrengnes ende herbaix inder weerden van
//
tachtentich mudden corens der maten van loeven(e) voirs(creven)/
jairlijcx Item alle sijn goede inden dorpen van/
sint jans gheest sinte marie gheest sinte remeys/
gheest soe in landen en(de) rinten hoedanich die sijn/
inder estimatien ende weerden van hondert/
mudden corens der voirs(creven) maten jairlijcx Ende/
noch oick alle ende yegewelke sijn goede huysen/
hoven landen beempden eeusselen bosschen chijsen/
van capuyne(n) ende ghelde inden dorpen van/
hugaerden bevekem ende duerne inder estimatie(n)/
ende weerden van twee hondert mudden core(n)s/
lovenscher maten jairlijcx Item sijn huys ende/
hoff metten toebehoiren gelegen inde minder/
bruederstrate te loven(en) met allen en(de) yegewelke/
haeflijcken ende ghereeden goeden en(de) vliegen(de)/
erve dair inne bevonden wesen(de) hem toebehoiren(de)/
ten tijde van sijnder aflivicheyt Ender inder/
gelijcker manie(re)n oick alle ende yegewelke sijn/
ande(re) beruerlijcke en(de) omberuerlijcke goede v(er)cregen/
en(de) namaels te vercrigen van oft tegen wien dat/
sij bij successien v(er)sterffenissen coepe ghiften oft/
anderssins hoedanich die sijn wair sij bevonden/
sullen worden heeft oick deselve her jan/
d(air) toeghevuecht oft e(n)nich vand(en) voirs(creven) kinde(re)n/
storve sonder wettighe ghebuerte van hem/
achter te laten(e) dat dies kints gedeelte alsoe/
aflivich geworden sijnde comen vallen ende/
verschijnen sal den ande(re)n kinde(re)n dan leven(de)/
oft wettigen kints kinde(e)n in hue(re)n ouders stadt/
staende gelijckelijck te deylen en(de) soe van alle(n)/
den kinde(re)n voirs(creven) totten lesten toe incluys/
de wettighe kints kinde(re) in huer(er) ouders stadt/
staen(de) op dat sij ghelijck voe(r) aflivich wae(re)n/
met vorweerden en(de) condicien oick oft alle
//
de voirs(creven) kinde(re) die de voirs(creven) henrick van alijten/
heeft oft v(er)crigen sal dat god versie aflivich word(en)/
sonder wettige ghebuerte ende eer sij ende elck/
van hen achtien jair oudt wae(re)n dat dan alle/
de voirs(creven) goede chijse rinten pachten toecomen/
vallen verschijnen ende versterven souden marien/
sijnd(er) sust(er) weerdynne willems piret en(de) hue(re)n/
kinde(re)n voir deen derdendeel der kercken van/
sinte medarts om te singhen inder selver kercken/
de seven getijden voir dander deel Ende der/
tafelen des heylichs gheest den huysen vanden/
gasthuyse ende siekerliede ende oick der fabrijcke(n)/
der voirs(creven) kercken van sinte medarts te geldenaken/
voir dleste derdendeel in gelijcken deele ende/
portien tusschen hen te deylen hier inne nochtan/
versien dat elck vanden voirs(creven) kinde(re)n soe/
wa(n)neer dat totter ouder van achtien jae(re)n ende/
d(air)enboven comen sal sijn van sijnen gedeelte sal/
mogen testate(re)n ordine(re)n en(de) dispone(re)n dair en(de)/
soe hem dat goet duncken ende ghelieven sal/
Hier waren over jan vand(er) borch ende gielis/
van cav(er)chon scepen(en) te loven(e) Gedaen int jair/
ons hee(re)n duysent vierhondert ende tachtenticht/
opden twintichsten dach der maent van januario
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-03-23 by The Administrator