SAL7386, Act: V°186.3-R°187.1 (371 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°186.3-R°187.1  
Act
Date: 1492-11-15

Transcription

2020-01-06 by Jos Jonckheer
Allen den ghene(n) dat de eerbe(re) onse gemi(n)de raidt/
her machiel absoloens ridd(er) voe(r) ons come(n) is op heden/
datu(m) van desen ende heeft met sijne(n) vrijen eygen(en)/
wille get(ra)nsporteert en(de) ov(er)gegeve(n) en(de) mits desen t(ra)nsporteert/
en(de) ov(er)gheeft lodewijcke de marneff sijne(n) behoud(en) sone/
wonen(de) te namen alsulken thien rinssche guld(en) goet/
en(de) ghinge te weten(e) lx pl(a)c(ken) brabants payments voe(r)/
elken d(er) selv(er) rinsguld(en) ge(re)kent jairlijcker en(de) erffelijck(er)/
rinte(n) vallen(de) alle jae(re) deen hellicht d(air)aff opten ierste(n)/
dach d(er) maent van septembri en(de) dand(er) hellicht opte(n)/
ierste(n) dach van merte als deselve h(er) machiel houden(de)/
en(de) heffen(de) es opde stadt van loven(en) huer(er) ingeseten(en)/
en(de) goede d(er) selv(er) met brieve(n) ond(er) d(er) selv(er) stadt zegele/
vand(er) daet xiiii[c] lxxix p(ri)ma martii nae forme ende/
tenue(re) vand(en) selve(n) br(ieve) Maken(de) den selve(n) lodewijcke/
tot behoeff van hem en(de) sijnd(er) werdi(n)nen des voirs(creven)/
he(re)n machiels dochte(r) in voldoeni(n)gen van des hij/
de(n) selve(n) lodewijck(en) mett(er) selv(er) sijnd(er) docht(er) in houwe/
lijcker voirwerd(en) geloeft heeft volcomelijck mechtich/
sond(er) wed(er)roepen deselve rinte voirtdaene metten/
/ acht(er)stellegen vand(en) drie leste t(er)mijne(n) in dien alsnu/
verschene(n) te weten(e) septembr(is) a(n)no xci m(er)te d(air)nae/
en(de) septembr(is) xcii in dien ombetaelt uutstaen(de) Te mane(n)/
teysschen optebue(re)n en(de) tontfange(n) rasteme(n)te te doen legge(n)/
en(de) met rechte texeque(re)n en(de) te vervolg(en) ind(er) mate(n) deselve/
h(er) machiel soude moegen doen nae inhoudt d(er) selv(er)/
br(ieven) Compon(er)en quitan(cie) dan(di) (et)c(etera) Geloven(de) deselve her/
machiel alle tselve van weerde(n) te houd(en) sond(er) e(n)nige/
rekeni(n)ge d(air)aff te derve(n) doen Behalve(n) nochtan dat/
deselve lodewijck dese rinte sculdich sal sijn inne te/
bringen(e) nae de doot vand(en) selve(n) he(re)n machiele en(de) m(ijn)/
vrouwen sijnd(er) weerdynne(n) alsoe v(er)re hij alsdan metten/
ande(re)n he(re)n machiels kinde(re)n deylen wilt nae uutwijsen/
van sijnd(er) houwelijcker vorweerd(en) tusschen hem en(de) sijnder/
werdi(n)nen he(re)n machiels dochte(r) gemaict cor(am) lyefkenrode/
bouchout novembr(is) xv
ContributorsWalter Winnelinckx , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-25 by Jos Jonckheer