SAL7387, Act: R°110.2-V°110.1 (191 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°110.2-V°110.1  
Act
Date: 1493-09-18

Transcription

2020-12-27 by kristiaan magnus
Vander questien gecomen bijden raide vander stadt/
tusschen foquetu(m) de ha(n)noma als procur(eur) ende voir/
gange(r) he(re)n wout(er)s henrici proefst van mabuyse(n)/
t(er) eenre ende he(re)n ende meeste(re)n janne de mo(n)tibus/
meest(er) ind(er) godh(eit) t(er) and(er) zijd(en) Ald(aer) de p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
proefst hem beclagen(de) [was] vand(en) pe(n)ningen bijd(en) voirs(creven)/
he(re)n en(de) meeste(re)n ja(n)ne de mo(n)tibus oft zijne(n) geco(m)mitteerd(en)/
alh(ier) ond(er) de wet gestelt om d(aer)mede te betalen(e) alsulk(er)/
xxxii gulden(en) als deselve proefst behouden heeft/
a(n)no lxxxviii april(is) penulti(m)a ende hem jairlijcx/
verschijnen(de) zijn opten yersten dach van meye opde/
woeni(n)ge desselfs he(re)n ende meesters jans de/
mo(n)tibus gelegen inde nyeustrate d(aer) voe(r) de selve/
hadde doen stellen achtien rinsgulden(en) en(de) vijff/
stuv(er)s in achtien me(n)nekens en(de) half stuv(er)s in/
voldoeni(n)gen d(er) selv(er) rinten v(er)schenen p(ri)ma maii/
lestleden sustine(re)nde ut(er)lijc dat hij niet sculdich/
en wa(r)e nae recht d(aer)mede te vred(en) te staene/
mair soude hebben ande(r) mu(n)te ons(s) genad(ichs) he(re)n/
in ande(re)n grote(re)n gevalueerd(en) gelde en(de) pe(n)ni(n)ghen/
hem des getroesten(de) totten rechte oft dat hij soude/
moege(n) voirtvae(re)n op zijne(n) pant als na recht/
behoiren soude D(aer)tegen jan van udekem als/
procur(eur) he(re)n en(de) meeste(re)n jans voirs(creven) sustineerde/
de (contra)rie allige(re)nde dat de voirs(creven) gesette pe(n)ni(n)g(en)/
wae(re)n mu(n)te en(de) gevalueerde pe(n)ni(n)g(en) ons(s) genad(ichs)/
he(re)n ende datmen met alsulken pe(n)ni(n)gen gelike/
betalinge daigelijcx doende was en(de) ontfangen/
moeste in ald(er)hande come(n)scapen en(de) ande(re)n ha(n)teri(n)g(en)/
/ ende niet weyge(re)n en mochte sustine(re)nde alsoe/
in dien genoech gedaen te hebben met meer woird(en)/
in wersijden ten effecte voirs(creven) geallig(er)t Es bijd(en)/
selven raide h(ier)op gelet zijnde ov(er)sien hebben(de) de/
scepen(en) brieve(n) der rinten voirs(creven) get(er)mineert en(de) uuyt/
gesproken dat de voirs(creven) hee(re) en(de) meest(er) jan de/
mo(n)tibus niet gestaen en soude om de rinte voirs(creven)/
van xxxii rinsgulden(en) den andriesgulden(en) ge(re)kent/
te xlii stuv(er)s naed(en) tijde vand(er) assignatie(n) der selv(er)/
metten gesetten pe(n)ni(n)gen mair sal die sculdich zijn/
te betalen(e) soe verre die huer soude moegen strecke(n)/
in swae(re)n gelde de tweedeelen d(aer)aff met ald(er)hande/
grote gevalueerde pe(n)ni(n)gen en(de) mu(n)ten ons(s) genad(ichs) he(re)n/
nae uuytwijsen der lest(er) valuatien bijd(en) hee(re) en(de) [de] land(en)/
gemaict ende tderdendeel in gelijcken gelde oft half/
stuv(er)s der mu(n)ten als vo(r)e en(de) in egheene(n) pe(n)ni(n)gen van/
mi(n)deren prijse in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) oliviers horst substi(tu)[t(is)]/
burg(imagis)[tr(is)] et aliis de cons(ili)[o] septembr(is) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-02-11 by kristiaan magnus