SAL7387, Act: R°115.2 (204 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°115.2  
Act
Date: 1493-09-23

Transcription

2020-06-16 by kristiaan magnus
Allen den genen dat machiel van grousselt
//
natuerl(ijc) zone meest(er) jans wijlen van grousselt/
canonick als hij leefde der kercken van s(in)[te] pet(er)s/
te loeven(en) in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) gesedt volc(omen)/
macht procur(a)tie en(de) auct(oriteit) gegeve(n) sond(er) e(n)nich wed(er)/
roepen janne van raveschote barbier woenen(de) te/
loeven(en) om te moegen heffen opbue(re)n en(de) ontfangen/
alle alsulke acht(er)stellige pachten als den voirs(creven) machiele/
alnoch ombetaelt uuytstaen ende verschenen zijn totte(n)/
daige van heden ende oic den pacht die opten yerste(n)/
dach nove(m)br(is) naistcomen(de) op dat de selve machiel/
alsdan levende es v(er)schijnen zal van alsulken van/
alsulken thien rinsgulden(en) lijfpen(sien) staen(de) tot zijne(n)/
live die hij jairlijcx heeft en(de) heffen(de) es aen en(de)/
op de stadt van luydick vallen(de) alle jae(re) half/
opten yersten dach van meye en(de) half opten yerste(n)/
dach novembr(is) nae uuytwijsen der br(ieven) d(aer)af wesen(de)/
ende de selve ofts noot zij met rechte te vervolgen/
te bedinge(n) te wynne(n) te verliesen (et)c(etera) in mel(iori)/
for(ma) Promitt(ens) ratu(m) absq(ue) calculo cor(am) beert/
zande septembr(is) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-11 by kristiaan magnus