SAL7387, Akte: R°122.2-V°126.1 (215 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°122.2-V°126.1  
Act
Datum: 1493-09-26

Transcriptie

2019-01-08 door kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) d(er) stadt van loven(en) tussche(n) jonche(re)n janne/
van liere scoutheyt van he(re)ntals als aenlegghe(r) t(er) eend(er)/
en(de) woute(re)n kene(n)s geheten nijs poirte(r) [in] d(er) selv(er) stadt va(n) lov(en)/
als v(er)weerd(er) t(er) and(er) sijd(en) ald(aer) de voirs(creven) scoutheyt/
den voirs(creven) poirte(r) alh(ier) in hachten sitten(de) en(de) co(m)pare(re)nde/
inde selve vierscae(r) en(de) banck als gevangen(en) ae(n)sprac/
seggen(de) hoe dat hij den selve(n) poirte(r) tande(re)n tijden/
aengesprok(en) hadde inde banck van molle van/
seke(re)n cue(re)n en(de) brueke(n) ende dat d(aer)inne nae aen/
sprake ende v(er)antwerd(en) soe verre geprocedeert/
is geweest als dat de sake gewesen wert ten/
hode voe(r) ma(n)nen van santhoven bege(re)nde ter/
justificatien van dien gevisenteert te hebben(e) een/
hootvo(n)nisse bijd(en) voirs(creven) ma(n)nen van santhoven/
/ gegeven vand(er) daet a(n)no xc den viii[te(n)] dach van/
m(er)te nae stijl shoofs van camerijck d(aer) inne men/
bevi(n)den soude dat de voirs(creven) wout(er) kene(n)s bruec/
kechtich gewes(en) es gheweest Seide voirts dat/
nae dien tvoirs(creven) hootvo(n)nisse uutgesprok(en) was/
inde banck van molle ald(aer) gebuerde diffre(n)tie hoe/
groot den cuer soude sijn en(de) dat d(aer) van de scepen(en)/
voirs(creven) des niet wijs sijnde and(er)werf die sake/
wese(n) tot hue(re)n hoode bege(re)nde alnoch tweeste/
vo(n)nisse in dien ghewes(en) en(de) geleert den scepen(en)/
van molle bijd(er) banck van santhove(n) gelesen/
te hebben(e) Dwelck hij ald(aer) dede exhibe(re)n vand(er)/
daet xiiii[c] xcii den vierden dach van gerstmae(n)t/
d(aer) uuut men men bevi(n)den soude den voirs(creven) cuer/
gegrootst te zijne Seggen(de) voirts dat de selve/
twee hootvo(n)nisse(n) alsoe gegaen wae(re)n in gewijsd(en)/
ding(en) aute(n)tijck en(de) bijd(er) wette(n) voirs(creven) d(aer) voe(r)/
ghehoud(en) soud(en) werd(en) It(em) dat de coste(n) bij he(m)/
in dien processe geled(en) oick bijd(er) banck van sant/
hove(n) als hoot nae recht ende costumen aldair/
getaxeert wae(re)n ind(er) mate(n) hij d(aer) van oic een/
seke(r) cedulle ghehantekent exhibe(re)nde was/
Conclude(re)nde alsoe want hij den voirs(creven) poerte(r)/
oft sijn borghe(n) in dien bij he(m) ald(aer) tot molle/
tande(re)n tijden geset hadd(en) wille(n) bedwing(en)/
tott(er) voldoeni(n)g(en) vand(en) selve(n) gewijsd(en) cue(r) mett(er)/
costen in dien gelopen ende he(m) alsoe uutgescr(even)/
hadde mett(er) poerterie(n) van des(er) stadt ende de/
geprae(m)de goed(en) ontslag(en) hoe wel hij doent(er)tijt/
als dese sake bedinct was geweest gheen/
poerte(r) van des(er) stadt en was dat hij he(m) de/
gebreken in des(er) sculd(en) soude sijn te voldoen(e)/
Te weten(e) den cuer opte leggen(e) met alle coste(n)/
van rechte [he(m)] ald(aer) tot santhove(n) aen gewese(n) dair/
van hij alnoch in gebrecke was alsoe hij seyde/
p(rese)nterende alle point(en) voirs(creven) soe verre [die] he(m) ontkint/
/ werden bijd(en) voirs(creven) poirte(r) te thonen(e) ende altijt metten/
minste(n) d(aer) hij mede mochte lijden in rechte D(aer) tegen/
de voirs(creven) wout(er) kene(n)s poirte(r) hem v(er)antwerden(de)/
seit dat hij goets tijts te weten(e) ten tijde vanden/
gedinghe voirs(creven) in handen ende ond(er) de wet van/
molle voirs(creven) stelde alsulken cuer ende bruecke als/
de voirs(creven) scoutheyt hem eyschen(de) was Te weten(e)/
xxviii stuv(er)s en(de) voe(r) de coste(n) xlv stuv(er)s altijt ter/
goed(er) rekeni(n)ge ende tot dien eenen borghe die/
goet genoech was om te voldoen(e) soe verre bevond(en)/
werde dat hij mette(n) voirs(creven) d(enieren) niet gestaen en/
soude mogen ende dat de scepen(en) d(er) sak(en) wijs noch/
vroet sijnde nae dbedingde ald(aer) de selve sake wes(en)/
tot hue(re)n hoode bynnen den ghenechte en(de) hoe dat/
deselve scoutheyt om hem meer acht(er)deels te doen(e)/
ende langhe te leiden(e) tselve vo(n)nisse mett(en) scepen(en)/
voirs(creven) niet en haelde bynnen den genechte als geseet/
was mair langhe d(aer)nae Seide voirts dat ghij oick/
ond(er) de wet en(de) goets tijts [alnoch] geset hadde (½) stuv(er) dieme(n)/
seyde dat hij te cort soude moghen sijn geweest va(n)d(en)/
gebreck(en) vand(en) hootvo(n)nisse d(er) ma(n)nen van santhove(n)/
en(de) dat de scoutheyt bove(n) des(er) hem sijn coeyen ende/
p(er)den hadde doen panden als dat de selve poerte(r)/
d(er) banc moeste impetre(re)n een seker mandime(n)t om/
die uut te hebben(e) ende dat dair nae deselve/
poerte(r) vand(en) scoutheyt in hachten gestelt sijnde/
hadde moten geloven ix guld(en) te x stuv(er)s tstuck/
op conditien eve(n) verre men bevonde dat hij alsoe/
wout(er) alsoe vele sculdich was dat dat betaelt soud(e)/
wesen en(de) oft men bevonde dat hij alsoe vele niet/
sculdich en(de) wae(r) dat sij he(m) wed(er)ghekeert souden/
werdden Seggen(de) oick dat hij die d(enieren) alsoe betaelt/
hadde den selven scoutheyt ende dat de selve/
scoutheyt noch nae desen hadde doen panden/
de scapen des voirs(creven) wout(er)s en(de) sijns borg(en) voer/
en(de) eer hij met rechte oft vo(n)nisse d(aer)toe gewes(en)/
es geweest en(de) die v(er)cocht hadde sond(er) recht/
/ oft vo(n)nisse gedragen(de) hem voirts in dien aengaen(de)/
den cuer d(aer) hij inne gedue(m)t mocht wesen ende/
taxatie(n) vand(en) costen van rechte totte(n) gewijsden/
vo(n)nissen geleert bijd(en) wet van santhove(n) den scepen(en)/
van molle en(de) dat deselve banck van santhoven/
noch scepen(en) van molle hem nu(m)mermeer gestaen/
en soud(en) dat sij gewesen hebben dat de scoutheyt/
woute(re)n soude mog(en) panden noch dat de vo(n)niss(en)/
ald(aer) gewes(en) tselve niet en begrepen Conculde(re)nde/
alsoe t(er) contrarien te weten(e) dat deselve scoutheyt/
genoech in desen v(er)nuecht was en(de) wel betaelt/
en(de) eghene sake en hadde hem noch sijne(n) borghe te/
pramen(e) P(rese)ntere(n)de oick als voe(r) alle pointe(n) in/
feite gelegen te thoen(en) en(de) dat hij alsoe costeloes/
en(de) scadeloes vand(er) hachte(n) d(aer) hij langhe(n) tijt inne/
geweest hadde ontslag(en) soude werde(n) als dat/
scepen(en) van loven(en) bijd(en) meye(r) in desen gemaent/
sijnde gewesen hebben p(ar)tien in weerd(er)sijd(en) tot/
hue(re)n thoene d(aer) toe de selve dach genome(n) hebbe(n)/
en(de) heeft de voirs(creven) scoutheyt ghetoent ten dag(e)/
d(aer) toe dienen(de) met janne van goerle janne de/
kymp ghijsbrechten van ghijsen jacoppe heyms/
scepen(en) van molle en(de) joha(n)nese van bale(n) secretar(is)/
ald(aer) yerst op hue(re)n eedt dat hen wel kinlijck/
was dat de voirs(creven) scoutheyt aengesproke(n) hadde/
voe(r) he(m) woute(re)n kene(n)s voe(r) seke(r) cue(re)n en(de) dat d(aer)/
inne soe v(er)re geprocedeert was dat de sake/
ten hode bij he(n) wert gewese(n) Affirmeerd(en) oick/
deselve scepen(en) de twee hootvo(n)nisse(n) bij he(n) tot/
santhove(n) in dese(n) ghehaelt d(aer)van bove(n) me(n)tie/
gemaict es dair van de tenue(r) der cedullen/
der selver twee hootvo(n)niss(en) bijd(en) voirs(creven) scoutheyt/
in dien geexhibeert hier nae volcht Nae aensprake/
en(de) nae verantweerden tusschen den scoutheyt va(n)/
he(re)ntals t(er) eenre sijden en(de) woutere(n) kenens dieme(n)/
heet nijs verweerder t(er) ander sijd(en) en(de) nad(en) aen/
bringhe(n) vand(en) scoutheyt en(de) scepen(en) der voechdien/
/ van molle en(de) nae al dat voir ons comen es soe wijset/
thootvo(n)nis van zanthove(n) woute(re)n kene(n)s dieme(n) heet/
nijs vellich gegheven onder segel hee(r) willems van/
lye(re) ridder en(de) ariaens vand(en) werve ma(n)ne(n) en(de) wijsers/
ind(er) bancke(n) van zanthove(n) den viii[te(n)] dach van m(er)te a(n)no/
xc nae stijl thoofs van cam(er)rijck gecollacineert accordeert/
bij my joha(n)nese de balen Nae aensprake en(de) nae/
verantwerd(en) tussche(n) den scoutheyt van he(re)ntals ind(en)/
name vand(en) hee(r) als aenlegger t(er) eenre sijd(en) ende/
woute(re)n kene(n)s diemen heet nijs als verweerd(er) ter/
and(er) sijd(en) en(de) nade(n) aenbringhe(n) vand(en) scoutheyt ende/
scepen(en) der voechdien van molle en(de) nae al dat voer/
ons come(n) es soe wijset thootvo(n)nis van zanthove(n) acht(er)/
volgen(de) den hootvo(n)nisse van zanthove(n) d(aer)mede wout(er)/
kenens diemen heet nijs vellich gewesen wairt Soe/
wijst noch thoetvo(n)nisse van zanthove(n) den selve(n) woute(re)n/
brueckachtich in eenen ouden scilt van vii s(cellingen) i d(enier) i inggel/
schen en(de) mits dien gehouden in alle wettelike coste(n) gegeve(n)/
ond(er) zegel meest(er) willems de winter ende ond(er) zegel/
jans wolfs ma(n)ne(n) en(de) wijsers ind(er) bancke(n) van zanthove(n)/
den vierden dach vand(er) gherstmaent a(n)no xiiii[c] twee/
en(de) negentich gecollacineert Accordeert bij my joha(n)nese/
de balen affirmeerd(en) en(de) cleerd(en) oick bij behoirlijk(en) eede/
giel(is) raet jan de wolf en(de) jan van rijt als manne(n)/
van santhove(n) d(aer) van de poerte(r) in rechte ov(er)gaf al en/
was hue(re)r mer drie dat tghene des zij in des(en) drag(en)/
soud(en) stad soude gripen al oft hue(re)r vier wae(re) dat/
zij deselve geexhibeerd(en) vo(n)niss(en) hielen voe(r) aute(n)tijck/
en(de) van werd(en) en(de) bij he(n) alsoe gewes(en) te sijne Ex/
hibeerde oick de voirs(creven) scoutheyt een seke(r) cedulle/
gehantekent vand(en) getaxeerd(en) cost(en) tot santhove(n)/
getaxeert d(aer)van de tenue(r) van woerde te woerde/
h(ier) nae volcht Dits alsulcken taxatie als die hee(re)n/
en(de) ma(n)nen der bancken van zanthove(n) getaxeert hebbe(n)/
opten eychs vand(en) scoutheyt van he(re)ntals vand(en) coste(n)/
die hij over gegeven heeft ind(er) selv(er) bancke(n) die hij/
verleet heeft ind(en) gedinghe tussche(n) hem en(de) woute(re)n/
kene(n)s al(ia)s nijs It(em) inden yersten dair die scoutheyt/
van he(re)ntals ierst [eyscht] voir die seven scepen(en) xxviii oude/
/ groete en(de) voir vier dag(en) ende voir hem noch alsoe/
veel d(aer)af sal hij hebben van twee dag(en) voir sijne(n)/
p(er)soen en(de) voir die scepen(en) oick van twee dag(en)/
It(em) dair die scoutheyt eyst vand(en) ov(er)bringhen va(n)/
dien vo(n)nisse metten seven scepen(en) van drie dag(en)/
d(aer)af sal hij hebbe(n) voir vier scepen(en) van drie dag(en)/
elken scepen(e) twee oude grot(en) sdaigs en(de) hij sal hebbe(n)/
oick van drie dag(en) en(de) sdaigs vier oud(en) grot(en) mer/
voir sijn knechten oft wagenhuer en sal hij niet/
hebben It(em) doen tselve proces ov(er) wairt gegeve(n)/
d(aer)af hij gaff xxviii stuv(er)s die sal hij weder hebben/
It(em) doen tvo(n)nis wed(er) ov(er)quam inde banck van mo/
molle doen gegeven van ov(er)bringhe(n) thien stuv(er)s/
en(de) voierden clerck van molle thien stuv(er)s die sal/
hij oick alle beyde wed(er) hebben It(em) vand(en) vo(n)nis/
dat die scepen(en) gegeve(n) hebben dair den brueck mede/
gegroet wairt d(aer)af sal hij hebben van twee dag(en)/
voir sijne(n) p(er)soen en(de) die scepen(en) oick van twee dag(en)/
It(em) van dat hijt metten scepen(en) ov(er)bracht inde/
bancke van zanthove(n) d(aer)af sal hij hebben voir/
vier scepen(en) van drie dag(en) en(de) voir elcken scepen(e)/
twee oude grot(en) sdaigs en(de) hij oick van drie dag(en)/
en(de) voir elcken dach vier oude grot(en) mer voir/
sijn knecht(en) oft wagenhuer niet It(em) noch sal hij/
wed(er) hebben die xxviii stuv(er)s die hij inde hoetbanck/
gaf doint ov(er) was gegeven It(em) vand(en) ov(er)drag(en) vand(en)/
selven vo(n)nisse tot molle thien stuv(er)s die sal hij oick/
weder hebben en(de) die thien stuv(er)s die de clerck van/
molle gehadt heeft die sal hij oick wed(er) hebben/
It(em) [va(n)] dat die ma(n)nen van zanthoven vergadert wae(re)n/
doen sij den broeck groetten doen hebben sij verteert/
twintich s(cellingen) ix d(enieren) br(abants) die sal hij oick wed(er) hebben/
Ende in alle dese voerg(eruerde) coste(n) is wout(er) kene(n)s/
geduempt te betalen den scoutheyt van he(re)ntals/
en(de) dese costen sijn aldus getaxeert bijden scouth(ey)t/
en(de) ma(n)nen inder ghebanne(n) vierscaren tot zant/
hove(n) den xvi[te(n)] dach van aprile a(n)no xciii ten/
bij wezen van mijne(n) lieven hee(r) van p(er)weys/
en(de) hee(r) willem van lye(re) hee(r) wout(er) van lye(re)/
ridders joncker augustijn brant hee(r) tot grob/
/ bendonck dierick vanden broeke en(de) wout(er) vand(en)/
broeke gielis raet jan die wolf jan verrit die/
jonghe jan van stile en(de) meer ande(r) in orconden/
mijns hantekens hier onder gescreve(n) ten selve(n) dag(en)/
en(de) tijde verg(adert) en(de) ond(er) getekent aldus g...bie?/
van goerle joh(annese) de balen p(er) cop(iam) De welke deselve/
ma(n)nen van zanthove(n) oick affirmeerd(en) bij he(n) en(de)/
ande(r) vand(en) hove alsoe getaxeert te zijne bliven(de)/
bij dinhout d(er) selv(er) houden(de) deselve cedulle voe(r)/
aute(n)tijck Gedroech he(m) voirts oick de voirs(creven) scouth(eyt)/
totten scepen(en) van loven(en) dat de voirs(creven) wouter/
doen(de) sijn v(er)antw(er)d(en) bekinde te nauwe geset te/
hebben(e) aengaen(de) den d(enieren) vand(en) innesetten(en) vander/
hootvaert eene(n) halve(n) stuv(er) hoe wel hij allig(er)de/
dat he(m) de scoutheyt dien quijtgescoud(en) hadde Dwelc/
hij he(m) niet en gestont en(de) dat de voirs(creven) wout(er)/
doen(de) sijn v(er)antweerd(en) genoech bekinde dat de/
costen voirs(creven) noch o(n)betaelt stond(en) want die/
niet nae recht getaxeert en wae(re)n soe hij seit/
T(er) ander sijden heeft de voirs(creven) wout(er) poerte(r) op/
sijn voirs(creven) innegelede point gethoent ende/
ierst bij stassen thijs gielise moens ja(n)ne de/
kympe pauwelse van hoelst scepen(en) van/
molle de welke cleerd(en) bij hue(re)n eede dat he(n)/
kenlijc was dat ten tijde vand(en) gedinge ald(aer)/
wout(er) kene(n)s al(ia)s nijs bracht in hand(en) va(n) enig(en)/
van he(n) xxviii stuv(er)s als voe(r) den cuer en(de) steld(en)/
oick eenen borge in dien die hen doen t(er) tijt/
goet genoech dochte en(de) de selve wout(er) bracht noch/
onder he(n) ten tijde vand(en) porren(en) vand(er) ierst(er)/
hootvairt en(de) om deselve hootvairt mede te halen(e)/
xlv st(uvers) It(em) gheert le(m)me(n)s cleerde oic dien aengaen(de)/
dat wout(er) ten tijde vand(en) gedinghe sette d(enieren) en(de)/
eene(n) borghe hoe vele d(aer) d(enieren) wae(re)n en wiste hij/
niet en(de) dat hij die d(enieren) stelde voe(r) den cuer die/
he(m) de scoutheyt eyschen(de) mocht wesen Bekinde/
oic de wed(er)p(ar)tie van woute(re)n dat de selve/
scepen(en) de sake tot hue(re)n hoofde gewes(en) hadd(en)/
/ cleerd(en) voirts de selve scepen(en) van molle dat de sake/
bij he(n) te hoode gewesen was en(de) dat se de hee(r) leid(en)/
soude bynne(n) den genechte en(de) tshe(re)n moyte en(de) dat zij/
den scoutheyt bynne(n) den genechte aensochten tot/
he(re)ntals thootvo(n)niss(en) acht(er)volgen(de) den gewijsd(en) te/
halen(e) en(de) dat hij mits seke(re)n ande(re)n occupatie(n) dair/
toe niet v(er)staen en conste en(de) dat dien tijt alsoe/
ov(er)ginck mer hoe langhe en stont he(m) niet ten naist(en)/
voe(r) Heeft voirts deselve gethoent bij machile va(n)d(en)/
brande janne kymps ja(n)ne ghijse(n) ja(n)ne de witte/
en(de) ja(n)ne van goerle die namen op hue(re)n eedt/
dat de voirs(creven) wout(er) sette ond(er) de wet van molle/
(½) st(uver) als voe(r) tgebreck vand(en) coste(n) d(aer) van jan/
ghijs bij he(m) in des(en) oick geleit niet en wist te/
spreke(n) Tuychden voirts deselve dat he(n) wel/
kenlijck was dat de scoutheyt van he(re)ntals/
den selven woute(re)n op dien tijt hadde doen/
panden sijn p(er)den en(de) coyen en(de) dat hij die woude/
doen v(er)copen en(de) dat de selve beesten inder/
hachten bleven tott(er) tijt dat sij uutgescreven/
wae(re)n met eene(n) ma(n)deme(n)te ons gened(ichs) hee(re)n/
en(de) aengaen(de) den ix gulden(en) bij woute(re)n den/
scoutheyt geloeft cleerde jan baten dat de/
vriend(en) van woute(re)n aensochte(n) den scoutheyt/
die den selve(n) woute(re)n doen in hachten hadde/
dat hijte(n) ontslaen woude oft ontco(m)me(re)n in/
rechte en(de) dat hijs niet doen en woude hij/
en soude he(m) doen vijff pet(er)s mett(en) d(enier) vand(en) cue(r)/
en(de) hief hij te vele hij soudt he(m) wed(er) ke(re)n ende/
wair d(aer) te nauwe hij soudt tsurplus oplegghen/
mer vand(en) gesetten d(enieren) en weet hij niet Es he(m)/
oic kinlijck dat wout(er) kenens alsoe de gelufte/
moste doen en(de) wout(er) sceps oic als getuge hier/
op behoirlijck ond(er)vraecht heeft dat oic alsoe ge/
affirmeert ind(er) maten als voe(r) It(em) op tpoint/
bij woute(re)n inne geleet dat de weerdynne van/
woute(re)n die d(enieren) den scoutheyt betaelt hadde tot/
/ ix guld(en) toe d(aer) op seyt jan van goerle d(at) hij d(aer)aff/
niet en wiste stas thijs insgelijcx dat hij d(aer)van niet/
en wiste pet(er) kene(n)s affirmeerd(e) dat hem wel kinlijc/
was jan wijten seide dat hij d(aer)bij niet geweest/
en hadde mair hadde tselve wel horen seggen Cleerden/
oic alle de voirs(creven) p(er)sone(n) dat de scoutheyt hadde doe(n)/
panden de scapen van woute(re)n en(de) sijns borg(en) en(de) dat/
uut crachte vand(en) gewijsd(en) vo(n)nissen en(de) alsdoen nad(en)/
pe(n)dinge maende hij de scepen(en) hoe hij [die] met rechte voirts/
handelen soude Dede oic die selve wout(er) mane(n) janne/
de wolf gielise raet en(de) ja(n)ne vand(en) rijt sijne(n) neve/
voirs(creven) als ma(n)ne van zanthoven oft zij de geexhibeerd(en)/
coste(n) voirs(creven) getaxeert hadd(en) en(de) hoe vele d(aer)af deselve/
bleve(n) bijd(en) celen vand(en) cost(en) in rechte geexhibeert/
Cleerd(en) oic in des(er) ond(er)vraecht sijnde en(de) al navolgen(de)/
den geexhibeerd(en) articulen ten tijde vand(en) thone/
des voirs(creven) wout(er)s geexhibeert dat zij niet en wet(en)/
bij hen aengaen(de) d(er) voirs(creven) pe(n)ding(en) bij woute(re)n geallig(er)t/
bijd(en) scoutheyt gesciet te zijne yet bij he(n) d(aer)af gewes(en)/
te sijne Sluyten(de) alsoe hue(re)n thoen in weersijden/
geleit sijnde de selve p(ar)tien hue(r) sake salve(re)nde en(de)/
justifice(re)nde elck sijne(n) thoen en(de) in dien op des een/
en(de) des and(er) v(er)met r(e)ptoce(re)nde? ten effecte als voe(r)/
en(de) besund(er) dede de voirs(creven) scoutheyt ond(er) dandere/
point(en) seggen datme(n) nu(m)mermeer bevi(n)den en soud(e)/
dat wout(er) voirs(creven) vand(en) costen bijd(en) wet va(n) zant/
hoven getaxeert in hem in dien v(er)nuecht soude/
hebben noch tselve niet gethoent en hadde D(aer)op/
deselve wout(er) sustineerde de contrarie te weten(e)/
van al voldaen te hebben(e) en(de) alsoe in des(er) saken/
met rechte vand(er) poerterien van des(er) stadt wel/
gefundeert te sijne om costeloes en(de) scadeloes ontslag(en)/
te werden(e) te voirder oick wantmen niet bevi(n)d(en)/
en soude dat hij tott(er) taxatie(n) vand(en) costen tot sant/
hove(n) gebuert oyt geroepe(n) hadde geweest met rechte/
met meer worden ten effecte als voe(r) in wed(er)sijd(en)/
gealligeert Es gewesen bijd(en) selve(n) scepen(en) van loven(en)/
des gemaent sijnde bijd(en) meyer nae aensprake v(er)antw(er)d(en)/
thoenisse van beide p(ar)tien dat wout(er) kene(n)s poerte(r) sculd(ich)/
sal sijn den scoutheyt van he(re)ntals te voldoen(e) vand(en)/
vo(n)niss(en) tot santhoven gegeven den getaxeerd(en) cost(en) aen/
gaen(de) Actu(m) in scampno cor(am) o(m)nibus scabinis septe(m)br(is) xxvi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-11 door kristiaan magnus