SAL7387, Act: R°176.2-V°176.1 (306 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°176.2-V°176.1  
Act
Date: 1493-11-09

Transcription

2019-01-25 by kristiaan magnus
Want joh(ann)es van nuwenborch als procur(eur) he(re)n augustijns/
wijlen vand(en) borchove(n) man ende mo(m)boir vr(ouwen) (christ)inen/
vand(er) borch zijnd(er) huysvr(ouwe) geleydt nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
willems wilen cillen sone stas wijle(n) cillen en(de) villems/
wijle(n) cillen zijn neven sone reyners wijlen cillen brued(er)s/
des voirs(creven) wijlen stas soe wair die gelegen zijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r) van/
ned(er)lynthe(r) oft zijnen stadthoude(r) alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende derfgename(n) der selv(er) willems wijle(n)/
cillen en(de) willems wijlen cillen en(de) den kercmeest(er)s van/
ned(er)lynthe(r) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
voi(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft/
zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op/
heden als ten v(er)streken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen ende joh(ann)ese de vos/
als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) he(re)n jans van molle altijt (com)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijck/
gebleken heeft bij rapporte baud(ewijns) bellens des(er) stadt/
gesworen(en) bode tvoirs(creven) exployt [behoirl(ijc)] gesciet te zijne gewesen/
/ hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydd(en) niet en comp(ar)eerde voe(r) den opstaen(en) des meyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en) vanden voirs(creven)/
goede(n) houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno nove(m)br(is) ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus