SAL7387, Act: R°183.3-V°184.1 (315 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°183.3-V°184.1  
Act
Date: 1493-11-16

Transcription

2019-03-26 by kristiaan magnus
Want baudewijn jorijs als procur(eur) ende rintm(eeste)r der/
faculteyt van arten ind(er) eerwerdig(er) univ(er)siteyt der/
stadt van loeven(en) welke faculteyt uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(en) ov(er)lang gepass(er)t vand(er) daet/
xiiii[c] xxxvii des leste daigs der maent van januario/
heeft ende heffen(de) es vijftich rinsgulden(en) der mu(n)ten/
vand(er) vier coervorsten sheylichs rijcx voe(r) den selven daet/
gemu(n)t goet ende ghinge oft de weerde d(aer)aff in ande(re)n/
goed(en) gulden(en) ghelde jarlijcx en(de) erff(elijx) chijs ende rinten/
alle jae(re) te kersmisse te betalen(e) en(de) opten wissel van/
loeven(en) te leve(re)n aen ende op de goed(en) chijsen ende/
erfpachte(n) hier onder gescreven jans vand(er) borchoven
//
ende jouffr(ouwe) m(ar)grieten wijlen zijnd(er) huysvr(ouwe) hem met/
br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van cu(m)ptich/
oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede chijsen ende/
erfpachte(n) behoirlijc heeft doen leve(re)n ende ph(ilips)e baillet/
en(de) sijne(n) wynnen en(de) diene(re)n dach van rechte te/
co(m)p(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en)/
doen besceyden oft zij hen tegen de selve leveri(n)ghe/
hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) procur(eur) altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte willems/
van vlasselair meyers van cu(m)ptich behoirl(ijc) gebleken/
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydinge gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) p(ro)cur(eur)s niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) houden soude inde macht van zijnen/
scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno nove(m)br(is) xvi
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Date: 1493-11-16

Transcription

2019-03-26 by kristiaan magnus
Hier nae volgen de goede chijse(n) ende/
erfpachte(n) d(aer)aff voe(r) mentie gemaict es/
Inden iersten een hoff metten huysen hoven en(de) allen sijne(n)/
ande(re)n toebehoirte(n) houden(de) ts(ame)[n] ind(er) maten tussche(n) v en(de)/
vi boende(re)n oft d(aer)o(m)trint gelegen inde prochie van bynckem/
tussche(n) thoff des co(m)menduers van bynckem en(de) de strate ald(aer)/
Item een stuck lants houden(de) xii(½) boend(er) oft d(aer)o(m)tr(int) geleg(en)/
voir tvoirs(creven) hoff tusschen de goede des voirs(creven) (com)me(n)duers/
en(de) de goede wouters de raymake(re)/
Item een stuck lants houden(de) ii(½) boend(er) oft d(aer)omtr(int) gelege(n)/
opt oedenrot tussche(n) de goede tusschen de goede sgodshuys/
van vlierbeke ende de goede jans braecman
//
Item een stuck lants houden(de) ii boend(er)en oft d(aer)omtrint/
gelegen acht(er) de woeni(n)ge henricx koerekens tussche(n)/
de goede desselfs henricx t(er) eend(er) zijd(en) en(de) de goede henr(ix)/
truydens jans stichelman en(de) den beempt wille(m)s ghijs/
brechts t(er) and(er) zijd(en)/
Item vijff dach(mael) lants gelegen opt velt geheete(n) scadec/
kervelt tusschen de goede des voirs(creven) cloest(er)s van/
vlierbeke en(de) barbine valkeners/
Item een boend(er) en(de) een dach(mael) lants gelegen opt velt/
geheeten braemdervelt tusschen de goede goirts van/
braempt en(de) de goede goirts neezen/
Item een dach(mael) lants geleg(en) opt velt geheete(n) couther/
tussche(n) de goede henr(ix) truydens ende goirts du(n)nepep(er)/
Item een boend(er) lants gelegen opt velt geh(eten) pa(n)huys/
velt tusschen de goede des voirs(creven) co(m)me(n)duers van/
bynckem te drie zijd(en)/
Item iii(½) dach(mael) lants gelege(n) inde p(ro)chie van kerckem/
opt velt geheete(n) t(er)dore(n)veldeken naist den goed(en) jans/
straesborch/
Item een (½) boend(er) lants gelegen opt selve velt/
Item een stuck beempts houden(de) tusschen de iiii en(de)/
vijff boende(re)n oft d(aer)omtr(ent) gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie/
van bynckem acht(er) thoff des voirs(creven) henr(ix) corekens/
tusschen de goede desselfs henr(ix) en(de) de goede wille(m)s/
kympe/
Item xv boende(re)n bosch gelegen acht(er) tvoirs(creven) hoff/
tusschen tselve hoff te twee zijd(en) en(de) thoff de voirs(creven)/
co(m)mendeurs t(er) derder zijd(en)/
Item eenen vivere gelegen [voir] tvoirs(creven) hoff ald(aer)/
Item twee ca(m)men metten ketelen cupen en(de) ande(r)/
instrume(n)ten tott(er) bruwerien behoiren(de) en(de) alle ande(r)/
hue(re)n toebehoirten gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie d(aer)aff/
deen gelegen es tusschen de goede des voirs(creven) co(m)me(n)d(eurs)/
en(de) de strate ald(aer) ende dande(r) es gelegen tusschen/
de selve strate en(de) de goede toebehoiren(de) [tot] den hove voirs(creven)/
Item een boender wijng(ar)ts toebehoiren(de) totten selven
//
hove gelegen ald(aer) tusschen de goede des voirs(creven)/
co(m)menduers ende wout(er) nu(n)ni(n)cx/
Item den derden schooff die jonch(e)r jan hee(r) van schoon/
hove(n) en(de) jouffr(ouw) joha(n)ne van scho waenrode zijn/
wettige medegeselli(n)ne plegen te houden(e) aen ende/
op zeke(r) lande div(er)s(en) p(er)soene(n) inde voirs(creven) p(ro)chie van/
byncke(m) geleg(en)/
Item vi mudd(en) en(de) twee halste(r) t(er)wen thien mudden/
rocx ende xiii mudden in g(er)sten en(de) have(re)n maten/
van thien(en) jairlijcx en(de) erff(elijc) erfpacht ende den/
erfchijs toebehoiren(de) totten voirs(creven) goeden metter/
h(er)lijch(eiden) van pontpe(n)ni(n)gen vand(en) rechte van peertcoere(n) en(de) alle sijne(n) [den] toebehoirten Welken erfpacht chijs/
recht en(de) heerlijch(eiden) de voirs(creven) gehuyssche(n) houden(de) wae(re)n/
aen ende op div(er)se goede en(de) pande inde p(ro)chien/
van bynck(em) zoerbeempde s(in)[te] pet(er)svissenake oplynthe(r)/
ende libbeke gelege(n) alsoe de voirs(creven) gehuyssche(n) de/
voirs(creven) goede chijs(en) ende erfpacht inde voirs(creven) p(ro)chie(n) houden(de) wae(re)n luttel min oft meer ind(er) maten houden(de) (et)c(etera)
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus