SAL7387, Act: R°201.2-V°201.1 (339 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°201.2-V°201.1  
Act
Date: 1493-11-27

Transcription

2019-04-17 by kristiaan magnus
Item meest(er) peet(er) van waelem meest(er) vand(er) reke(n)/
came(re)n ons genad(ichs) he(re)n [tshertogen] in p(rese)ntia heeft gekint ende/
gelijdt dat h(er)arnt trot prieste(r) ende arnold[(us)] kyp/
als executeurs vand(en) testame(n)te en(de) ut(er)sten wille he(re)n/
conrarts wijle(n) vand(er) me(re)n hem ov(er)gelev(er)t hebben de/
brieve aengaen(de) den rinten naebescreve(n) d(aer)aff de/
selve executeurs de p(ar)tie(n) die de selve rinte(n) hadden/
met ge(re)den pe(n)ni(n)gen oft assig(na)tien gecuelt ende voldaen/
hebben Inden yerste(n) eene(n) scepen(en) brieff van loeven(en) van/
acht mudde(n) corens erffelijc vand(er) daet xiiii[c] lxxxii/
xix julii bekint bij he(re)n conrarde vand(er) me(re)n geinser(er)t/
in een beleydt d(aer) mede jan vand(er) me(re)n geleydt was/
voir de bewijssenisse vand(er) voirs(creven) rinten tot allen/
den goeden des voirs(creven) wijlen he(re)n conrarts vand(er)/
daet tselve beleydt xiiii[c] lxxxii januarii decima/
Item drie scepen(en) br(ieven) van bruessele den eene(n) vand(er)
//
daet xiiii[c] lix p(ri)ma septembr(is) den and(ere)n vand(er) daet/
xiiii[c] lxxxiii xx junii enden den derden vand(er) daet xiiii[c]/
lxxxv undecima m(ar)tii rue(re)nde alle drie van xii r(ins)g(ulden)/
erff(elijc) yerst vercregen bij abertijne freneer den ande(re)n/
rue(re)nde vand(er) selver rinten v(er)crege(n) bij m(er)ten(e) van osy/
ende den derden rue(re)nde vand(er) selv(er) rinten v(er)creghen/
bijd(en) chorale(n) van s(in)[te] goedele(n) te bruessele It(em) eene(n)/
scep(enen) br(ief) van loeven(en) vand(er) daet xiiii[c] xxxix vii/
septe(m)br(is) d(aer) mede willem heylen v(er)creech tege(n) he(re)n/
conrarde vand(er) me(re)n een mudde corens erff(elijc) It(em)/
eene(n) scep(enen) brieff van bruessele d(aer) mede dat h(er)jan/
vand(er) me(re)n ridde(r) v(er)cochte claese peet(er)s xii rinsg(ulden)/
erffelijck(er) rinte(n) op seke(r) goede omtr(ent) stertbeke gelege(n)/
vand(er) daet xiiii[c] xlviii decembr(is) septima Welke/
brieve(n) voirs(creven) als voldaen t(er) p(rese)ntien vand(en) scepen(en)/
van loeven(en) naebescreve(n) zijn gea(n)nicheleert ende te/
nyeute gedaen te dien ynde oft de voirs(creven) meest(er)/
peet(er) van dien yet ontmoete dat hij d(aer)aff sal/
moegen doen blijcken cor(am) absoloens zande nove(m)br(is)/
xxvii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus