SAL7387, Act: R°212.2-V°212.1 (363 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°212.2-V°212.1  
Act
Date: 1493-12-03

Transcription

2019-04-18 by kristiaan magnus
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) tusschen janne van/
loemele als man en(de) mo(m)bour jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] vand(en) poele/
natuerlijcke docht(er) he(re)n jacops wijlen vand(en) poele ridd(er)s/
zijns wijfs geleyt zijnde nae des(er) stadt recht tot alle(n)/
den goed(en) have ende erve he(re)n ph(ilip)s wijlen van scoe(n)hove(n)/
hee(r) van waenrode ridders t(er) eenre ende willem(me) van/
leefdale als p(ro)cur(eur) jonch(e)r henr(ix) van schoenhoven sone/
des voirs(creven) wijlen he(re)n ph(ilip)s t(er) ande(re) Aldaer de voirs(creven)/
jan van loemele dede lesen zijn voirs(creven) beleyt ende/
oic den scepen(en) brief van loeven(en) van thien rinsgul(den)/
lijfpen(sien) ten live der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijnen bekindt/
bijd(en) voirs(creven) wijlen he(re)n ph(ilips)e ende d(aer)enbove(n) de missive/
gescreven aenden meye(r) van zichen(en) oft zijne(n) stadthoude(r)/
te waenrode d(aer)mede hij hem alle dessselfs wijlen/
he(re)n ph(ilip)s goede have ende erve te waenrode voirs(creven)/
gelegen hadde doen leve(re)n Versueken(de) voir zijn/
(con)clusie dat hem ende den selven zijnen beleyde de/
selve goede vo(n)nislijck aengewijst wordden beyde/
voir gebreck van betalinge(n) van zijne(n) acht(er)stelle/
d(er) selver lijfrinten ende oic van bewijssenissen van dier/
nae inhout der selv(er) brieven Den welken hij p(rese)nteerde/
behoirlijc te baten te comen ofts noot wae(r) hopen(de)/
dat hem dit aldus nae recht sculdich was te gescied(en)/
hem des getroesten(de) totten rechte Tegen dwelc de/
voirs(creven) willem als p(ro)cur(eur) nae div(er)se uuytstellen
//
ende dylaye(n) hier inne bij he(m) genomen ende div(er)se/
exceptien h(ier) inne bij hem voirtgestelt namelijck/
van zeke(re)n tractaten bij hem geallig(er)t bijd(en) welke(n)/
hij sustineerde dat de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s niet mechtich/
en hadde geweest sulken obligatie te [hebbe(n)] moegen doen/
e(m)mer d(aer)mede erf(felijc) e(n)nige goede souden moegen belast/
wordden sustineerde de (contra)rie van des voirs(creven) jans/
voirnemen(en) Op dwelc de selve jan replice(re)nde/
p(rese)nteerde te bewijsen dat de selve h(er)ph(ilip)s de gelev(er)de/
goede hadde beseten ende gebruyct met hue(re)n toe/
behoirte(n) zijne(n) duerdach lanck ende was d(aer)uuyt/
gestorve(n) als uuyt zijne(n) prope(re)n erve hopen(de) wair/
hij dat gethoenen conste dat hem sijn voirs(creven)/
(con)clusie gebue(re)n soude Den voirs(creven) p(ro)cur(eur) duplice(re)nde/
p(rese)nteerde te doen blijcken de voirs(creven) tractaten voir/
notar(is) ende getuygen gepasseert d(aer)mede bevonden/
soude wordden den voirs(creven) he(re)n ph(ilips)e niet mechtich/
geweest hebben(de) de voirs(creven) zijn goede met obligatien/
oft and(er)s te belasten Es gewijst bijd(en) scepen(en) van/
loven(en) t(er) manissen smeyers den thoen van p(ar)tien in/
wersijden dair zij vo(n)nislijc toe gewijst wae(re)n aen/
gehoirt dair de voirs(creven) jan zijns v(er)mets volcomel(ijc)/
volquam dat den selven janne ende zijne(n) beleyde/
de selve gelev(er)de goede volgen souden tot zijnd(er)/
wettig(er) gebreken behoeff ende o(m)me de selve d(aer)/
aen te verhalen In scampno cor(am) o(mn)ibus dempt(is)/
kersmake(re) vynck decembr(is) t(er)cia
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus