SAL7387, Act: R°252.3-V°253.1 (443 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°252.3-V°253.1  
Act
Date: 1494-01-11

Transcription

2019-04-15 by kristiaan magnus
Nae dien op heden bijden raide vand(er) stadt zijn gecomp(ar)eert/
roelant van wesemale te kennen geven(de) hoe jan van b(er)them/
roelofs zone als geleydt tot zijnen goede(n) hem hadde doen/
leve(re)n de goede desselfs roelants gelegen te velthem en(de) d(aer)ontr(ent)/
in meyni(n)g(e) die nade vonnisse(n) van contumatien d(aer)op geloepen/
te v(er)coepen en(de) tgreyn aldair wesen(de) uut te dersschen om/
tot zijnd(er) betaling(en) te comen en(de) dat de selve jan van berthem/
d(aer)toe hadde doen doen de proclamatie met des(er) stadt brieve/
om alsoe met zijnd(er) executien in dien te procede(re)n seggen(de) dat/
men bevi(n)den soude dat hem gheen conde gedaen en was ten/
tijde als de leveri(n)ghe gebuerde hoe wel tvonnesse van/
contumatien in dien gegaen mocht zijn Seyde oic dat hij/
sijn diligen(tie) hadde gedaen ten ynde dat zij beyde gelost/
souden wordden van alsulken co(m)me(re)n dair sij voe(r) den p(ro)tho/
notar(ius) van croy staen mochte d(aer)aff zij malcande(re)n geloeft hadde(n)/
tontheffen nae uutwijsen den bescheyde dair van wesen(de)/
bege(re)nde alsoe mits reden(en) he(m) int principael d(aer)toe porren(de)/
dat hij de contumatie soude mogen purge(re)n opleggen(de) de/
behoirlijke costen nae des(er) stadt recht om dae(re)ntind(en) voir/
meye(r) en(de) scepen(en) te procede(re)n soe behoe(re)n soude Ende dat mits/
desen alle rechtvorderingen soude bliven geslaect totten ynde/
vanden rechte Maken(de) oic eysch opde(n) selve(n) janne van/
berthem van zeke(re)n juweelen toebehoiren(de) den voirs(creven) p(ro)thono/
tar(ius) soe hij seyde die de voirs(creven) jan v(er)cocht soude hebben/
v(er)sueken(de) d(aer)af rekeni(n)ge ten ynde dat sij hen soe wel/
deen als dande(r) vanden pe(n)ni(n)g(en) gecomen vand(en) selve(n) juwele(n)/
souden mogen lossen en(de) hue(re)r beyd(er) lasten van des voirs(creven)/
prothonotar(ius) weg(en) mogen cuelen en(de) betalen Dair tegen/
/ de voirs(creven) jan te kenne(n) gaff zijn lanck v(er)volch bij he(m) in dese(r)/
gedaen opde goede des voirs(creven) roelants die van sijne(n) p(ar)te/
geloeft hadde tontheffen(e) dair voe(r) deselve jan geprae(m)t/
werdt ende hadde moten betalen de v(er)loepen(en) pachten van drie of/
van vier jae(re)n dair zij tsamen voe(r) stonden int geheele/
seggen(de) oic dat deselve vonnessen van contumatie(n) lange/
geslagen wae(re)n ov(er) een half jaer en(de) meer en(de) de selve/
roeland binne(n) middelen tijde noch corts d(aer)nae niet en/
hadde pijnen met rechte te wed(er)leggen oft zijn co(n)tu(m)atie/
te purge(re)n als hij hadde mogen doen mett(er) versscher daet/
Sustine(re)nde alsoe dat al mair uutwegen en(de) v(er)trecken/
en wae(re)n om den selven janne meer te bescadige(n) dan hij/
bescadicht mocht wesen ende dat hij alsoe sculd(ich) wae(r)/
gehouden te wordden in sijn gewijsde vo(n)nisse(n) en(de) executie(n)/
van dien sond(er) he(m) voirde(r) vertreck oft delay te maken(e) Te/
voirde(r) want hij dagelijcx dair voe(r) gepraemt wordde ende/
de voirs(creven) lasten hadde moten gelden en(de) betalen d(aer)aff de/
selve jan roelande de cleernisse bij gescrifte hadde ov(er)geg(even)/
van des hij betaelt en(de) verleet mocht hebben Seggen(de) oic/
dat de voirs(creven) roelant div(er)se dagen en(de) uutstellen genome(n)/
hadde om hier aff een ynde te maken(e) ende den voirs(creven)/
janne te lossen Ende als vanden juweelen bijde voirs(creven)/
roelande gheeyscht en(de) d(aer)af hij rekeni(n)ge beg(er)de seyde/
de voirs(creven) jan dat dat den voirs(creven) roelande niet aen en/
ghinc mair hadde hij hem uut saken van dien yet te/
eysschen dat hij d(aer)af sijn recht mochte vorde(re)n soe hij/
bevi(n)den soude moegen dairt behoirde De voirs(creven) jan woude/
dae(re)ntinden antwerden ende hen in dien diffende(re)n soe/
zijnen raidt gedragen soude ende d(aer)inne doen soe hij/
van rechts wegen sculd(ich) soude sijn van doene Met meer/
woirden in wed(er)sijd(en) ten effecte voirs(creven) gealligheert es/
get(er)mineert en(de) uutgesproken dat de voirs(creven) jan van/
berthem na den langen v(er)volge in desen bij hem gedaen/
en(de) den vo(n)nissen in dien geslagen sijn begonnen recht/
vorderinghe zal mogen contume(re)n en(de) deselve vonnessen ter/
executien stellen als dat nae des(er) stadt recht behoirt om/
tot sijnen gebreke(n) te geraken(e) ende heeft de voirs(creven) roela(n)t/
e(n)nich gebreck te hemw(er)ts vand(en) voirs(creven) v(er)cochten juweelen/
dat hij d(aer)aff zijn recht vorde(re)n mach opden selven ja(n)ne/
soe sijnen raidt gedragen zal Actum in consilio opidi/
januarii undecima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus