SAL7387, Act: R°258.4-V°258.1 (459 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°258.4-V°258.1  
Act
Date: 1494-01-15

Transcription

2019-04-12 by kristiaan magnus
It(em) willem van thienen inden name als procur(eur) he(re)n wout(er)s van/
elde(re) ridders in questien comende voe(r) den raide vand(er) stadt/
tegen jacoppe vrancx janne stijls woute(re)n vrancx en(de) henr(icke)/
/ vand(en) berghe inde(n) name vand(en) dorpe van zoerbeemde om d(er) beeden brant/
scatti(n)g(en) hertteli(n)g(en) cesse vand(er) kercken ald(aer) en(de) ande(re)n lasten die de/
selve vand(en) dorpe van mijns he(re)n goeden aldair eysschen(de) wae(re)n/
dair voe(r) mijns he(re)n wynne(n) beesten aldair geco(m)mert hadde(n) geweest/
gepandt en(de) oic v(er)cocht soe verre dat d(aer)om de bedesett(er)s vanden/
selve(n) dorpe alhier bescreve(n) wae(re)n geweest voe(r) den raide vand(er)/
stadt dair deselve willem procur(eur) uut(er)lijck gesustineert heeft bij/
div(er)sen reden(en) dat mijns he(re)n goeden vanden selve(n) lasten ongeprae(m)t/
sculd(ich) wae(re)n te blive(re)n? namelijc de leene en(de) oude stockgoede ende/
insgelijcx alle sijn ande(r) goede aldair te voirde(r) want hij boet te/
bewijsen oft he(m) ontkyndt worde dat die vand(en) dorpe voirmaels/
voir notar(is) en(de) getuygen geloeft hadden alle sijn goede van alle(n)/
lasten en(de) settingen ongepraemt te houden in r(e)compensien van/
dat mijn hee(r) tselve dorp bescudt hadde voir den tijt vanden/
orloghen vanden volke van wapen(en) die eenen langen tijt/
omgaens den dorpe gelegen hadden ende groote scade gedaen/
te voirde(re)n oic aengaen(de) der brantscattingen want mijn hee(r)/
der diffentien dair uut die scattinghe gespruyt was niet plich/
tich en was he(m) des niet ontd(er)wonden en hadde mair altijt/
t(er) selv(er) tijt voe(r) ende nae buyten lants inden lande van ghelre/
dair hij noch was hadde gelegen D(aer)op deselve vand(en) dorpe/
niet kynnen(de) oft weten(de) van enig(er) geluften mijne(n) hee(r) gedaen/
te sijne vele div(er)se reden(en) int langhe dienen(de) t(er) contrarien van/
des procur(eur)s voirnemen(de) gealleg(er)t hebben namelijck stonde de/
questie alleene opde stockgoede ende leengoede en(de) dat mair/
een beede sjaers en wae(r) te gheven soet in ouden tijden en/
plach te zijne sij en souden om een cleyn dinc noch in dien/
gheen gescille willen ae(n)nemen met meer ande(re)n allegatien/
in beyden zijden int langhe verhaelt heeft dach van thoene/
genomen dair bijd(en) he(re)n t(er)minatien toegeweest es op van/
in vrijdaghe naistomen(de) ov(er) acht daghen in consilo opidi januarii/
xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus