SAL7387, Act: R°278.4-V°279.1 (494 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°278.4-V°279.1  
Act
Date: 1494-01-27

Transcription

2019-04-17 by kristiaan magnus
Acht(er)volgen(de) der submissien gepasseert voir scepen(en) van/
loven(en) jarnuarii xxiiii lestleden tusschen machiele/
/ clercx aenlegge(r) t(er) eend(er) ende he(re)n jacoppe prieste(r)/
en(de) woute(re)n belcx gebruede(re)n verweerde(re)n t(er) ande(re)/
om der valuatien wille van dertich stuv(er)s lijfpen(sien)/
die daenlegge(r) eyschte den verweerde(r) met scepen(en)/
brieven van zichen(en) nae begrijp vanden selve(n) br(ieven)/
d(aer)inne de verweerde(r) meynde te gestaen(e) met lichte(n)/
pe(n)ni(n)gen soe die cours hadden als die br(ieven) gemaict wae(re)n/
D(aer)aff daenlegge(r) bij div(er)s(en) reden(en) de (contra)rie sustineerde/
besundert want die lijfpen(sie) gespruyt ende comen was/
uut erff(elijc)h(eiden) wijlen den aenlegge(r) oft zijne(n) vorders/
toebehoeren(de) ende van al des dien voird(er) aencleeft/
d(aer)aff zeke(r) gedingen tussche(n) p(ar)tien geweest hadden/
inde banck te zichen(en) soe verre dat tproces d(aer)aff/
alh(ier) als ten hoode om d(aer)aff geleert te zijne gebracht/
was ende rusten(de) was bleve(n) Es duytsprake wille(m)s/
van thiene(n) procur(eur) ende rintm(eeste)r he(re)n wout(er)s van elde(re)n/
ridders volcome(n) infor(ma)tie van p(ar)tien gescille en(de) meyni(n)gen/
int lange genomen en(de) hem oic d(aer)op beraden hebben(de)/
nae dien hij de selve p(ar)tien montsprek(ende) soe v(er)re genoech/
bracht hadde dat zij van zijne(n) voirnemen(en) van des(er)/
te voe(re)n genoech geadv(er)teert zijnde op een cleyn dinck/
nae d(aer)inne genoech v(er)accordeerd(en) gelijc h(ier) nae volght/
Ende ind(en) yerste(n) want p(ar)tie(n) genoech bekint hebben/
dat dese voirs(creven) xxx stuv(er)s lijfpen(sien) comen spruyten(de) uuyt/
eend(er) come(n)sap van erve te weten(e) van eene(n) bossche/
van lande ende oic van eene(n) beemdek(en) die gesciet/
es omtrint den ynde vand(en) jae(r) van lxxxviii voir/
no(ta)r(is) ende getuygen Welc erve de voirs(creven) machiel/
aenlegge(r) zijnd(er) voirs(creven) wed(er)p(a)rtien oft hue(re)n vad(er)/
v(er)cochte oft uuytgaff bevestigen(de) en(de) verborgen(de) d(aer)voe(r)/
den selven machiele gelijc voe(r) de voirs(creven) xxx stuv(er)s/
lijfpen(sien) tot zijne(n) live tot dat zij die afleyden ende/
de selve verw(er)d(er)s noch hue(r) vord(er)s van des(er) come(n)scap/
noyt hofguedinge oft ande(r) guedinge gehadt en hebbe(n)/
/ en(de) de voirs(creven) h(er)jacop op de selve erve van voir/
der voirs(creven) come(n)scap gehadt heeft soe hij noch doet/
een mudde corens lijfpen(sien) tot zijnen live soe/
sullen de selve verweerd(er)s kuese hebbe(n) te bliven/
in die erve ende d(aer)aff vand(en) voirs(creven) machiele behoirl(ijcke)/
guedinge tontfangen die zij tot noch toe d(aer)aff niet/
gehadt en hebben ende den voirs(creven) machiele zijn/
principael hootpe(n)nin(n)gen vand(en) drie gulden(en) lijfpen(sien)/
voirs(creven) metten toecomen(de) vallen(de) pachte van dien op/
dat hij dan leeft ten selve(n) naiste(n) toecomen(de) valdaige/
in sulker mu(n)ten ende valuatien als dan cours hebben(de)/
opte leggen en(de) te betalen met oic den reste van dien/
noch ombetaelt uutstaen(de) vand(en) vijf voirleden(en) jae(re)n/
in sulker mu(n)ten als telken vanden selve(n) jae(re)n cours/
gehadt moegen hebben Oft neen oft den selven verw(er)de(re)n/
dat alsoe niet en geliefde dat dan in dien gevalle/
de selve p(ar)tie(n) in w(er)sijden gaen sullen voir no(ta)r(is) en(de)/
getuyge(n) ende oic voir scepen(en) van zichen(en) ende doen/
ald(aer) te nyeute ende quijtsceld(ende) den rechte genoech zijnde/
de voirs(creven) verweerd(er) de voirs(creven) come(n)scap vand(en) erve/
stellen(de) dat in handen van machiele alleene mett(er) selv(er)/
last die d(aer) uuyt ginc ten tijde vand(er) selv(er) comenscap/
en(de) afdoen(de) alle co(m)me(re)n d(aer)op v(er)schene(n) tot des(er) daige/
toe sonder alleene den acht(er)stel van machiels lijfpen(sien)/
soe v(er)re zij d(aer)aff verschenen es ende de voirs(creven) machiel/
de vestich(eit) ende obligatie vand(en) voirs(creven) xxx stuvers/
lijfpen(sien) In welk(er) gevalle oft de verw(er)d(er) dit kies(en)/
sal hen volgen de bladinge vand(en) voirs(creven) erve tot/
des(er) daige toe in welken gevalle oft de verweerd(er)s/
den voirs(creven) machiele derve gelijc voe(r) liet de selve/
h(er)jacop oic cuese hebben sal te behouden zijn voirs(creven)/
mudde rocx lijfpen(sien) alsoe hij dat tot h(ier)toe gehadt/
heeft oft dat inde stat vand(en) selve(n) mudde lijfpen(sien)/
hebben sal vand(en) voirs(creven) goeden dbeemdeken alsoet/
gelegen es en(de) oft hij dat kiest soe sal bove(n) zijn/
mudde rocx dat dair bij versmelten sal/
/ geven moten ii(½) rinsgulden(en) ende machiel sal hen in/
dien gevalle d(aer)aff behoirl(ijcke) guedinge doen moten/
Item dat beyde de p(ar)tien te gelijcken laste halff ende/
halff dragen sullen allen de costen van rechte die/
in des(er) saken tot des(er) daige toe geloepen moegen zijn/
ende malcande(re)n sculdich zijn acht(er)volgen(de) des voirs(creven)/
steet te voldoen(e) bynnen xv daigen naistcomen(de) cor(am)/
cav(er)chon zande januarii xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus