SAL7387, Act: R°280.3-V°280.1 (496 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°280.3-V°280.1  
Act
Date: 1494-02-04

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Wij borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raidt der stadt van/
loeven(en) doen condt ende te weten(e) allen den ghene(n)/
die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen dat opten/
dach van heden datu(m) van desen voir ons comen es/
in prope(re)n p(er)soene franchois de gentilles coopma(n) piemo(n)tez/
ende heeft getranspoirteert ende ov(er)gegeve(n) en(de) mits/
desen transpoirteert ende overgheeft janne de la(n)noyt/
coopman woenen(de) ind(er) stadt van mechele(n) vijfhond(er)t/
goud(en) ov(er)lanssche gulden(en) om die te trecken(e) en(de) inne te/
heffen van alsulk(er) so(m)men van pe(n)ni(n)gen van zesse duyse(n)t/
gulden(en) d(aer)inne de steden van tonge(re)n ende van s(in)truyd(en)/
te he(m)w(er)ts v(er)obligeert staen soe dat bij den beyde d(er) selver/
steden obligatien d(aer)van wesen(de) blijcken mach Van welk(er)/
so(m)men van zesse duysent voirs(creven) de selve alnoch reste(re)n/
vier duysent gulden(en) metten costen pene(n) ende int(er)este(n)/
geven(de) den selve(n) janne de la(n)noyt volcome(n) macht/
en(de) aucto(r)iteyt om de selve so(m)me van vijffhond(er)t goud(en)/
ov(er)lanssche aende stede(n) voirs(creven) nae inhoudt d(er) obligatie(n)/
voirs(creven) d(aer) van wesen(de) te moege(n) inheffen opbue(re)n en(de)/
ontfange(n) ende ofts noot zij met rechte texeque(re)n en(de)/
te volgen voir alle gerichten geestel(ijc) ende werlijck/
/ ende d(aer)aff behoirl(ijcke) quitan(tie) te geven(e) ende voirt meer/
gene(r)alijc ende special(ijc) d(aer)inne te doene ende te vorde(re)n/
alle tgene dat de selve franchois voirs(creven) soude moge(n)/
vorde(re)n ende doen oft hij tegewoirdech ende voir ogen/
wae(r) totter so(m)men toe van vijffhondert goud(en) gulden(en)/
voirs(creven) Hier inne versien ende bijd(en) voirs(creven) franchoise/
ond(er)sproken dat de voirs(creven) jan de la(n)noyt hem/
voir al restitue(re)n sal zijn obligatie van vijfhond(er)t/
gulden(en) dair jan t(er) beeden van franchoise voirs(creven) voe(r)/
verantw(er)t heeft aen eene(n) coopma(n) geheete(n) blasius/
balbain Ende des heeft de voirs(creven) franchois oic toe/
geseecht ende geloeft gheen pe(n)ni(n)gen te heffen/
oft doen heffen vand(er) voirs(creven) resten van vier/
duyse(n)t gulden(en) jan de lannoyt voirg(enoemt) en sal yerst/
ontslagen oft te vreden zijn vand(en) vijfhond(er)t gulden(en)/
d(aer) hij voe(r) staet aen blasiu(se) voirs(creven) promitt(ens) rat(um)/
absq(ue) calculo cor(am) baets burg(imagistr)[o] boxhoe(re)n (con)s(ili)[o] caverchon/
vynck februarii quarta
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus