SAL7387, Act: R°292.2-V°292.1 (518 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°292.2-V°292.1  
Act
Date: 1494-01-29

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Condt zij allen lieden dat vrouwe marie van/
dynter wettige huysvr(ouw) he(re)n machiels absoloens ridders/
in p(rese)ntia heeft ten bijsijne ende bij wille weten(e) en(de)/
(con)sente desselfs he(re)n machiels huers mans ende mo(m)boirs/
wettelijck getranspoirteert ende ov(er)gegve(n) en(de) mits des(er)/
transporteert en(de) ov(er)geeft lodewijke van marneffe behouwede/
sone der selv(er) gehuyssche(n) in voldoeni(n)gen van alsulker/
huwelijcker vorweerd(en) als de selve gehuyssche(n) hem/
met jouffr(ouwe) joha(n)nen absoloens hue(re)r beyder dochter/
tande(re)n tijden geloeft ende toegeseet moegen hebben/
alsulken xxii gouden croone(n) goet ende cuysbair lijfpen(sien)/
staen(de) ten live der selver vrouwe(n) marien en(de) meest(er)s/
ambrosij van dynter huers brued(er)s d(aer) inne de selve/
vr(ouw) marie nae uuytwijsen(e) vand(en) testame(n)te meest(er)s/
ambrosij wijle(n) van dy(n)ter vader der voirs(creven) brued(er)/
ende zust(er) tvoirheffen heeft jairlijcx tot twee t(er)mijne(n)/
vallen(de) ende verschijnen(de) te weten(e) halff xv maii en(de)/
dander helicht xv no(vem)br(is) als zij heffen(de) es opde stadt/
van antwerpen nae uuytwijsen(e) van seke(re)n brieve(n)/
ond(er) der selv(er) stadt segel d(aer) van wesen(de) vand(er) daet/
m cccc lii xv daige in nove(m)bri soe lange de selve/
vr(ouw) marie leven sal ende niet lange(r) Maken(de) den/
selve(n) lod(ewijcke) alsoe volcomel(ijc) mechtich sond(er) e(n)nich wed(er)roepe(n)/
/ de selve rinte van nu voirtaene jairl(ijx) te manen/
teyssche(n) optebue(re)n ende tontfangen ende die ofts/
noot zij met rechte texeque(re)n ende te vervolgen/
voir wat gerichte dat zij geestel(ijc) oft weerlijck/
als zijn proper rinte mitgaders oick den pachte(n)/
van vi t(er)mijne(n) lestleden voir datu(m) van desen d(aer)af/
verschene(n) ende alnoch ombetaelt uuytstaen(de) co(m)po(sic)i[e]/
en(de) mynlijcke yffeni(n)ge van des voirs(creven) es te maken(e)/
en(de) volc(omen) quijtan(cien) te geven(e) ende voirtaene gene(r)al(ijc)/
en(de) special(ijc) d(aer) inne te do moegen doen vorde(re)n en(de)/
vervolgen des de selve vrouwe marie ende/
hue(r) mo(m)boir voirs(creven) soude moegen doe(n) met/
rechte ende and(er)ss(ins) nae uuytwijsen(e) der brieve(n)/
voirs(creven) sonder huer e(n)nich recht [oft] actie d(aer)inne te/
behouden(e) promitt(ens) ratu(m) absq(ue) calculo cor(am) cav(er)chon/
zande januarii xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus