SAL7387, Act: R°293.2-R°294.1 (522 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°293.2-R°294.1  
Act
Date: 1494-01-30

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Nae dien lambeert duffay de jonge als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) voe(r) seven lichte gulden(en) nae/
uuytwijsen(e) sijne(n) besceyde dair van wesen(de) tot allen/
den goeden beyde have ende erve claes voelkens lijsb(etten)/
bastijns zijnd(er) werdi(n)nen ende jans wijlen cuypers come(n)/
es inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) te kynnen/
geven(de) hoe dat hij voir tgebreck vand(en) inhouden(en) der/
selver zijnd(er) brieve(n) ende besundert van dat zij hem/
geloeft hebben los ende vry te houden(e) van allen/
beden ende lasten die opde selve rinte soud(en) moegen/
slaen dair van hij in gebreke was van thien stuv(er)s/
eens die hem vand(en) voirs(creven) rinten vand(er) beden afgecort/
wae(re)n bij henr(icke) vanden berge ende die die aff hadde/
moten betale(n) bege(re)nde d(aer)aff restitutie ende voirt in/
dien sekerheyt en(de) vestich(eit) te hebben(e) van loff(elijcke) erfpand(en) als/
dat hij vand(en) toecomen(de) tijde de selve zijn rinte vry/
/ ende los soude moege(n) blive(n) nae uuytwijsen(e) zijnd(er)/
brieve(n) hem genoech zijnde ende hem d(aer) voe(r) met/
behoirl(ijcke) br(ieven) van des(er) stadt hadde doen leve(re)n de goede/
der selv(er) p(er)soenen aend(en) meye(r) van zichen(en) oft zijnen/
stadthoude(r) te waenrode d(aer) onder die gelege(n) wae(re)n/
en(de) dach doen besceyde(n) den voirs(creven) claese zijn huysvr(ouw)/
derfg(enamen) des voirs(creven) wijle(n) jans tot eene(n) seke(re)n daige/
voirleden Ald(aer) de voirs(creven) p(ar)tie(n) comp(ar)eerd(en) met eene(n)/
procur(eur) te weten(e) jacoppe wittema(n) die d(aer)af dach/
nam van v(er)antw(er)den(e) ende nae seke(r) vervolgen bij/
he(m) ald(aer) gedaen zijn de selve gedaigde acht(er)bleven/
sond(er) oick dat de voirs(creven) procur(eur) hem des aengedrage(n)/
heeft oft de voirs(creven) gelev(er)de goede verantw(er)t V(er)sueken(de)/
alsoe de selve lambeert trecht in dien ald(aer) ten/
selve(n) tijde tvo(n)nisse van co(n)tumatien bijd(en) scepen(en) t(er)/
maniss(en) smeyers gewesen werdt Te weten(e) soe/
verre de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en/
comp(ar)eerde ten opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
den geleydden houden soude in trecht van zijnd(er)/
leveri(n)gen ende scepen(en) br(ieven) soe verre dat noch voir/
hen comen es Naeden welcken de selve wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) lamb(er)ts wed(er)o(m)me comen zijn impetreren(de)/
des(er) stadt br(ieven) d(aer) mede zij tvoirs(creven) vo(n)nisse van (con)t(rarien)/
als voe(r) gewesen purge(re)n woud(en) besceyden(de) also den/
selve(n) lamb(er)de wed(er)o(m)me dach voir meye(r) ende scep(enen)/
Ald(aer) de selve p(ar)tie(n) lange volghden ende besund(er)t/
de voirs(creven) lamb(eer)t p(rese)nte(re)nde int principael als/
op heden voirts te varen(e) bij alsoe zijn voirs(creven) p(ar)tie(n)/
oft p(ro)cur(eur) van hue(re)nt wegen alnoch p(rese)nt wae(re)n hem/
opleggen(de) zijn behoirl(ijcke) coste(n) te voe(re)n bij hem in des(er)/
geleden aengaen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse van co(n)tumatien/
soe dat nae des(er) stadt recht behoirde Dair nyema(n)t/
als op nu ende oick wed(er)o(m)me tegen come(n) en es noch/
p(ar)tie noch p(ro)cur(eur) van hue(re)nt wegen versueken(de) alsoe/
uterlijc de selve lamb(er)t gem(er)ct dat zij niet en (com)p(ar)eerd(en)/
/ ende aldus lange hen hadden laten volgen dat/
hem de gelverde goede aengewese(n) werdd(en) om zijn/
gebreken die hij p(rese)nteerde te verifice(re)n op dats behoefde/
d(aer)aene te verhalen Es gewesen t(er) manissen smeyers/
soe verre de selve p(ar)tien niet en comp(ar)eerd(en) voe(r)/
dopstaen smeyers ende der scepen(en) dat lambeerde/
voirs(creven) tot zijne(n) gebreken behoeff volgen soud(e) de/
geleverde goede om de selve d(aer)aen te verhalen(e)/
op de p(rese)ntatie bij hem gedaen in scampno januarii/
penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus