SAL7387, Act: R°334.2-R°335.1 (572 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°334.2-R°335.1  
Act
Date: 1494-02-20

Transcription

2019-05-13 by kristiaan magnus
Nae dien m(er)ten h(er)mans cuype(r) behoirlijke(n) rastemente/
heeft doen raste(re)n met drie behoirl(ijcke) genechten eene(n) zeke(re)n/
silve(re)n croeys en(de) seke(r) cleyne stuckens van gouwe toebehoe(re)nde/
/ eene(n) geheeten je(n)nijn diene(r) mijns hee(r) van santeray en(de) dat/
voir seke(r) sculd(en) die de selve je(n)nijn van sekerd(er) have(n)iswijne/
en(de) ande(r) wae(re)n te sijne(n) huyse bijd(en) selven je(n)nijn gecocht/
he(m) tacht(er) was lopen(de) deselve scult x(½) rinsgul(den) eens deels/
naed(er) mu(n)ten die cours gehad heeft Te weten(e) viii(½) rinsgul(den)/
d(aer)af ind(en) jae(re) van xci en(de) dand(er) twee naed(er) valuatie(n) a(n)no/
xcii lestleden in desen lande gedragen(de) hem de selve m(er)ten/
totte(n) diene(r) en(de) vorste(r) te weten(e) ja(n)ne berens dat hij deselve/
behoirlijke rastame(n)te gedaen hadde als dat behoirde Ver/
sueken(de) voirts alsoe de selve m(er)ten trecht hoe en(de) in wat/
manie(re)n hij tot zijnen gebreke nae recht soude moge(n) come(n)/
aende selve juwelen in zijnen hand(en) wesen(de) Seggen(de) oick/
dat hij de behoirlijke conde hadde doen doen mette(n) voirs(creven)/
diene(r) den voirs(creven) je(n)nijn en(de) he(m) doen dach besceyd(en) nae/
dleste genechte vand(en) voirs(creven) rastacien ten naiste(n) daige/
d(aer)nae dienen(de) voir meye(r) en(de) scepen(en) he(m) des gedragen(de) totte(n)/
selve(n) diene(r) en(de) scepen(en) des gemaent sijnde bijd(en) meye(r)/
hebben gewesen dat zij den diene(r) begheerd(en) taenhoe(re)n/
en(de) dair en tijnden recht Welke diene(r) voirs(creven) nae tvoirs(creven)/
vonnesse gecleert heeft de voirs(creven) rastame(n)te behoirlijck/
gedaen te hebben en(de) oic de conde en(de) dach bescheyd(ingen) den/
voirs(creven) je(n)nijn ind(er) maten voirs(creven) V(er)sueken(de) alsoe voirts/
deselve m(er)ten den meye(r) en(de) scepen(en) te manen hoe hij deselve/
juwelen nae recht handelen soude om zijne gebreken/
d(aer)aen te verhalen es gewesen t(er) maniss(en) smeyers bijd(en)/
scepen(en) dat de voirs(creven) m(er)ten zijn scult bij eede cle(re)n soude/
gelijc de selve gedaen heeft te weten(e) op viii(½) rinsg(ulden)/
mu(n)ten die cours gehad heeft a(n)no xci en(de) tsurplus te/
weten(e) twee gulden(en) naeden loope vanden gelde a(n)no/
xcii lestleden sond(er) cost en(de) co(m)me(r) v(er)sueken(de) also voirts/
deselve m(er)ten alnoch gelijck voe(r) trecht gem(er)ct dat hij/
gheen tegen partie en hadde hoe en(de) in wat manie(re)n/
/ hij tot sijne(n) voirs(creven) gebreke(n) bij he(m) gecleert en(de) den cost(en) in die(n)/
soude mog(en) come(n) Es gewesen t(er) maniss(en) smeyers bijd(en) scepen(en)/
dat de voirs(creven) m(er)ten de voirs(creven) gerasteerd(en) juwelen ten hoochte(n)/
bringen soude en(de) die alzoe v(er)coope(n) tot sijnd(er) gecleerd(er) scult/
behoef mett(en) cost(en) van van rechte ov(er)de dair yet dat hij dat d(er)/
wed(uwe) keren soude en(de) oft dair gebrake dat hij dat sal mog(en)/
volgen met rechte in scampno febr(uarii) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus