SAL7387, Act: R°385.2 (662 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°385.2  
Act
Date: 1494-03-24

Transcription

2020-10-16 by kristiaan magnus
Allen den gene(n) doen condt dat arnoldus van kets/
als p(ro)cur(eur) behoirl(ijc) gemechticht a(n)no lxxxvi xv januarii/
met p(ro)cu(r)ac(ien) ond(er) der stadt segel vand(er) meest(er)ssen va(n)den/
groten beghijnhove te loven(en) ten bijsijne en(de) met (con)se(n)te/
vand(en) mo(m)boe(re)n vand(en) selve(n) beghijnhove inden name/
en(de) van wege(n) der fabriken f(ir)marien en(de) heylige(n)geeste/
desselfs uuyt crachte vand(er) clausele(n) d(aer) inne begrepe(n)/
en(de) der macht den selve(n) arnd(e) d(aer) inne geg(even) van voirts/
te moege(n) substitue(re)n in zijn stadt eene(n) oft meer p(ro)cur(eur) oft/
p(ro)cur(eur)s in behoirl(ijcke) formen Heeft gesubstitueert volcome(n)/
macht p(ro)cu(r)a(ci)[e] en(de) auct(oriteit) geg(even) vrancken van gheele janss(one)/
alle d(er) selv(er) fabrike(n) f(ir)mar(ien) en(de) heiligeest saken q(ue)st(ien) ende/
gescille(n) die zij nu uutstaen(de) moege(n) hebben oft namaels/
hebben sullen moege(n) in aenlegg(er)s oft vorw(er)d(er)s stat/
hoed(eren) die zijn met rechte te verwae(re)n te bedingen te/
wynne(n) te verliesen tallen plaetss(en) voir alle gerichte(n)/
en(de) tegen eene(n)yegelijcken d(aer) des behoeven sal moegen/
ende desgelijcx om alle d(er) selv(er) chijse rinten pachte(n) ende/
ande(r) sculden diemen hen nu sculdich es oft naemaels/
wesen sal te mane(n) teyssche(n) optebue(re)n en(de) tontfange(n)/
den sculde(re)n van hue(re)n ontfange quijt te sceld(en) en(de) quitan(cie)/
te geven(e) d(aer) voe(r) te panden te daegen te beleyden ende/
rasteme(n)te te doen legge(n) compositie en(de) mi(n)lijcke yffeni(n)ge/
d(aer)aff te maken(e) scepen(en) br(ieven) te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n/
getuygenisse te leyden der wed(er)p(ar)tien getuygen te sien/
swe(re)n die te batte(re)n te r(e)plice(re)n ende te duplice(re)n/
alsoe wel int pri(n)cipael als int accessoir en(de) alle pointen/
van rechte d(aer)toe te vorde(re)n die nae recht d(aer)toe/
behoe(re)n moege(n) en(de) voirtane (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus