SAL7387, Act: R°387.3-R°388.1 (671 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°387.3-R°388.1  
Act
Date: 1494-03-31

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
Om te comen(e) totter zoenen vand(en) dootslage gedaen/
ende gep(er)petreert bij adriane h(er)wout(er)s sone wijle(n) wille(m)s/
/ inde(n) p(er)soen van janne wijle(n) celle metse(r) sijn besproke(n)/
geloeft ende bevorw(er)t t(er) bet(er)niss(en) van dien de pointen/
geluefte(n) ende (con)ditie(n) hier nae volgen(de) Ende yerst sal/
de voirs(creven) adriaen sculdich zijn ende heeft geloeft te/
doen(e) een bedev(ar)t te roomen d(er)w(er)t te porren(e) bynnen/
zesse weken naistcomen(de) ende t(er) stont den selve(n) wech/
te volbring(en) nae dat hij geport sal zijn sond(er) erge(re)ns/
te letten te woene(n) oft te bliven wercken ten wae(re)/
dat hem e(n)nich m(er)ckelijc letsel van ziecten toecomen/
mochte ende goede wairh(eit) nad(er) stadt recht d(aer)aff/
te bringen(e) genoech zijnde Ende soe wa(n)neer hij van/
d(aer) wed(er)om comen sal zijn sal hij d(aer)enbove(n) noch sculdich/
zijn en(de) heeft te doene eene(n) wech ten heylige(n) bloede/
en(de) d(er)werts te porren(e) bynne(n) zesse weken nae dat/
hij van roomen wed(er)comen sal zijn ende den selven/
wech [oic] gelijc voe(r) nae dat hij d(er)w(er)ts geport sal zijn/
te volbringen sonder e(n)nichss(ins) te letten gelijc voe(r) ende/
insgelijcx oic d(aer)aff goede wairh(eit) te bringen genoech/
zijnde oft inde stadt van dien weghe vanden/
heylige(n) bloede een jair lanc te doene doen alle/
vrijdaige een messe in sinte franciscus capelle ind(en)/
godsh(uys) vand(en) mi(n)d(er)bruede(re)n te loeven(en) voe(r) de ziele/
vand(en) aflivigen voirs(creven) In welck van beyden de/
voirs(creven) adriaen zijne(n) kuese hebben sal ende oft hij/
de messe(n) kose te doen doen(e) soe sullen die gedaen/
wordde(n) bij e(n)nigen prieste(r) die de g(or)diaen desselfs/
godsh(uys) d(aer)toe ordine(re)n sal It(em) heeft voirt geloeft/
de selve adriaen te betalen(e) tot behoeff van sinte/
franciscus capelle(n) voirs(creven) zesse rinsg(ulden) eens te xx/
stuv(er)s tstuck tussche(n) dit en(de) s(in)[t] jansmesse naistcomen(de)/
volbet(aelt) te zijne boven de drie rinsgulden(en) die de/
selve adriaen alsnu betaelt heeft den g(or)diaen vand(en)/
selven godsh(uys) als voe(r) tgebet vand(en) cloest(er)s en(de) voir twee/
dertichste die de selve g(or)diaen van stonden aene sculd(ich)/
sal zijn te doene It(em) heeft voirt geloeft te geven(e)/
eene wassen kersse van eene(n) ponde sinte francisco/
voirs(creven) ende noch een wassen kersse van eenen/
/ ponde sinte sebastiane ind(er) kercken van s(in)[te] pet(er)s/
te loeven(en) tussche(n) dit ende sondach naistc(omende) ende voe(r)/
de voirs(creven) zesse rinsg(ulden) eens es borghe bleven voe(r)/
den voirs(creven) ad(ri)aene adam van cav(er)chon que(m) ip(s)e/
ad(ri)anus promisit indempn(em) releva(r)e Ende want ad(ri)aen/
voirs(creven) bekint heeft dat ad(ri)aen van zallaken zijn oem/
hem dueghdelijck geleent heeft de voirs(creven) drie r(ins)g(ulden)/
die hij gelijc voe(r) bet(aelt) heeft den voirs(creven) g(or)diaene/
voir tvoirs(creven) gebet en(de) twee dertichste Soe heeft hij/
geloeft den zijne(n) oem die te r(e)stitue(re)n en(de) wed(er) te geve(n)/
altijt tzijnd(er) maniss(en) Ende dese gelueft(en) cond(icien) ende/
vorw(er)d(en) zijn gesciet ende gedaen sande(re)n celle metse(r)/
aenden welken de behoirlijcke zoene ende voetval/
op heden oic geschiet en(de) gedaen zijn cor(am) cav(er)chon vynck/
m(ar)tii ultima post pascha
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus