SAL7387, Akte: R°41.2-V°41.1 (75 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°41.2-V°41.1  
Act
Datum: 1493-07-28

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Item joh(ann)es cleinairt sone jans woenen(de) te pierke/
als p(ro)cur(eur) ende voirgang(er) van laur(eyse) pete(re)n en(de) m(ar)griet(en)/
geheete(n) van candriessche wettige kynde(re)n wijlen/
geldolfs van candriessche gelijc dat gebleken heeft/
bij seke(re)n behoirlijck(er) p(ro)cu(r)atie(n) d(er) stadt van vilvord(en)/
vander daet duysent vierhondert ende negentich opten/
xxiii dach der mae(n)t van febr(uarii) nae costume van scriven(en)/
shoefs van camerijck hem bijd(en) selve(n) kynde(re)n gegeven/
in p(rese)ntia heeft gekint ontfang(en) te hebben van meeste(re)n/
ja(n)ne winckel de pri(n)cipale hootpe(n)ni(n)ge metten vollen/
rinte(n) van alsulken twee rinsgul(den) vand(en) vie(re)n die de/
selve kinde(re) jairlijcx en(de) erff(elijc) heffen(de) zijn aen en(de) op/
zeke(r) huys(en) met hue(re)n toebehoirten gelegen inde biest/
strate opten hoeck vand(er) straten geheete(n) de bomaelpoirte/
met ande(re)n hue(re)n toebehoirte(n) nae uutwijsen(en) der scepen(en)/
br(ieven) van loeven(en) d(aer) van wesen(de) vand(er) daet lxxxvi/
mens(is) julii die xvi[ta] de welke symoen de becke(re) ten/
tijden voirs(creven) op de selve goede belast heeft ende dair/
deselve meest(er) jan winckel voir dafquijte(n) der selv(er)/
twee gulden(en) hem voe(r) v(er)oblig(er)t heeft ind(er) mat(en) de/
selve br(ieven) dat uutwisen Scelden(de) d(aer) van behoirlijc/
den voirs(creven) meeste(re)n ja(n)ne de voirs(creven) goede inden/
name als voe(r) en(de) alle ande(r) des behoeven(de) behoirlijckx/
quijte p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) Geloven(de) oic deselve kynde(re)/
op dats behoefde alhier te doen comen om d(aer)van/
behoirlijcke vestich(eit) en(de) quijtschelli(n)ge te doene alsoe/
dat den selve(n) genoech sal moege(n) wesen ende om/
deswille dat de ande(r) twee gulden(en) den selve(n) kinde(re)n/
alnoch comen(de) uuytgedaight sijn soemen versteet mits/
oude(re)n co(m)me(r) uuyten selve(n) goed(en) gaende soe heeft de/
voirs(creven) jan cleynairt inden name als voe(r) de br(ieven)/
/ der voirs(creven) vier rinsgulden(en) gelaten ende gestelt in/
handen desselfs meest(er)s jans om die weder te hebben(e)/
soe wa(n)neer den selve(n) meeste(re)n ja(n)ne [in dien] behoirlijcke/
vestich(eit) sal sijn geschiet vanden afleggen(en) d(er) selver twee/
guld(en) hem ende ande(re)n des behoeven(de) genoech zijnde/
cor(am) cav(er)chon zande julii xxviii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus