SAL7387, Act: R°414.2-V°414.1 (710 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°414.2-V°414.1  
Act
Date: 1494-04-17

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
Vanden eysche die arndt vanden velde voirmaels gedaen heeft op/
gheerde vanden velde zijne(n) vader natuerl(ijc) zone wijle(n) g(er)ts aengaen(de)/
zijnen gedeelte van zeke(re)n eycken die de selve vader hadde doen/
afhouwen van zeke(re)n bosschen gelegen te beckevoirt dair zijn/
vader mair een tochte(r) en was hij ende zijn mede erfgenamen/
erflud(en) alzoe dat zijne(n) vader niet en behoirde de selve eycken/
doen noch erve wesen(de) te spolie(re)n noch af te houwen oft doen/
afhouwen in gheender manie(re)n te voirde(r) want hij boet te bewijse(n)/
oft hem ontkynt wordde onder den ande(re)n dat de selve zijn vader/
dit bosch besat in volle(n) stoele ende leven(de) live van desselfs arnts/
moeder g(er)ts wive ten tijde als desselfs g(er)ts vader noch leefde/
conclude(re)nde alzoe dat hem zijn gedeelte vand(en) selven eycken/
volgen sal Tegen dwelc de selve g(er)t hem v(er)antwerden(de)/
dede seggen ende p(rese)nteerde te bewijsen oft hem ontkint wordde/
onder den ande(re)n dat dese goede dair questie af es toebehoirden/
wijle(n) g(er)de vanden velde zijne(n) vader ende dat hij die besat als zijn/
prop(er) erve ende dat hem als zijnen natuerlijcken die met testa(men)t[e]/
gemaict ende gelaten wae(re)n ende hadde van dier makinghe de(n)/
pontd(enieren) ende heerlicke(n) rechte(n) betaelt ende dat testame(n)t wert/
yerst leven(de) ende op hem gerust mett(er) doot van zijne(n) vader die/
lang(er) geleeft hadde dan arnts moeder voirs(creven) dese ende vele meer/
/ ande(re)n reden(en) geconsidereert concluderde(n) hij der aensprake/
te zijne ende dat hij van desen goeden was gewarich erfman(ne) en/
mocht d(aer)mede zijnen wille doen den voirs(creven) aenlegge(r) ter (contra)rie(n)/
p(er)siste(re)nde ende bliven(de) in zijn voir conclusie Te voirder al mocht/
hij e(n)nige maman(de) ende bewint van e(n)nigen van zijns vaders/
goeden gehadt te hebben inden leven(de) live vanden selven zijne(n)/
vader dat en was niet anders geweest dan als procure(u)[r]/
wesen(de) en(de) gemechtich van zijnen vader Es gewijst bij scep(enen)/
van loeven(en) ter manissen smeyers nae dat de voirs(creven) arndt de/
aenlegge(r) in dese(n) v[ta] ap(ri)lis lestleden gerenu(n)cieert heeft/
voir scepen(en) van loeven(en) zijns thoens en(de) oic afghinc der selver/
sak(en) van dese(n) eycken ende kynnen(de) hem in dien niet genoech/
gefondeert te zijne te des(er) instan(cie) dat de voirs(creven) g(er)t vand(en)/
velde vanden voirs(creven) aenspraken ongehouden sal zijn in sca(m)pno/
cor(am) o(mn)ibus dempt(is) kersmake(re) zande ap(ri)lis xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus