SAL7387, Act: R°415.3-V°415.1 (710 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°415.3-V°415.1  
Act
Date: 1494-04-16

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
Vander questien gecomen voir den raide vander stadt tusschen/
henricke bericx als procure(u)[r] van clase bericx zijne(n) brueder ter/
eende(r) ende jacoppe vredericx ende m(ar)gr(iete) bastijns zijnd(er) weerdy(n)ne/
woenen(de) te wezemale ter ande(r) zijde(n) Aldair de voirs(creven) henricx/
inden name als bove(n) te kynnen gaf hoe dat de weerdynne/
des voirs(creven) jacops in calangie gesteken was geweest ende gehoude(n)/
onder de banck van wespelair ende dat voir zeke(r) sculden oft/
actie(n) die de voirs(creven) claes bericx eysschen(de) was voir [en(de)] een de voirs(creven)/
jacop de poirterie van des(er) stadt aenveert mocht hebbe(n) Welke/
/ sake de voirs(creven) jacop naed(er)hant als poirte(r) uuyt gescreven hadde/
ende zijn huysvr(ouw) in die(n) willen verantwerden hoopen(de) dat hij/
in dien verdoolt was ende dat de(r) sake sculdich ware gere(n)voyeert/
te wordden ter plaetsen van wespelair voirs(creven) te voirde(r) als voe(r)/
want de voirs(creven) weerdynne des voirs(creven) jacops voir daenveerd(en)/
vander poirterien aldair in hachte(n) en(de) calangien was geweest/
Dair tegen willem van lele als procur(eur) des voirs(creven) jacops/
sustineerde de contrarie gemerct dat hij jacop mo(m)boir was/
van zijnd(er) huysvr(ouwe) ende de clachten ende calangie die hij op/
hue(r) gedaen heeft ter plaetsen voirs(creven) alzoe gheen stadt g(ri)pen/
en conste gemerct dat oick van gheender sak(en) en was van/
come(n)scape oft neri(n)gen dair zijn huysvr(ouw) ende hij hen als/
h(er)bergiers als van eten(e) ende drincken(e) genere(re)n mochten zijn/
Ende gem(er)ct alzoe als voir dat hij mo(m)boir was van hue(r) en(de)/
de porterie van des(er) stadt aenveert hadde dat hij de selve/
zijn huysvr(ouw) soude moegen verantwerd(en) ende alzoe sculdich/
was alhier te rechte te stane he(m) des gedragen(de) totte(n) rechte Welke/
materie ierst bedinct was geweest bij p(ar)tie(n) voirs(creven) inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van [loeven(en)] genoech ten effecte voirs(creven) de welke/
te weten(e) p(ar)tie(n) ende saken de selve scepen(en) voirs(creven) met vo(n)nisse/
ter maniss(en) des meyers gestelt hadd(en) voir den raide vand(er) stadt/
Es alzoe opde selve materie int lange gelet zijnde bij den/
voirs(creven) raide den selven p(ar)tie(n) uuytgesproken ende get(er)mineert/
voir recht dat de voirs(creven) henrick inden name als bove(n) met/
zijnen voirnemen(en) opde weerdynne des voirs(creven) jacops verdoolt es/
van de selve te wespelair te rechte te willen betrecken en(de)/
mett(er) calangie(n) en(de) co(m)meri(n)g(en) bij clase zijne(n) meest(er) op hue(r) aldair/
gedaen Ende dat deselve claes soe verre hij hue(r) yet eysschen(de)/
es oft den voirs(creven) jacoppe hue(re)n mo(m)boir dat sal de selve/
claes moegen doen alhier dair de voirs(creven) jacop als poirte(r)/
bevrijdt es in scampno cons(ili)[o] opidi ap(ri)lis xvi[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus