SAL7387, Act: R°423.1-V°423.1 (726 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°423.1-V°423.1  
Act
Date: 1494-04-21

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Comp(ar)e(re)nde voir den raide vander stadt arndt vanden bossche/
jan loots ende jan van coudenb(er)ghe als bedesett(er)s des dorps van/
pellemberch tegen j[o]h(ann)ese heyms dien zij dair hadde(n) ontboden/
aengaen(de) eender cedulle gescreve(n) bijder prop(er)der hant desselfs/
joh(ann)es heyms van xxiii(½) r(ins) guld(en) die soe de cedele me(n)tie/
maicte bijd(en) selven arnde vanden bossche betaelt zijnde opde(n)/
tax vanden pryse totte(n) viite(n) daige febr(uario) a(n)no xc voe(r) welk(e)/
xxiii(½) r(ins) guld(en) de selve van pelle(m)berch om die noch eens te/
betaelen(e) vervolcht ende gepraemt wae(re)n van pauwelse de/
verwe(re) rintmeest(er)s mijns he(re)n van chyene(n) als de ghene d(aer)aen/
de selve hee(re) van des hem aen dese stadt compt bewese(n) is/
geweest aangaen(de) des(er) so(m)me van xxiii(½) r(ins) guld(en) ende/
want zij eens d(aer)af betaelt hadden den selven joh(ann)ese soe/
sustineerde(n) zij d(aer)af ende vand(er) bewijsseniss(en) om he(m) in die(n)/
gedaen gelijc voir ongehouden te zijn ende dat de selve joh(ann)es/
he(m) de(n) last van dien sculdich ware af te nemen aen den/
selve(n) mijne(n) hee(re) van chyene(n) ende zijne(n) rintmeest(er) alzoe dat/
zij met eender betaling(e) mochten gestaen Op dwelc de/
voirs(creven) joh(ann)es aengesien hebben(de) de selve cedele ende die bekynnen(de)/
selve gescr(even) te hebben(e) sustineerde d(aer)af ongehoude(n) te wesen/
Te voirder want die cedele van he(m) niet gehantheeken(t) en was/
almoch hij die selve gescr(even) te hebbe(n) oick en bleke van dier/
betalinghe niet in zijn ontfanck boeck d(aer) hij mede op ende/
afghinck ende den welke(n) hij met zijnd(er) eedt stercke(n) woudde/
van die niet gehave(n) te hebben(e) dwelck e(m)mer [soe] hij meynde behoe(re)n/
soude Dair tegen de bedesett(er)s r(e)plice(re)nde seyd(en) dat de cedele/
gescreve(n) bijd(en) selve(n) joh(ann)ese was te achte(re)n voir aute(n)tijck/
ende de selve arndt vanden bossche p(rese)nteerde bij zijne(n)/
eedt te houde(n) ende te cleren dat hijs de(n) selve(n) joh(ann)ese die/
betalinghe vande(n) xxiii(½) r(ins)g(ulden) alsoe selve gedaen hadde/
met meer woerdde(n) hinc inde Es uuytgesproken en(de)/
/ get(er)mineert dat de selve joh(ann)es gehouden sal zijn die vand(en)/
voris(creven) dorpe aen den voirs(creven) pauwelse(n) den rintmeest(er) vand(er)/
so(m)me voirs(creven) tontlasten(e) ende tselve dorp d(aer)af quijt te houde(n)/
in cons(ili)o opidi p(rese)ntibus duffle burg(imagistr)[o] et plu(r)ibus aliis/
tam scab(inis) q(uam) cons(iliariis) ap(ri)lis xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus