SAL7387, Act: R°426.3-V°426.1 (731 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°426.3-V°426.1  
Act
Date: 1494-04-23

Transcription

2019-09-15 by kristiaan magnus
Item symoen vander hofstadt woenen(de) nu t(er)tijt te cleyn halleer/
in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt dat hij des nu omtrent zeven/
jae(re)n geleden mach zijn ov(er)come(n) es met joh(ann)ese yngelb(er)ti procur(eur)/
van sinte b(er)nartsb(er)ghe alse dat de selve joh(ann)es van doen voirtane/
eenen t(er)mijn van xii jae(re)n doen naistvolgen(de) hantplichten en(de)/
gebruycke(n) soude gelijc zijn propre goet alle alsulke wynnen(de)/
landen als de voirs(creven) symoen liggen(de) heeft inde prochie van/
van cleyn haller voirscr(even) ende dat ov(er)mits der so(m)me(n) van/
/ xxxiiii rinsgul(den) eens de welke de selve joh(ann)es den voirscr(even)/
symoene doen t(er) tijt voir doverbate(n) die hij vand(en) selve(n) goed(en)/
bynnen dien t(er)mijne van xii jae(re)n soude moegen hebbe(n) in/
gereede(n) pe(n)ni(n)g(en) betaelde Ende d(aer)enbove(n) dat de selve/
joh(ann)es jairlijcx die(n) t(er)mijn due(re)nde dragen en(de) betale(n) soude/
sonder symoens cost oft laste alle de chijse(n) en(de) pachten/
uuyte(n) selve(n) landen gaende aen wien dat ware soe in tijts dat/
die d(aer) voe(r) egheenssins beschadicht en soude(n) wordde(n) behalve(n) dat/
den selve(n) t(er)mijn geexpereert ende overleden zijnde de(n) voirs(creven)/
symoen zijn goede voirs(creven) alsdan wed(er)om aenveerde(n) soude/
cor(am) beert abs(oloens) ap(ri)lis xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus